«Ga­sel­le-byen» Al­ta i sa­er­klas­se

Ma­skin­en­tre­pre­nø­re­ne i Al­ta har in­gen ho­kus po­kus-løs­ning for å få ga­sel­le-sta­tus. An­net enn hardt ar­beid.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Al­ta yng­ler øko­no­mis­ke suk­sess-his­to­ri­er på lø­pen­de bånd. Øverst på tro­nen den­ne gan­gen fin­ner vi na­tur­lig­vis en Tho­mas­sen med pei­ling på ma­ski­ner...

Entre­pre­nø­re­ne i bygg- og an­leggs­bran­sjen i Al­ta na­er­mest ta­pet­ser­te ta­bel­len over de ras­kest vok­sen­de og mest lønn­som­me fore­ta­ke­ne i Finn­mark, da kå­rin­gen av de så­kal­te ga­sel­le­ne ble fore­tatt. Be­drif­te­ne som en­der opp på lis­ten over ga­sel­ler er valgt ut etter be­stem­te kri­te­ri­er, som alle hand­ler om rask vekst og lønn­som­het. Det er avi­sa Da­gens Na­e­rings­liv som står for ga­sel­le-sir­ku­set hvert år. Ho­kus po­kus? Ar­vid Tho­mas­sen i sel­ska­pet Ar­vid Tho­mas­sen Grave­ser­vice AS ble årets Finn­marks-ga­sel­le. Han skri­ver un­der på at det er hardt ar­beid, mål­ret­tet inn­sats og god pro­sjekt­sty­ring med dyk­ti­ge an­sat­te som er «trylle­for­me­len» for å lyk­kes. Alt­så in­gen ho­kus po­kus, bare hardt ar­beid. Kon­fe­ran­sen i Finn­mark ble ar­ran­gert i går på Scan­dic ho­tell i Al­ta. Al­ta er ett av 12 uli­ke ste­der hvor det blir kå­ret ga­zel­ler, fra Kris­tian­sand i sør til Al­ta i nord. Til slutt sam­les fyl­kes­vin­ner­ne til lands­fi­na­le i Oslo 5. de­sem­ber. Lang er­fa­ring – Er­fa­rin­ge­ne fra tid­li­ge­re ar­beids­gi­ve­re og uli­ke stil­lin­ger har gjort det mu­lig å ha 22 an­sat­te, sa Ar­vid Tho­mas­sen, som også er med­ei­er i fjor­årets ga­sel­le­vin­ner, An­legg Nord AS.

– Sam­ar­bei­det med den­ne be­drif­ten har va­ert av stor be­tyd­ning for å lyk­kes, sa den for­nøy­de be­drifts­ei­e­ren.

Da han ble in­ter­vju­et fra sce­nen av sjef­re­dak­tør Amund Dju­ve fra Da­gens Na­e­rings­liv, måt­te han inn­røm­me at han kan­skje had­de star­tet vel tid­lig som ma­skin­fø­rer.

– Nå skri­ver min avis at du har fire søn­ner med deg i be­drif­ten også, som star­tet i 12-13-års­al­de­ren, sa Dju­ve. Og sa­len brøt ut i lat­ter da Ar­vid for­klar­te at det sports­spørs­må­let kun­ne han bare be­sva­re slik:

– In­gen kom­men­tar. Tho­mas­sen kun­ne el­lers røpe for åpen mik­ro­fon at de har al­ler flest opp­drag i Finn­mark, men også noen i Nord­land og at han ikke ser mørkt på om de to nord­ligs­te fyl­ke­ne skul­le bli slått sam­men.

– Da skal vi nok prø­ve å skaf­fe oss opp­drag der også, sa grave­spe­sia­list Tho­mas­sen. Klar for opp­drag Ar­vid Tho­mas­sen ble glad over kå­rin­gen til årets ga­sel­le.

– Det­te var vel­dig spe­si­elt, jeg ble over­ras­ket, det må jeg inn­røm­me. – Du dri­ver ty­de­lig­vis bra?

– Ja, jeg dri­ver nok godt, det er ty­de­lig det. Nå an­sat­te jeg folk på kon­to­ret i år, så da kan jeg selv kom­me meg mer ut og job­be di­rek­te på an­leg­ge­ne. Jeg tri­ves i ma­ski­nen og skal etter hvert job­be mer med spa­ke­ne, sier Ar­vid. – Du be­gyn­te tid­lig?

– Jeg slut­tet vel på sko­len som 14-15-åring, sier Ar­vid, som inn­røm­mer at han be­gyn­ner å få en viss farts­tid.

– Vi skal ikke øke noe, men vi er kla­re for det mes­te. Vi har ikke plan­lagt noen øk­ning, nå skal vi sta­bi­li­se­re drif­ten. I all ho­ved­sak er det An­legg Nord som står for de sto­re opp­ga­ve­ne vi ut­fø­rer – og selv om vi ikke har kjempe­sto­re ting på gang på ny­året, så reg­ner vi på opp­drag også litt sør­over, for vi har en ma­skin­park på 17-18 en­he­ter. Dem vil vi ha i gang. Det er en bruk­bar ma­skin­park, som vi for det mes­te lea­ser, for da prø­ver vi å kjø­re nok­så nytt ut­styr hele ti­den. Jeg må skry­te av gut­tan, dem er flin­ke til å ta vare på ma­ski­ne­ne, av­slut­ter Ar­vid.

– Så nå er det klart for fe­rie? – Nei­da, vi skal nok job­be året ut, men det er ikke jeg som plan­leg­ger fe­rien, men den kom­mer visst ikke før tid­lig på ny­året, fli­rer Ar­vid Tho­mas­sen.

OVER­RAS­KET: Ar­vid Tho­mas­sen i Ar­vid Tho­mas­sen Gra­verse­vice AS sier han ikke had­de reg­net med å gå til topps blant Finn­mark-ga­sel­le­ne, men inn­røm­mer at sel­ska­pet ty­de­lig­vis dri­ves godt.

BELØNNING: Tri­ne Lyrek fra Tras­ti og Tri­ne for­tal­te om gjes­ten fra Eng­land som had­de va­ert i en ulyk­ke og bruk­ket na­er sagt hvert ben i krop­pen, men som li­ke­vel klar­te å kjø­re hund. Noe ven­ne­ne ald­ri had­de trodd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.