Slutt for Er­lend

Ke­eper­ve­te­ran måt­te vel­ge hel­sa foran hånd­bal­len.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Eirik Stef­fen­sen kal­[email protected]­ta­pos­ten.no

Søn­dag mø­tes Al­ta IFS hånd­ball­her­rer og Bra­vo til nordnorsk du­ell i 2. di­vi­sjon i Alta­hal­len. Det skjer uten Er­lend Vik­dal mel­lom sten­ge­ne. 47-årin­gen har gitt klubb­le­del­sen be­skjed om at kar­rie­ren er over, den­ne gan­gen for godt.

– Da jeg for tre år si­den ble ope­rert i det ven­st­re kne­et for and­re gang fikk jeg be­skjed om at jeg var nødt til å gi meg. På det tids­punk­tet had­de jeg al­le­re­de gjort come­back et par gan­ger, og kne­et var rett og slett ned­slitt. Men jeg fikk vel­dig god opp­føl­ging av fy­sio­te­ra­peut Trond Re­gi­ni­us­sen. Krop­pen føl­tes bra, og der­for sa jeg ja til å va­ere med i år. Men nå er det de­fi­ni­tivt slutt. Gir jeg meg ikke nå en­der jeg opp med en pro­te­se i kne­et, og det øns­ker jeg for alt i ver­den å unn­gå, sier Er­lend Vik­dal til A-spor­ten.

Ga alt han had­de

Han viss­te godt at det var ri­si­ka­belt å fort­set­te, men klar­te ikke å si nei da Al­ta IF og BUL star­tet sitt his­to­ris­ke sam­ar­beid foran årets se­song.

– Sam­ar­bei­det ga meg eks­tra mo­ti­va­sjon, og jeg had­de lyst til å bi­dra. Herre­la­get mang­let mål­vak­ter og sto na­er­mest på bar bak­ke. Så jeg og Øi­vind Sch­midt Holst be­stem­te oss for at vi skul­le hjel­pe klub­be­ne så godt vi kun­ne. Jeg føl­te meg bra, så det var bare å gi full gass, for­tel­ler han.

– Men så be­gyn­te kne­et å krang­le igjen, og jeg på­dro meg også noen and­re ska­der som gjor­de det vans­ke­lig å spil­le kam­per og tre­ne for fullt. I min al­der bal­ler det fort på seg, og de sis­te må­ne­de­ne har jeg kjent på ska­der som jeg ald­ri før har hatt. Det er krop­pens måte å si i fra at nok er nok. Så nå leg­ger jeg opp, og gjør det med god sam­vit­tig­het, smi­ler sis­te­skan­sen.

En an­nen ve­te­ran over­tar

Al­ta If-tre­ner Ru­ne Skau­fel sy­nes at det er trist. Men sam­ti­dig skjøn­ner han Vik­dals be­slut­ning vel­dig godt.

– Han har et kne som har skapt både frust­ra­sjon og smer­te, og til slutt var det ikke noe vans­ke­lig valg. Er­lend har gjort sitt for den­ne klub­ben, og vel så det. Vi er sva­ert takk­nem­li­ge for den inn­sat­sen han har lagt ned gjen­nom alle dis­se åre­ne, kom­men­te­rer Skau­fel.

Han har en an­nen ve­te­ran lu­ren­de i ku­lis­se­ne, samt et par yng­re mål­vak­ter som pluk­ker opp hans­ken etter Vik­dal.

– Evig­unge Jan Ni­ko­lai­sen går rett inn og tar Er­lends plass mel­lom sten­ge­ne. Han har va­ert på alle treningsøktene de sis­te par uke­ne, og vir­ker å va­ere skik­ke­lig på hug­get. I til­legg er Torbjørn Mo­foss i gang igjen. Vi skal hel­ler ikke glem­me stor­ta­len­tet Pet­ter Har­der­sen, selv om han har en vel­dig god ut­vik­lings­are­na på 16- og 18-årsla­get, samt 3. di­vi­sjon. Jeg fø­ler at vi har bra dek­ning på keeper­plas­sen nå. Men det er klart at vi kom­mer til å sav­ne Er­lend, sier Skau­fel, som alt­så har Øi­vind Sch­midt Holst og Jan Ni­ko­lai­sen som mål­vakts­duo når Bra­vo gjes­ter Alta­hal­len på søn­dag.

Kam­pen star­ter klok­ken 15.00.

GAME OVER: Al­ta IFS me­get so­li­de sis­te­skan­se Er­lend Vik­dal har be­stemt seg for å leg­ge opp, den­ne gan­gen for godt. (Foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.