– De unge må nok en gang ta reg­nin­ga

Hjerte­sukk fra Ut­dan­nings­for bun­dets­le­der.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en jar­[email protected]­ta­pos­ten.no

Le­der i Ut­dan­nings for­bun­det Al­ta, Anet­te Ber­ger, kal­ler ikke det som skjer for øko­nomi­sty­ring, men øko­nomi­styr­ting. I Ut dan­nigns for bun­det­lo­kalt erma n opp­gitt over­bud­sjett­pro­ses­sens omn å dri­ves fram.

Vi­kar­stopp

– Nok en gang er det vars­let kutt i kom­mune­øko­no­mi­en, og barn og unge i sko­le og barne­hage i Al­ta kom­mu­ne må ta reg­nin­ga, sier Ber­ger. Hun vi­ser til at vi­kar­stopp og inn­kjøps­stopp er sva­ret når vi igjen får over­skri­del­ser i kom­mu­nen. – Til tross for at sko­le­ne og barne­ha­ge­ne sty­rer etter bud­sjett og att­på­til gikk med 5 mil­lio­ner i pluss i 2017, er det de unge som igjen må be­ta­le for å få regn­ska­pet i havn. At man hol­der bud­sjet­te­ne og der­et­ter straf­fes, er rett og slett ufor­ståe­lig, klar­gjør Ber­ger og leg­ger til:

– Må få kon­troll

– Det vi kut­ter på er fram­ti­da til Al­ta kom­mu­ne. Det­te løn­ner seg ikke i et sam­funns­øko­no­misk per­spek­tiv. Kom­mu­nen måfå kon­troll på øko­no­mi­en slik at man kan ten­ke mer lang­sik­tig. Det blir feil­slått po­li­tikk å ram­me barn og unge hver enes­te høst, sier le­de­ren av Ut­dan­nings for­bun­det i Al­ta.

– Par­ti­ene kap­pes om å si ja til flest mu­lig til­tak, men de må først og fremst sør­ge for at vi har øko­no­mi til å sik­re en god sko­le- og barne­hage­hver­dag for bar­na i vår kom­mu­ne.

LEI AV SMERTEFULLE KUTT: Le­der i Ut­dan­nings­for­bun­det i Al­ta, Anet­te Ber­ger, er mis­for­nøyd med at bud­sjett­pro­ses­sen lig­ger an til å på­fø­re skole­sek­to­ren nye inn­spa­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.