For­sva­rer sjø­fol­ke­ne i Co­lor Li­ne

Frp rea­ge­rer på be­hand­lin­gen av sjø­folk.

Altaposten - - NYHETER - Av Magnekve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Frp-le­de­ren for Troms og Finn­mark går rett i stru­pen på Høy­re og sitt eget par­tis par­la­men­ta­ris­ke le­der. Odd Ei­lert Per­sen snak­ker ikke ak­ku­rat med in­ne­stem­me når han skal for­sva­re sjø­fol­ke­ne i Co­lor Li­ne. Til bladet Fri Fag­be­ve­gel­se sier Per­sen at det er Høy­re-po­li­tikk og ikke Frp-po­li­tikk å la Co­lor Li­ne flag­ge om sine skip og der­med ri­si­ke­re 600 ar­beids­plas­ser. – Jeg støt­ter nors­ke sjø­folk hund­re pro­sent og er full­sten­dig uenig med Høy­re og re­de­ren, sier fyl­kes­le­der Per­sen til Fri Fag­be­ve­gel­se. Bladet skri­ver at gras­rota i Frem­skritts­par­ti­et nå fy­rer seg kraf­tig opp mot sin egen par­la­men­ta­ris­ke le­de­re, Hans Andreas Li­mi. Ue­nig­he­ten i Frem­skritts­par­ti­et om den­ne sa­ken star­tet med at par­ti­ets na­e­rings­po­li­tis­ke tals­mann Mor­ten Ør­sal Jo­han­sen sa par­ti­et vil støt­te sjø­folk og for­sø­ke å stan­se den for­skrifts­end­rin­gen som skul­le gi Co­lor Li­nes Kiel-fer­ger an­led­ning til å flag­ge ski­pe­ne om til an­net skips­re­gis­ter. I mot­set­ning til Ør­sal Jo­han­sen, sa Frps par­la­men­ta­ris­ke le­der at det er re­gje­rin­gens po­li­tikk som gjel­der.

Odd Ei­lert Per­sen som le­der Troms og Finn­mark Frp ta­ler nå Høy­re midt i mot i et in­ter­vju med Fri Fag­be­ve­gel­se.

– Vi er sjø­fol­ke­nes par­ti. Høy­re er re­der­nes par­ti. De tar re­der­nes ar­gu­men­ter for gitt, men det vil jeg ikke gå med på, sier Odd Ei­lert Per­sen, som selv er sjø­mann i for­sva­ret på Kyst­vaktas skip og er både in­spek­tør og na­vi­ga­tør.

SJØ­MANN STØT­TER SJØMENN: Odd Ei­lert Per­sen som er le­der i Troms og Finn­mark Frp står på for å hind­re at re­gje­rin­gen til­la­ter Co­lor Li­ne på flag­ge ut Kiel-fer­ge­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.