– Har ald­ri opp­levd så varm høst

Byg­ge- og an­leggs­bran­sjen støn­ner ikke over re­kord­var­men i no­vem­ber. – Nor­malt må vi måke snø, var­me opp bak­ken og dek­ke til ny­støpt be­tong, sier Kris­ti­an Han­sen hos Kåre Kris­ten­sen AS.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik og Han­ne Lar­sen rei­[email protected]­ta­pos­ten.no

Den var­me vin­te­ren er til for­ar­gel­se for de som li­ker vin­ter­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Men for bygge­bran­sjen er den var­me star­ten på vin­te­ren et stort gode.

Spa­rer tid

Kris­ti­an Han­sen, som er bas hos Kåre K. Kris­ten­sen AS, som byg­ger den nye brann­sta­sjo­nen, stor­tri­ves med å job­be ute i pluss­gra­der.

– Jeg har job­bet i bygge­bran­sjen si­den 1998 og jeg kan ikke min­nes en så varm no­vem­ber, sier Han­sen, som den­ne uken ar­bei­det med å set­te opp gra­nitts­tei­ner og stø­ping av en gang­vei uten­for den kom­men­de brann­sta­sjo­nen.

I jobb­sam­men­heng ser han bare po­si­ti­ve si­der på det var­me va­e­ret.

– I vårt yrke hvor vi job­be mye ute, kom­mer jeg ikke på noen ne­ga­ti­ve si­der. Det er jo mye tri­ve­li­ge­re å job­be ute når det er varmt. Rent bygg­tek­nisk spa­rer vi også mye tid, for når det er kaldt og man­ge mi­nus, må vi grun­net tele var­me opp bak­ken før vi kan stø­pe. Selv om det er litt tele nå også, så kan vi stø­pe uten opp­var­ming og til­dek­king. Det er hel­ler ikke snø, og det be­tyr at vi slip­per å fjer­ne mas­se snø­mas­ser, som all­tid gir mye med­ar­beid. Dag­lig le­der Kåre Kris­ten­sen leg­ger til at det var­me va­e­ret også gjør sitt til at de er godt i rute med det sto­re byg­get.

– Byg­get skal etter pla­nen stå klart i mai-må­ned og alt ty­der på at vi kla­rer dead­li­ne, for med dis­se tem­pe­ra­tu­re­ne spa­rer vi mas­se tid.

Opp­da­ger lek­ka­sjer

Jan Erik Fjeld­berg som er an­leggs­le­der hos Tec­to Entre­pre­nør AS som byg­ger Sta­tens veg­ve­sen sitt nye bygg i Al­ta sen­trum, ser hel­ler in­gen bak­de­ler med mind­re kul­de.

– Årets mil­de no­vem­ber har gjort sitt til at vi har fått støpt mye mer enn nor­malt, samt at vi har fått lagt as­falt. Det kun­ne vi ikke gjort hvis det had­de va­ert vel­dig kaldt. I en bygge­pro­sess bru­ker vi mye tid på grave­ar­beid når det er tele og kaldt og i høst har det nes­te ikke va­ert tele, sier Fjeld­berg.

– Så du ser in­gen bak­de­ler?

– Nei. Nor­malt er det jo snø på den­ne ti­den og vi har grun­net mild­va­e­ret opp­da­get noen vann­lek­ka­sjer som vi har tet­tet. De had­de vi an­ta­ge­lig ikke opp­da­get hvis det var mi­nus­gra­der og snø, så i vår bran­sje er det kun po­si­tivt med var­me­re va­er.

Min­nes fjor­årets kul­de

Pols­ke Jarek Drozdz, som kom til Al­ta i høst for å job­be på Sta­tens veg­ve­sen sitt nye bygg, set­ter også pris på at det ikke er så kaldt.

– Jeg vet ikke hvor kaldt det bru­ker å va­ere her på vin­te­ren, men jeg tri­ves å job­be i dis­se tem­pe­ra­tu­re­ne. I Po­len hvor jeg kom­mer fra er norm­altem­pe­ra­tu­ren 5-6 gra­der på den­ne ti­den og jeg har hørt at det er pluss 20 gra­der i Po­len nå, og om det skyl­des klima­end­rin­ger, vet jeg ikke. Men, mye ty­der på at noe er i ferd med å skje med kli­ma­et, sier Drozdz.

Ar­beids­kol­le­ga­en Ja­cob Wo­lin­ski, som også er fra Po­len, min­nes en mye kal­de ar­beids­hver­dag da han job­bet i Al­ta i fjor vin­ter.

– I fjor var det vel­dig kaldt å job­be ute og jeg hus­ker at jeg frøs mye. Nå er det bare tri­ve­lig å job­be ute, smi­ler Wo­lin­ski for­nøyd.

– Men dere hå­per vel på snø til jul?

– Ja, det vil vi ha. Vi skal hjem til Po­len i jula og da øns­ker vi oss snø også der. I Po­len er nå nes­ten ald­ri snø på vin­te­ren. Det var det før, men de sis­te åre­ne har det va­ert for varmt. Hå­per på kal­de­re tid En an­nen bran­sje, som ikke er så po­si­tiv til det mil­de vin­ter­va­e­ret, er al­pin­sen­te­ret i Rafs­botn. De opp­le­ver ikke per nå det mil­de va­e­ret som en ut­ford­ring, men dag­lig Syn­nø­ve Op­gård An­der­sen hå­per var­men snart drar av­sted. – I snitt åp­ner vi ikke bak­ke­ne før midt­veis i de­sem­ber, så rent om­set­nings­mes­sig er det in­gen kri­se. Men blir det like varmt i de­sem­ber vil vi mer­ke det på om­set­nin­gen. Vi har der­for klar­gjort alle snø­ka­no­ne­ne slik at vi kan fylle bak­ken med snø straks det blir mi­nus­gra­der, sier Op­gård An­der­sen som leg­ger til at «vin­ter­bran­sjen» opp­le­ver kli­ma­et som en stor ut­ford­ring i dis­se da­ger.

– For få da­ger si­den var vi på en stor reise­livs­kon­fe­ran­se og der fikk vi høre at det er vel­dig mildt i hele Euro­pa, så vår bran­sje vil sli­te hvis det var­me va­e­ret fort­set­ter. I eks­pem­pel­vis Le­vi skal det til hel­gen ar­ran­ge­res ver­dens­cup i alpint og de vil nok få noen ut­ford­rin­ger i den­ne var­men, sier Op­gård An­der­sen, som i mot­set­ning til bygge­bran­sjen, hå­per en kald og snø­rik vin­ter straks er i an­marsj.

MIND­RE MER­AR­BEID: – Nor­malt må vi måke snø, var­me opp bak­ken og dek­ke til ny­støpt be­tong. Det slip­per vi i det­te mild­va­e­ret, sier Kris­ti­an Han­sen. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

UTEKOS: Eirik Nil­sen, Kris­ti­an Han­sen og Amund Bren­gen stor­tri­ves med å job­be ute i det var­me no­vem­ber­va­e­ret. – Vi får gjort mye mer når det er mildt og ikke snø, sier trio­en, mens de løf­ter på plass sto­re gra­nitts­tei­ner ved den kom­men­de brann­sta­sjo­nen. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

FOR­NØYD: Jarek Drozdz fra Po­len er glad for at det ikke er så kaldt når ting og tang må sne­kres uten­dørs. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.