Må skaf­fe egne spil­le­re til A-la­get

Bård Flo­vik med råd til Al­ta IF.

Altaposten - - Sidan 1 -

Av F. Hal­vor­sen og K. Stef­fen­sen spor­[email protected]­ta­pos­ten.no

– Jeg har gjort meg noen tan­ker om året som Al­ta If-tre­ner, og sit­ter først og fremst igjen med man­ge gode min­ner. Men jeg ser også at det er sto­re rom for for­bed­rin­ger. Hvis ikke klub­ben an­stren­ger seg vel­dig rundt A-la­get og sat­ser på ut­vik­ling av egne spil­le­re, og får hele Al­ta-sam­fun­net med seg på vei­en, er vei­en kor­te­re ned enn opp. Post­nord-liga­en er vel­dig tøff, med man­ge klub­ber som sat­ser vold­somt. Hvis Al­ta IF fort­satt skal ha en sjan­se til å hev­de seg i en na­sjo­nal se­rie må A-la­get til­fø­res stør­re res­sur­ser enn til­fel­let er nå. Da snak­ker jeg både om men­nes­ke­li­ge og øko­no­mis­ke res­s­sur­ser for spil­ler­grup­pa og trener­ap­pa­ra­tet. Klub­ben må dri­ves mer pro­fe­sjo­nelt, sier Bård Flo­vik.

Im­po­nert over innstil­lin­gen

Han me­ner at Al­ta IF først og fremst må bli flin­ke­re til å ut­vik­le egne ta­len­ter.

– Al­ta og Finn­mark må i langt stør­re grad pro­du­se­re spil­le­re til eget lag i frem­ti­den. El­lers kom­mer det ikke til å gå, me­ner Flo­vik, som un­der­stre­ker at alt lig­ger til ret­te for at de skal kla­re det.

– Al­ta IF er en fin klubb med gode tra­di­sjo­ner, god kul­tur og man­ge etab­ler­te spil­le­re som hol­der et bra nivå, fast­slår den tid­li­ge­re elite­se­rie­tre­ne­ren, som alt­så for­la­ter Al­ta etter ett år som sjef.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med det jeg har opp­nådd her. Jeg har bi­dratt til at vi har fått pen­ger inn i klub­ben, og jeg sy­nes også at vi har tatt et steg vi­de­re sports­lig sett. Vi har trent godt og lagt om spil­ler­sti­len til det bed­re. Re­sul­ta­te­ne har va­ert litt ujev­ne på hjemme­bane, men el­lers sy­nes jeg at årets se­song har va­ert bra. Jeg kom­mer til å sav­ne den gode stem­nin­ga i gar­de­ro­ben, sier Flo­vik, som har latt seg im­po­ne­re av spil­ler­ne i klub­ben.

– Jeg er eks­tremt for­nøyd med hvor­dan de hånd­te­rer til­va­er­el­sen som halv­pro­fe­sjo­nel­le spil­le­re. Det er en trøkk og inn­stil­ling i grup­pa som har im­po­nert meg stort. Så det var vel­dig emo­sjo­nelt for meg å gå inn i gar­de­ro­ben og for­tel­le dem at jeg flyt­ter hjem til Tromsø. Det er noe av det tyngs­te jeg har gjort på lang tid, for­tel­ler han.

Godt for­hold til spil­ler­ne

Nå ven­ter en ny ut­ford­ring for 54-årin­gen. Når han er fer­dig i Al­ta tar han et steg bort fra fot­bal­len og blir per­sjo­nal­sjef for Kur­ba­det i Nord-nor­ge, som er lo­ka­li­sert i Tromsø.

– Jeg er stolt og for­nøyd med å bli til­budt den­ne job­ben, og gle­der meg til å ta fatt på et nytt ka­pit­tel i ar­beids­li­vet. Jeg er mo­ti­vert og ser frem til å job­be med det jeg selv fø­ler jeg er best til, nem­lig lag­byg­ging og mo­ti­va­sjon. Det blir selv­sagt litt an­ner­le­des, men jeg kom­mer nok til å gjø­re mye av det jeg har gjort i fot­ball­yr­ket også i den­ne job­ben.

Om Flo­vik en gang re­tu­re­rer til fot­bal­len vil han ikke spe­ku­le­re for mye i.

– Jeg har jo va­ert 20 år i fot­bal­len, og det fø­les litt mer­ke­lig å skul­le gjø­re noe an­net. Men alt har sin tid. Jeg had­de i hvert fall ikke lyst til å sit­te ale­ne på en hy­bel i Al­ta og sav­ne fa­mi­li­en i Tromsø. Jeg ute­luk­ker in­gen­ting, men ak­ku­rat nå er fo­ku­set min nye jobb som per­so­nal­sjef. Så får vi se hva som skjer i frem­ti­den, sier Flo­vik, som for­tel­ler at han har fått and­re tre­ner­til­bud som han har tak­ket nei til.

Selv om sav­net av fa­mi­li­en til slutt ble for stort, rei­ser han hjem med masse­vis av gode min­ner fra ti­den i Al­ta.

– Jeg har hatt et godt for­hold til spil­ler­ne, og det var man­ge som var skuf­fet da jeg dro. Det er både hyg­ge­lig og ve­mo­dig. Jeg gikk inn i det­te pro­sjek­tet med alt jeg had­de, og det tror jeg nok man­ge sat­te pris på, av­slut­ter han.

NY JOBB: Bård Flo­vik har blitt an­satt som per­so­nal­sjef på Kur­ba­det i Nord-nor­ge, og be­gyn­ner der når han for­la­ter Al­ta. (Foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.