Til­flyt­ter til topps

Ar­vid Otto Han­sen tok med seg opp­dretts­ge­vins­ten og flyt­tet til Al­ta – bi­drar med over 6 mil­lio­ner til fel­les­ska­pet.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skoglund tom@al­ta­pos­ten.no

Ar­vid O. Han­sen flyt­tet til Al­ta og røyk inn på inn­tekts­top­pen.

Både inn­tekts- og for­muetop­pen i Al­ta fikk seg en real rys­tel­se i år. År­sa­ken er at Ar­vid Otto Han­sen (født 1947) end­ret sin adres­se fra Kvaen­an­gen til Gran­ås­vei­en i Al­ta.

Med seg tok han pen­ge­ne han tjen­te da han solg­te sin 25 pro­sent sto­re an­del av Jø­kel­fjord Laks AS til Mor­pol. Sel­ska­pet ble solgt for smått utro­li­ge 490 mil­lio­ner i 2011. Han­sen har i en år­rek­ke top­pet skatte­lis­te­ne i hjem­kom­mu­nen.

I skatte­lis­te­ne for inn­tekts­året 2017 står Han­sen opp­ført med by­ens høy­es­te skatt­ba­re inn­tekt; 21.378.824 kro­ner.

Da­me på topp

På lis­ta over de med størst for­mue må han li­ke­vel se seg slått av Birgitte Johansen. Hun økte sin for­mue med na­er­me­re 26 mil­lio­ner til 151.640.859 kro­ner, mens nevn­te Han­sen end­te på 135.136.731 kro­ner.

Med den for­mi­dab­le for­muen og inn­tek­ten føl­ger også en be­ty­de­lig sum til fel­les­ska­pet. Han­sen står opp­ført med en skatt på 6.457.142 kro­ner, fyl­kets klart høy­es­te – nes­ten tob­belt så mye som num­mer to på lis­ta, Mi­kal Sol­haug fra Båts­fjord.

Al­ta-do­mi­nans i top­pen

Inn­tekst­lis­ta for Finn­mark vi­ser at alta­va­e­rin­ge­ne har be­fes­tet po­si­sjo­nen i topp.

På inn­tekts­lis­ta er seks av de ti øvers­te fra Al­ta (se ta­bel­ler).

På fyl­kets for­muetopp er fire av fem på topp bo­satt i Al­ta:

1. Birgitte Johansen (Al­ta): 151.640.859 kro­ner

2. Ar­vid Otto Han­sen (Al­ta): 135.136.731 kro­ner

3. Bjørn Ronald Ol­sen (Nord­kapp): 120.573.849 kro­ner

4. Ar­ne Hen­rik Kristiansen (Al­ta): 106.622.857 kro­ner

5. Svein Ha­rald Thomassen (Al­ta): 100.806.575 kro­ner

På inn­tekts­top­pen mang­ler blant andre Thor Aa­ge Pe­der­sen, tid­li­ge­re ei­er av slak­te­ri­et i Ta­na. I 2016 sto han opp­ført med drøyt 156 mil­lio­ner kro­ner i for­mue og knapt 1,9 mil­lio­ner i inn­tek­ter. Iføl­ge ifinn­mark har Pe­der­sen flag­get ut til Ky­pros, og er av den grunn ikke å fin­ne i lis­ta. Også opp­dretts­mil­lio­na­er Ha­rald In­ge­brigt Vol­den har ram­let ned på lis­ta. Uvisst år­sak står han opp­ført med knapt 29 mil­lio­ner i ilig­net for­mue for 2016, ned fra 108 mil­lio­ner året før

Le­ge­ne vin­ner

Over­sik­ten over de ti med høy­est inn­tekt i Kau­to­kei­no rø­per at det er Tor­bjørn Mikalsen som had­de høy­est lig­net inn­tekt i 2017. Mikalsen solg­te sel­ska­pet sitt til Jostein Biti for et par år si­den.

To le­ger føl­ger de­ret­ter, Therese Hildan og Ma­rit Karlsen, med hen­holds­vis 2,04 og 1,71 mil­lio­ner i inn­tekt. Scoo­ter­sel­ger John Isak «Isan» føl­ger på en fin fjerde­plass, han er også den på inn­tekts­top­pen som står opp­ført med høy­est for­mue, med 7,45 mil­lio­ner kro­ner.

Ma­ri­ti­me ge­vins­ter

Ak­tø­rer til­knyt­tet ma­ri­ti­me na­e­rin­ger som top­per både inn­tekts- og for­mu­elis­ta for Lop­pa. Skatte­lis­ta rø­per at det er Jan Ar­ne Berge­ton Ler­bukt, ma­jo­ri­tets­ei­er i Her­mes AS, som top­per inn­tekts­over­sik­ten. Han etter­føl­ges av Ar­ne Kristian Vest­re.

På for­mues­top­pen i Lop­pa fin­ner vi re­der Ro­bert Ole Berg (Me­va­er AS) som står opp­ført med en for­mue på knapt 11,3 mil­lio­ner kro­ner.

(Foto: Ing­vild Bu­haug, Fram­tid i Nord)

FERSK ALTAVAERING: Ar­vid Otto Han­sen flyt­tet fra Kva­en­gan­gen til Al­ta. Med flyt­tin­gen ble det også rokke­rin­ger i inn­tekts- og for­muetop­pen i Al­ta og Finn­mark.

STØRST LIG­NET FOR­MUE: Birgitte Johansen økte pa­pir­for­muen med for­mi­dab­le 26 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.