Vil jus­te­re gren­se­ne

Råd­man­nen vil løse Sa­ga-pro­ble­met med elev­flyt­ting.

Altaposten - - Nyheter -

Det var for­mann­ska­pet som be­stil­te en egen ori­en­te­ring om Sa­ga sko­le fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Kom­men­de mandag sam­les kom­mune­sty­ret og da får de alt­så et no­tat i sa­kens an­led­ning. Her går det fram at råd­man­nen vil føl­ge for­skrift om skole­møns­ter: «Når det er mu­lig­het for at sko­len/sko­le­ne i et opp­taks­om­rå­de vil få plass­pro­ble­mer, skal over­fø­ring av de­ler av opp­taks­om­rå­det til nabo­om­rå­de vur­de­res. Sam­let ut­nyt­ting av sko­lens area­ler skal vur­de­res», he­ter det. Råd­man­nen vil ba­sert på det­te an­be­fa­le at vi set­ter i gang en pro­sess med å jus­te­re krets­gren­se­ne rundt Sa­ga sko­le, he­ter det i no­ta­tet.

Det får be­tyd­ning for elev­talls­ut­vik­lin­gen og råd­man­nen me­ner at løs­nin­gen ikke er å byg­ge ut Sa­ga sko­le. – Vi har hatt over 2900 ele­ver i Al­ta, og er nå nede i 2650. Pro­gno­se­ne vi­ser at vi ennå skal ned mot 2.500 ele­ver. Vi me­ner der­for det er vik­tig å be­nyt­te seg av den le­di­ge ka­pa­si­te­ten i sko­le­ne i Al­ta, i ste­det for å byg­ge ut Sa­ga sko­le, fast­slår råd­man­nen, i tråd med det opp­vekst­sjef Rik­ke Rak­nes har ut­talt tid­li­ge­re Råd­man­nen med­gir at det kom­mer en øk­ning i Sa­ga.

– Be­reg­nin­ge­ne vi­ser at elev­tal­let på Sa­ga vil gå opp­over ennå en del år, men det er vik­tig å hus­ke på at dis­se ele­ve­ne mest sann­syn­lig ikke er nye til­flyt­te­re til Al­ta, men ele­ver fra and­re skole­kret­ser inn­ad i Al­ta. Så når vi an­tar av veks­ten i Trans­farelv grunn­krets vil øke med opp mot 80-100 ele­ver, så vil de ele­ve­ne i stor grad flyt­tes fra de and­re sko­le­ne i Al­ta.

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen me­ner en jus­te­ring kan gjø­res i uli­ke ret­nin­ger, mot Rafs­botn, Kais­ku­ru, Elve­bak­ken og Tverrelv­da­len, men gren­se­ne skal ut­re­des na­er­me­re.

VIL IKKE BYG­GE: Råd­mann Bjørn-at­le Han­sen me­ner flyt­ting av ele­ver er løs­nin­gen for Sa­ga sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.