Tes­ter seg på Cam­pus

– Vi tror ters­ke­len for å tes­te seg blir la­ve­re.

Altaposten - - Nyheter - Av Hanne­lar­sen hanne@al­ta­pos­ten.no

Nor­ges ark­tis­ke stu­dent­sam­skip­nad har i sam­ar­beid med so­sial­me­di­sinsk sen­ter (SMS) satt opp en selv­tes­tings­sta­sjon for kjønns­syk­dom­men Kla­my­dia på UIT cam­pus Al­ta. – Vi er vel­dig gla­de for å ha fått til selv­tes­ting på cam­pus, for vi tror ters­ke­len for å tes­te seg da blir la­ve­re. Vi ser at kla­my­dia­tal­len blant unge går opp, og der­med blir det eks­tra vik­tig å ta vare på sin egen sek­su­el­le helse, på­pe­ker pro­sjekt­an­svar­lig helse­søs­ter i Tromsø Randi Eli­sa­beth Ol­sen, i en presse­mel­ding. Kla­my­dia er den mest van­li­ge sek­su­elt over­før­ba­re in­fek­sjo­ner blant unge opp­til 25 år. Nord-nor­ge er på nor­ges­top­pen når det gjel­der an­tall smit­te­de. Ube­hand­let kan kla­my­dia føre til ned­satt evne til å få barn og gjø­re at man let­te­re kan bli smit­tet av andre sek­su­elt over­før­ba­re in­fek­sjo­ner. Kla­my­dia smit­ter ved ube­skyt­tet sex, og kan hos man­ge va­ere helt sym­ptom­fri. Der­med kan du va­ere smitte­ba­erer uten å vite det.

– Du bør tes­te deg for kla­my­dia etter hver gang du har hatt ube­skyt­tet sex med en ny part­ner, el­ler du har ett el­ler fle­re sym­pto­mer på kla­my­dia, sier Ol­sen.

Selv­tes­tings­sta­sjo­ne­ne er in­ne på mer­ke­de toa­let­ter. Tes­ten for gut­ter be­står i en en­kel urin­prø­ve, mens jen­ter fø­rer en spe­si­ell q-tips inn i skje­den. Prø­ve­ne leg­ges så i en kon­vo­lutt og leg­ges i ei post­kas­se. Alt fore­går in­ne på toa­let­tet, så tes­ten kan gjen­nom­fø­res helt dis­kret. Prø­ve­ne blir hen­tet inn av helse­søs­ter og du får svar in­nen et par uker der­som tes­ten vi­ser at du har kla­my­dia.

Il­lust­ra­sjons­bil­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.