Hol­der lusa i sjakk

Finn­marks enes­te pro­du­sent av rogn­kjeks gi­rer opp pro­duk­sjo­nen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

I «gam­le» da­ger had­de rogn­kjek­sen i Finn­mark stor kom­mer­si­ell be­tyd­ning. Rog­na fra ble sal­tet og lagt i lake på tu­sen­vis av tøn­ner, og ble til fan­tas­tisk ka­viar. Nå er den tyk­ke run­de kra­ba­ten blitt en stor res­surs i lakse­opp­dretts­na­e­rin­gen, som lu­se­spi­ser. I Tal­vik, på det gam­le sette­fisk­an­leg­get hvor Stat­kraft blant an­net drev kul­ti­ve­ring av laks og røye for å sik­re gen­etik­ken til Alta­elva, har Rense­fisk­grup­pen med sitt dat­ter­sel­skap Finn­mark Rense­fisk hatt full pro­duk­sjon av rogn­kjeks i tre år, og mer skal det bli i åre­ne som kom­mer.

400 000 i tan­ke­ne

Knut In­ge Jo­han­sen som er as­sis­te­ren­de dag­lig le­der, har va­ert med fra star­ten da Finn­mark Rense­fisk i 2015 star­tet med rogn­kjeks­pro­duk­sjon i Tal­vik. Jo­han­sen job­bet også på an­leg­get når Stat­kraft drev an­leg­get, frem til 2011. Han job­bet i mel­lom­ti­den, inn­til det ble rense­fisk­drift på an­leg­get, med laks på sjø­en for Cer­maq, hvor han også fikk stif­tet be­kjent­skap med lakse­lusa, som han nå prø­ver å hjel­pe na­e­rin­ga med å få kon­troll på.

– Den­ne uken har vi le­vert 40.000 rogn­kjeks til Grieg Sea­food Finn­mark sitt an­legg på Ny­voll, sier Jo­han­sen, som for­tel­ler at an­leg­get per i dag har 400.000 yn­gel i ka­re­ne.

– Rogn­kjek­sen som ble le­vert på Ny­voll stam­mer fra fire rogn­kal­ler (hann­s­fisk) og 90 rogn­kjek­ser (hunn­fisk) som ble fisket opp på Sørøya i Finn­mark. Per i dag har vi om­lag 400.000 yn­gel i uli­ke stør­rel­ser som skal vokse seg litt stør­re før også de skal ut å spi­se lakse­lus i Finn­mark, vår og som­mer­en 2019, sier Jo­han­sen. Etter jul skal yt­ter­li­ge­re 4-500.000 yn­gel klek­kes, det­te skal bli til rense­fisk ut­over sen­som­mer og høs­ten i 2019.

– Hvor sto­re er de når set­tes ut i en mer­de?

– Det vi må­ler er høy­den på fisken. Den må va­ere over 3,2 cm før den kan set­tes ut. Grun­nen til det er at stør­rel­sen på merde­mas­ke­ne er tre centi­me­ter, og fisken skal ikke kun­ne røm­me ut av dis­se. I snitt vei­er rogn­kjek­sen om­lag 40 gram når de set­tes ut. I år skal vi le­ve­re om­lag 300.000 rogn­kjeks til uli­ke an­legg i Finn­mark som er vårt ho­ved­mar­ked, sier Jo­han­sen.

– Vokser de fort?

– Det kom­mer an på fle­re fak­to­rer. En av dis­se er mat og tem­pe­ra­tur. De som ble satt ut den­ne uken vei­de kun ett gram i mai må­ned, så de vokser ri­me­lig fort.

Hå­per å pro­du­se­re mer

Pet­ter Aa­non­sen som er dag­lig le­der for Rense­fisk­grup­pen, som har sitt ho­ved­sete i Stav­an­ger og som har to rense­fisk­an­legg i Ro­ga­land, to i Horda­land, samt på det nye an­leg­get i Tal­vik, sier de nes­te år har som mål å le­ve­re 7-800.000 rogn­kjeks.

– Hå­pet er at der­som pro­duk­sjo­nen går ret­te vei­en, og ikke minst at mar­ke­det øns­ker det, at Finn­mark Rense­fisk i Tal­vik skal byg­ges ut til å for­sy­ne Finn­mark med den rense­fis­ken det er be­hov for. Hvor­dan og når det­te skjer er litt for tid­lig å si, men pro­sjek­te­rin­gen har al­le­re­de star­tet, sier Aa­non­sen.

Byg­ger ut

Per i dag har an­leg­get i Tal­vik fem an­sat­te og ny­lig ble det an­satt to til som be­gyn­ner i de­sem­ber og ja­nu­ar.

