Åp­ner for sam­ar­beid med Ap

Hjor­trea­ge­rer på bom pen­ge ul­ti­ma­tum fra Frp.

Altaposten - - Nyheter -

Høy­res ord­fø­rer­kan­di­dat i Tromsø, Jens Jo­han Hjort, åp­ner for stor­koa­li­sjon med Ar­bei­der­par­ti­et i Tromsø etter kom­mune­val­get nes­te år. Bak­grun­nen er at Frp har stilt ul­ti­ma­tum til Høy­re om å vra­ke bom­pen­ger og by­vekst­av­ta­len med sta­ten hvis de skal gi støt­te til en bor­ger­lig ord­fø­rer, skri­ver itromsø.

Jens Jo­han Hjort åp­ner for sam­ar­beid med Ar­bei­der­par­ti­et om ikke Frp trek­ker ul­ti­ma­tu­met. Han gjør det klart at han ikke fin­ner seg i Frps krav.

– Jeg ser in­gen grunn­lag for dia­log med Frp. Hvis de tror jeg er vil­lig til å sel­ge sje­la mi, tar de skam­me­lig feil, sier Hjort til itromsø. Man­dag lan­ser­te le­der i Tromsø Frp, og par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat, Bjørn-gun­nar Jør­gen­sen, et ul­ti­ma­tum til sin mange­åri­ge sam­ar­beids­part­ner: En­ten vra­ker Høy­re bom­pen­ger og by­vekst­av­ta­len med sta­ten, el­ler så kom­mer ikke Frp til å støt­te en bor­ger­lig ord­fø­rer, selv om de bor­ger­li­ge par­ti­ene vin­ner val­get.

FIKK UL­TI­MA­TUM: Jens Jo­han Hjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.