Bengt gir seg i po­li­tik­ken

Kyst­par­ti­ets Bengt Sta­brun Jo­han­sen tar ikke gjen­valg for noe par­ti nes­te år.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Kyst­par­ti­ets første­kan­di­dat til så vel fyl­kes­tin­get i Finn­mark som kom­mune­sty­ret i Al­ta har kon­klu­dert. In­gen par­ti­er får han på lis­ta foran nes­te års valg, selv om bei­ler­ne har va­ert man­ge.

– Det har ikke mang­let på fri­ere, for å si det sånn. Jeg sig­na­li­ser­te vel tid­li­ge­re at jeg ikke vil stil­le for Kyst­par­ti­et og da kom det fore­spør­sel fra Sen­ter­par­ti­et. Jeg lot den in­vi­ta­sjo­nen stå åpen, men nå har jeg kon­klu­dert, og den kon­klu­sjo­nen er helt klar. Nå trek­ker jeg meg fra po­li­tik­ken i den­ne om­gang og tar en pau­se. Så får vi se om det blir som med and­re gam­le sir­kus­hes­ter, at de tra­ver igjen når de kjen­ner luk­ten av sag­mugg, flei­per Bengt.

Han av­vi­ser der­for he­ret­ter alle hen­ven­del­ser fra uli­ke no­mi­na­sjons­ko­mi­te­er.

Han har holdt på nå si­den 2005, to pe­rio­der på fast plass og en pe­rio­de som 1. vara.

– I til­legg har det va­ert mye or­ga­ni­sa­sjons­ar­beid for Kyst­par­ti­et. Hva de gjør nå, om de stil­ler lis­ter el­ler ikke, det vet jeg rett og slett ikke, for jeg in­volve­rer meg ikke i de­res ar­beid nå. Det er egent­lig så mye styr knyt­tet til å va­ere med ak­tivt på en valg­kamp og dri­ve parti­ar­beid, at jeg har be­stemt meg for en pau­se. Det er en tid for alt og da må man kan­skje prio­ri­te­re litt an­ner­le­des. For å va­ere helt aer­lig, jeg mang­ler den nød­ven­di­ge mo­ti­va­sjo­nen nå, sier Sta­brun Jo­han­sen til avi­sa.

TAR IKKE NY PE­RIO­DE: Kyst­par­ti­ets Bengt Sta­brun Jo­han­sen vil hel­ler ikke stil­le for and­re par­ti­er ved nes­te kors­vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.