– Vi hol­der på å un­der­sø­ke mu­lig­he­ten for å byg­ge en stor på­vekst­hall for fisk over 10 gram. Na­e­rin­gen, som er vel­dig ung sett i for­hold til lakse­opp­drett, har et po­ten­si­al til å bli mye stør­re. Hvor stort det­te po­ten­sia­let er, vet vel egent­lig in­gen. I til­legg til øns­ket på­vekst­hall, dri­ver vi å byg­ger et varme­gjenn­vin­nings­an­legg med ny varme­pumpe­tek­no­lo­gi, det­te er både bra for mil­jø­et og for fiske­pro­duk­sjo­nen, for da kan vi sty­re tem­pe­ra­tu­ren i tan­ke­ne slik at vi kan sty­re pro­duk­sjo­nen i for­hold til kun­dens be­hov, pluss at fisken vokser for­te­re, sier Jo­han­sen.

– Søt fisk

Svens­ke Ma­rie Me­lin er en av fem som job­ber på an­leg­get. Hun har også er­fa­ring fra lakse­opp­dretts­na­e­rin­gen og hun er ikke i tvil om hvil­ken fisk hun li­ker best å job­be med.

– Det­te er jo som du ser en vel­dig søt og «gul­lig» fisk. Al­le in­di­vi­de­ne har en egen per­son­lig­het. Dess­uten er den på man­ge om­rå­der lett å hånd­te­re, for den er ikke så

spret­ten som lak­sen, sier Me­lin som raskt pluk­ker opp en kra­bat med han­da for en li­ten fo­to­s­hoot.

– Rogn­kjek­sen stik­ker ikke av når man kom­mer med han­da. Den er nys­gjer­rig og kom­mer gjer­ne bort å tit­ter litt når vi er i naer­he­ten, sier Me­lin.

Luse­be­stan­den i sjakk matt

Tonje Ceci­lie Ur­skog som er ko­or­di­na­tor for grønn drift i Grieg Sea­food er me­get for­nøyd med rogn­kjek­sens inn­tog i lak­se­na­e­rin­gen.

– Vi be­gyn­te for al­vor med å set­te rogn­kjeks i mer­den for kun to år si­den etter noen år med tes­ting. Den­ne uken har vi fått le­vert 34.000 rogn­kjeks på våre lo­ka­li­te­ter som har så­kalt grøn­ne kon­se­sjo­ner. Det­te er an­legg som dri­ves mest mu­lig miljø­venn­lig. Vi har på dis­se an­leg­ge­ne i lø­pet av et år, kun lov å bru­ke medi­ka­men­ter tre gan­ger mot lakse­lus, sier Ur­skog.

– Hvor­dan er er­fa­rin­ge­ne med rogn­kjeks? – De er gode, for med dis­se i merdene hol­der vi lakse­lusa i sjakk. Det vil all­tid fin­nes lakse­lus, for det er en like na­tur­lig art som al­le and­re le­ven­de ve­sen. Med rogn­kjek­sen hol­des be­stan­den vel­dig lav i merdene.

– Er det man­ge rogn­kjeks i en mer­de?

– Det kom­mer an på an­tall laks som er mål­tal­let, så det vil all­tid va­riere. I en mer­de med 100.000 laks har vi ek­sem­pel­vis fem til ti pro­sent rogn­kjeks. De spi­ser ikke bare lus, men også and­re ting som ma­ne­ter med mer, som kom­mer inn i merdene. En fin skap­ning som rydder opp på en na­tur­lig måte. Rogn­kjek­sen har fra å va­ere kalt en ufisk, til å bli en res­surs, sier Ur­skog.

– Bru­ker dere man­ge rogn­kjek­ser i året?

– Det va­rie­rer, men i snitt er må­let nå 500.000 pr år. Vi er den enes­te lakse­pro­du­sen­ten i Finn­mark som per i dag bru­ker rogn­kjeks som na­tur­lig vakt­mes­ter i merdene og det er vi stol­te av, for det er jo en vel­dig miljø­venn­lig løs­ning, sier Ur­skog.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

RYDDER OPP I MERDENE: Svens­ke Ma­rie Me­lin er en av de som job­ber med rogn­kjeks i Tal­vik. Fisken har nå blitt en stor res­surs for å hol­de luse­be­stan­den nede i opp­dretts­na­e­rin­gen.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

FRA HONNINGSVÅG: Dis­se små kra­ba­te­ne er av­kom fra rogn­kjeks som ble fisket opp i Honningsvåg. Om noen må­ne­der er de klar til å spi­se lakse­lus.

(Foto: Pri­vat)

GRØNN RES­SURS: Tonje Ceci­lie Ur­skog i Grieg Sea­food for­tel­ler at de har gode er­fa­rin­ger med rogn­kjeks som «lu­se­ren­ser». – Vi star­tet for al­vor med rogn­kjeks for to år si­den og re­sul­ta­te­ne er me­get gode, sier hun.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

SMÅTT OG STORT: Knut In­ge Jo­han­sen vi­ser fram noen av de 400.000 rogn­kjek­se­ne som svøm­mer i tan­ke­ne i Tal­vik.

(Foto: Grieg Sea­food)

LUSMOMS: – Jeg dis­se­ke­rer noen fisk fra tid til an­nen på de uli­ke lo­ka­li­te­te­ne for å se om de spi­ser lus el­ler an­net føde, sier Tonje Ceci­lie Ur­skog som er ko­or­di­na­tor grønn drift i Grieg Sea­food.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.