– Lei av tull­kjø­ring

Fro­de Lin­dal og MDG me­ner det har gått for langt med Atv-kjø­rin­gen.

Altaposten - - SIDAN 1 -

Av Ru­ne Øst­lyn­gen ru­[email protected]­ta­pos­ten.no Fro­de Lin­dal i Miljø­par­ti­et de grøn­ne i Al­ta sier han har fått man­ge hen­ven­del­ser fra alta­va­e­rin­ger som er lei både vill­manns­kjø­ring i tra­fik­ken og unød­ven­dig bråk fra kjøre­tøy­ene.

– Folk rea­ge­rer på at spe­si­elt un­ge sjå­fø­rer kjø­rer på to hjul i rund­kjø­rin­ger og el­lers brå­ker mye og ikke vi­ser hen­syn i tra­fik­ken. Sa­ken har va­ert be­hand­let i fyl­kes­sty­ret og det er be­stemt at vi i førs­te om­gang tar kon­takt med lo­kal myn­dig­het og der­som ikke det hjel­per vil vi ta den til Stor­tin­get. Det­te for­di vi vet at det­te ikke bare er et Al­ta-pro­blem, men noe som fore­går i hele lan­det, for­tel­ler han.

Ble spak

Lin­dal sier han ny­lig par­ker­te like vet et par ung­dom­mer som han ob­ser­ver­te kjør­te som be­skre­vet over.

– Jeg for­klar­te at vi ikke øns­ker at noen ung­dom­mer skal bli ska­det og at det er vik­tig å vise hen­syn. Ung­dom­me­ne ble gans­ke spak over at en vok­sen sa i fra.

Også po­li­ti­et kjen­ner til pro­ble­met.

– Vi får de sam­me mel­din­ge­ne. Kan­skje i mind­re grad enn det vi her snak­ker om, og det bil­det vi har er nok der­for ikke et sann­hets­bil­de. I høst ble det jo ar­ran­gert en ko­ori­di­nert ak­sjon av mo­pe­dis­te­ne som ei helg skul­le svin­kjø­re for å pro­vo­se­re po­li­ti­et. Men de ut­gjor­de sam­ti­dig et pro­blem for alle and­re, på­pe­ker lens­mann Svein To­re Nil­sen.

Må prio­ri­te­re

Nil­sen inn­røm­mer at po­li­ti­et ikke øns­ker å fri­ta seg selv for an­svar for å ta tak i pro­ble­ma­tik­ken rundt kjø­rin­gen man ser med mo­ped og fire­hjul­in­ger i byen i dag.

– Ut­ford­rin­gen er at vi ikke har ka­pa­si­tet. Det er nok av al­vor­li­ge­re sa­ker som kre­ver res­sur­ser. Skal vi fri­gjø­re mann­skap til det­te, vil det med­føre at al­vor­li­ge­re sa­ker må set­tes på vent. Vi ser dess­ver­re også at når det skjer ulyk­ker der ung­dom er in­volvert, så er det­te i stor grad glemt al­le­re­de etter to uker.

Miljø­par­ti­et på­pe­ker at fire­hjul­in­ger er vel­kom­men som et nytte­kjøre­tøy og at de for­ven­ter at sjå­fø­re­ne opp­fø­rer seg i tra­fik­ken på lik lin­je med bi­lis­te­ne.

– Det er all­tig noen som øde­leg­ger for alle and­re, og det vel­dig synd, sier Lin­dal.

RÅKJØRER: ATV har blitt et tra­fikk­pro­blem i Al­ta. Ikke bare stik­ker de av fra po­li­ti­et, men uvet­tig kjø­ring opp­fat­tes som pro­vo­se­ren­de også for øv­ri­ge tra­fikkan­ter. (Il­lust­ra­sjons­foto: Jo­han Mat­his Gaup)

ALVORLIG: Fro­de Lin­dal i Miljø­r­par­ti­et de grøn­ne me­ner det må gjørs noe med rå­kjø­rin­gen med fire­hjul­in­ger i Al­ta. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.