Drop­pet mø­tet i ord­fø­rers fra­va­er

For­mann­skaps­mø­tet ble ut­satt for­di do­ku­men­ta­sjon mang­let.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Lop­pa-ord­fø­rer Stei­nar Hal­vor­sen er for ti­den på fe­rie. Selv om han er bort­reist, er han også i be­red­skap – og me­nin­gen var å gjen­nom­føre mø­tet på te­le­fon sist ons­dag. Mø­tet had­de bare en sak på saks­lis­ta, nem­lig be­ho­vet for å sen­de ty­de­lig be­skjed til fyl­kes­kom­mu­nen om at båt­ru­te­ne ikke er gode nok. Ord­fø­re­ren had­de ikke all do­ku­men­ta­sjon på plass, er be­grun­nel­sen for ut­set­tel­sen

Måt­te ut­set­tes

– Det blir nå nytt for­mann­skaps­møte 15. no­vem­ber, for­tel­ler råd­mann Ma­rion Høg­mo.

Lop­pa kom­mu­ne har en rek­ke gan­ger bedt fyl­kes­kom­mu­nen bed­re kom­mu­ni­ka­sjo­ne­ne i Lop­pa, og etter fyl­kes­tin­gets ved­tak tid­li­ge­re i år, trod­de al­le det var bare vel­stand. Men så vi­ser det seg at for­mann­ska­pet skal ta stil­ling til «in­gen hel­het­lig styr­king av kom­mu­ni­ka­sjons­til­bu­det i Lop­pa kom­mu­ne.»

Det­te mø­tet i for­mann­ska­pet kom i stand etter at ord­fø­re­ren i Lop­pa, Stei­nar Hal­vor­sen (H) skrev brev til le­de­ren av det fyl­kes­kom­mu­na­le ho­ved­ut­val­get, Geir Ove Bak­ken (Ap). Der skrev Hal­vor­sen at det går fra vondt til ver­re og han me­ner end­rin­ge­ne som er gjort, sam­let har ført til at til­bu­det blir dår­li­ge­re, ikke bed­re:

– Vi har ar­bei­det si­den 2015 for å ska­pe bo­lyst og sik­re et bed­re rute­til­bud, men det er med stor skuf­fel­se vi ser på at Loppa­sa­m­fun­net to­talt sett kom­mer dår­li­ge­re ut til tross for at Fyl­kes­tin­get i sa­ken ved­tok en til­leggs­be­vilg­ning på fem mil­lio­ner kro­ner øre­mer­ket kol­lek­tiv­trans­port Vest­re Lop­pa, skrev ord­fø­re­ren.

Fryk­ter dår­li­ge­re til­bud

I saks­pa­pi­re­ne til for­mann­skaps­mø­tet, som nå er ut­satt til 15. no­vem­ber, he­ter det at for­mann­ska­pet vil be om et møte med ho­ved­ut­val­get på fyl­ket for å få til et for­bed­ret kol­lek­tiv­til­bud sam­men­lig­net med da­gens si­tua­sjon. Kom­mu­nen me­ner det er fare for at det nye til­bu­det med Lop­pax­pres­sen vil føre til at det kun blir mu­lig å rei­se til Al­ta og Ham­mer­fest tre da­ger i uka. De me­ner der­for at sak 36/18 som hand­let om styr­kin­gen av rute­til­bu­det til Lop­pa, bør tas opp til ny be­hand­ling.

Hal­vor­sen skri­ver i bre­vet at det opp­leg­get po­li­ti­ker­ne nå har gått inn for vil gi en mind­re rute­pro­duk­sjon for Lop­pax­pres­sen.

– Ved­ta­ket fø­rer til at inn­byg­ge­re i Lop­pa fort­satt vil opp­le­ve å rei­se i mi­ni­mum tre døgn for et be­søk på syke­hu­set el­ler and­re gjøre­mål i Ham­mer­fest el­ler Al­ta. Det var me­nin­gen at Lop­pa skul­le få et bed­re kol­lek­tiv­til­bud, men det mot­sat­te er til­fel­le, skri­ver Hal­vor­sen, som øns­ker en for­kla­ring.

Bak­ken re­pli­ser­te i avi­sa med at Hal­vor­sen måt­te bru­ke de po­li­tis­ke ka­na­ler i Lop­pa for å frem­me sli­ke krav.

Be­skjed i sis­te li­ten

Ar­ve Bernt­zen er for­mann­skaps­med­lem for Ar­bei­der­par­ti­et og gruppe­le­der i kom­mune­sty­ret. Han sier po­li­ti­ker­ne fikk be­skjed om ut­set­tel­sen da­gen før mø­tet. – Bur­de ikke mø­tet va­ert gjen­nom­ført

med vara­ord­fø­rer?

– Ord­fø­re­ren ven­tet på noe do­ku­men­ta­sjon og det er visst­nok år­sa­ken til ut­set­tel­sen. Det har skjedd også tid­li­ge­re. Vi sy­nes ikke det­te er noen god løs­ning, hvis det er slik at ord­fø­re­ren har en av­ta­le med råd­man­nen, hvor vara­ord­fø­re­ren ikke skal step­pe inn. Vårt syn er at det skal va­ere ord­fø­rer til ste­de for å sty­re kom­mu­nen, for skal vi få sku­ta på rett kjøl, må vi ha en skip­per ved ro­ret som er syn­lig, sier Bernt­zen.

n Al­ta­pos­ten har for­søkt å få tak i ord­fø­rer Stei­nar Hal­vor­sen, men før avi­sa gikk i tryk­ken had­de Hal­vor­sen ikke latt høre fra seg.

MÅ BLI BED­RE: Lop­pa kom­mu­ne er ikke til­freds med rute­til­bu­det tross en styr­king med fem mil­lio­ner kro­ner. De­ne uka skul­le for­mann­ska­pet be om nytt møte og ny be­hand­ling i ho­ved­ut­val­get for sam­ferd­sel, folke­helse og kul­tur, men ord­fø­re­ren ut­sat­te mø­tet, noe Ar­ve Bernt­zen er lite for­nøyd med. Han me­ner ord­fø­re­ren bør set­te inn vara­ord­fø­re­ren når han selv er borte el­ler på fe­rie. Her er Bernt­zen sam­men med vara­ord­fø­rer Stein Tho­mas­sen, også fra Ap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.