Sat­ser på proff­kar­rie­re

Etter to år ute på grunn av ska­der, ser triat­lon­ut­øver Mar­ti­ne Hoaas en­de­lig lys i tun­ne­len. For to uker si­den ble hun num­mer seks i sin klas­se, be­stå­en­de av to­talt 100 del­ta­ke­re. Nå har hun skaf­fet seg pro-li­sens for nes­te år.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Ei­rik Steffensen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Al­ta-jen­ta Mar­ti­ne Hoaas le­ver­te jevnt gode re­sul­ta­ter på et høyt nivå etter at hun be­gyn­te med triat­lon for noen år til­ba­ke. Hun kjem­pet helt i top­pen av sin års­klas­se både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. I 2016 kom ned­tu­ren.

– Jeg har måt­te stå over en hel se­song og vel så det på grunn av ska­de. Det har va­ert tøft. Like etter 2016-se­son­gen star­tet fikk jeg sto­re smer­ter i skul­de­ren, kne­et og føt­te­ne. Jeg fant ikke helt ut av pro­ble­me­ne, og gikk bare ut fra at det var en klas­sisk over­be­last­ning. Vi som dri­ver med triat­lon tre­ner all­tid helt opp mot gren­sen av det krop­pen tå­ler, så det var na­tur­lig å tro at over­tre­ning var pro­ble­met, for­tel­ler Mar­ti­ne Hoaas.

Opp­tur på Mallor­ca

Det var det de­fi­ni­tivt ikke.

– Jeg tren­te alternativt i lang tid uten at det ble noe bed­re. Etter en stund fant le­ge­ne ut at jeg had­de et trett­hets­brudd i den ene stor­tåa, og at det før­te til verk i bein­mar­gen. Å kom­me til­ba­ke har tatt vel­dig lang tid, men nå ser jeg en­de­lig lys i tun­ne­len, sier Hoaas til A-spor­ten.

For et par uker si­den del­tok hun i sin førs­te kon­kur­ran­se på to år, og klin­ket til med en sterk sjette­plass i sin års­klas­se.

– Jeg føl­te meg så­pass bra at jeg valg­te å stil­le til start i Chal­len­ge Mallor­ca, som er en stor triat­lon­kon­kur­ran­se som sam­ler del­ta­ke­re fra hele ver­den. Jeg ble num­mer seks i min klas­se, og det var rundt 100 ut­øve­re som stil­te til start i den­ne klas­sen. Det er jeg vel­dig godt for­nøyd med. Jeg had­de ab­so­lutt in­gen for­vent­nin­ger til egne pre­sta­sjo­ner si­den jeg had­de va­ert ska­det så len­ge, for­tel­ler hun.

Hoaas fø­ler li­ke­vel at hun fort­satt har en lang vei å gå før hun er på det ni­vå­et hun øns­ker.

– Jeg er fort­satt ikke i naer­he­ten av å va­ere i like god form som jeg var før jeg ble ska­det. Jeg tren­ger masse­vis av mengde­tre­ning før jeg er til­ba­ke for fullt. Men det er utro­lig dei­lig å va­ere i gang igjen. Det er godt å va­ere skade­fri, smi­ler den bein­tøf­fe Al­ta-jen­ta.

På spon­sor­jakt

Det­te var førs­te og sis­te kon­kur­ran­se den­ne se­son­gen, og hen­nes al­ler sis­te som semi­pro­fe­sjo­nell. Nå har hun skaf­fet seg pro-li­sens, noe som gjør at hun tar et steg opp i 2019. Nå skal hun kjem­pe mot ver­dens ab­so­lutt bes­te triat­lon­ut­øve­re. – Jeg er fort­satt ikke hund­re pro­sent re­sti­tu­ert, men det kom­mer seg. Jeg kan frem­de­les ikke løpe like mye som jeg øns­ker. Men jeg er kom­met en lang vei si­den jeg gikk på kryk­ker, så jeg kla­ger ikke. Og når jeg går i gang med nes­te se­song er det i pro-klas­sen, som vil va­ere en van­vit­tig ut­ford­ring, spe­si­elt med tan­ke på hva jeg har va­ert gjen­nom de to sis­te åre­ne, sier hun. – Jeg fø­ler li­ke­vel at det­te er det mest na­tur­li­ge ste­get vi­de­re for meg. Jeg har stort sett va­ert blant de tre bes­te i min års­klas­se i tid­li­ge­re kon­kur­ran­ser, både i Nor­ge og uten­lands. Så jeg søk­te om proff­li­sens hos Nor­ges triat­lon­for­bund, og fikk inn­vil­get øns­ket mitt. Kon­kur­ran­sen i pro-klas­sen er sinns­sykt mye tøf­fe­re. Men det er jo ak­ku­rat det jeg er på jakt etter, ler Hoaas.

Nå er hun godt i gang med for­be­re­del­se­ne til nes­te se­song. Og da er det ikke bare knall­har­de tre­nings­øk­ter på pro­gram­met. – Det er kre­ven­de å skul­le pres­te­re på et så­pass høyt nivå. Jeg har hatt noen flot­te spon­so­rer som har gjort det mu­lig for meg å tre­ne på hel­tid de­ler av året, og jeg tren­ger mer av det hvis jeg skal hen­ge med i proff­klas­sen. Så nå er jeg på spon­sor­jakt i Al­ta. Jeg er helt av­hen­gig av å ha noen ster­ke støtte­spil­le­re i ryg­gen for å kun­ne dri­ve på med det­te. Jeg hå­per at det er noen be­drif­ter som har lyst til å hjel­pe meg vi­de­re i kar­rie­ren, av­slut­ter hun.

SLI­TER FORT­SATT LITT: – Jeg kan fort­satt ikke løpe like godt som før, men det kom­mer seg, sier Mar­ti­ne Hoaas til A-spor­ten.

PRESSER SEG SELV: Mar­ti­ne Hoaas im­po­ner­te stort i Spa­nia, spe­si­elt på syk­ke­len. Til nes­te år blir det enda tøf­fe­re å hev­de seg i top­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.