Mot gam­le høy­der

Un­ge Al­ta-spil­le­re har vek­ket aula­su­sen. 800 til­skue­re fikk med seg at Al­ta IF ban­ket Bra­vo.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­[email protected]­ta­pos­ten.no

Al­ta IFS tre­ner­duo Ru­ne Skau­fel og Kai Erik Bull er ikke redd for å sat­se på klub­bens un­ge spil­le­re i all­norsk 2. di­vi­sjon. Man­ge av de som har star­tet kam­pe­ne i år spil­te 3.-di­vi­sjons­hånd­ball i BUL for­ri­ge se­song, og de har til­pas­set seg ni­vå­et på en im­po­ne­ren­de måte.

Fikk energi­kick av pub­li­kum

Ru­ti­ner­te Kris­ti­an Agle­dahl og Tom Ha­rald Grans­ha­gen star­tet på ben­ken da Bra­vo gjes­tet Alta­hal­len i går. I ste­det fikk Niclas Lind­holm An­der­sen, Bra­ge Brend­gen, Tor­kel Ha­rald­stad Hans­sen og Alek­san­der Maisen­høl­der sjan­sen i midt­en, mens Sti­an Par­ken og Andreas Bjørk­mann fikk til­lit på hver sin kant. In­gen gjor­de seg bort, og spe­si­elt play­ma­ker Alek­san­der Maisen­høl­der le­ver­te en me­get god kamp. Også un­ge Kris­ti­an Karl­strøm, som fikk mye spille­tid på strek ut­over i match­en, had­de en god dag på «job­ben».

– Ja, det var bra. Vi lyk­tes med det tak­tis­ke opp­leg­get, og det var bred enig­het i spil­ler­grup­pa om at den­ne kam­pen skul­le vin­nes. Å va­ere det bes­te nord­nors­ke la­get i 2. di­vi­sjon be­tyr noe for oss. Det var ikke snakk om å tape, sier Maisen­høl­der til A-spor­ten.

19-årin­gen var kam­pens sto­re pro­fil med ni nett­kjen­nin­ger. Han vis­te også musk­ler og gode de­fen­si­ve fer­dig­he­ter i for­svars­spil­let. Maisen­høl­der leg­ger ikke skjul på at det hjalp å ha godt over 700 iv­ri­ge pub­li­kum­me­re på tri­bu­nen.

– Det var helt sykt. Jeg får gåse­hud bare av å ten­ke på det. Det var utro­lig bra å va­ere utpå der da Aula-su­set slo inn i slutt­mi­nut­te­ne. For meg fun­ge­rer det som en «boost», og jeg tip­per at de and­re på la­get fø­ler det på sam­me måte. En sånn stem­ning kan nok bik­ke noen dom­mer­av­gjø­rel­ser i vår fa­vør, selv om det ikke skjed­de i går. Det var en god dag, smi­ler den mål­far­li­ge bak­spil­le­ren.

Vold­som smell

Han sy­nes det er flott at tre­ner­ne hol­der det de lo­ver når det kom­mer til spille­tid.

– De som pres­te­rer på tre­ning får spille­tid i kam­pe­ne. Det har va­ert fi­lo­so­fi­en til Ru­ne Skau­fel og Kai Erik Bull, og kam­per som det­te vi­ser at tre­ner­ne er til å sto­le på. Alle som har lyst til å spil­le mye får sjan­sen til å vise det på tre­nings­fel­tet. Det trig­ger i hvert fall meg, for jeg tri­ves langt bed­re på ba­nen enn på ben­ken, for­tel­ler Maisen­høl­der.

En kje­de­lig hen­del­se midt­veis i førs­te om­gang la en li­ten dem­per på fes­ten. Kort tid etter at Niclas Lind­holm An­der­sen had­de for­latt ba­nen med en lår­høne, gikk Kris­ti­an Agle­dahl i bak­ken etter en du­ell. Og det var ty­de­lig at ve­te­ra­nen had­de det vondt. Smer­ten var til å ta og føle på for de frem­møt­te i hal­len.

– Det var for­fer­de­lig å høre hvor vondt Kris­ti­an had­de det. Men han tok det som en mann og ble va­eren­de i hal­len til etter kamp­slutt. Vi hå­per at det går bra med både han og Niclas. Vi vil gjer­ne ha

de til­ba­ke så fort som mu­lig, sier 19-årin­gen, som me­ner at klub­ben kan sik­te litt høy­ere enn å ber­ge plas­sen den­ne se­son­gen.

– Det vik­tigs­te er selv­sagt å ber­ge plas­sen, men jeg sy­nes kan­skje vi bør tør­re å jus­te­re mål­set­tin­gen noe. Vi er i sta­dig ut­vik­ling, og vil bare bli bed­re ut­over i se­son­gen. Det ser i hvert fall vel­dig bra ut så langt, av­slut­ter han.

I FYR OG FLAMME: Alek­san­der Maisen­høl­der var kam­pens sto­re pro­fil da Al­ta IF slo Bra­vo 28-24 i Alta­hal­len på søn­dag. (Alle foto: Stef­fen­sen)

SOLID: Øi­vind Sch­midt Holst var­tet opp med man­ge gode red­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.