– Umu­lig å star­te bygge­pro­sess

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en

Plan­sje­fen me­ner opp­he­ving av kom­mune­styre­ved­tak var nød­ven­dig.

Plan­sjef Odd­var Konst i Al­ta kom­mu­ne er av den kla­re opp­fat­ning at de­talj­re­gu­le­rin­gen kom­mune­sty­ret fore­tok i juni i år ik­ke til­freds­stil­te lo­ven uten en ny hø­ring. År­sa­ken var at kom­mune­sty­ret la inn nye ve­sent­li­ge punk­ter og løs­nin­ger som ik­ke had­de va­ert ute på hø­ring.

– Når vi fikk til­bake­mel­ding fra Amfi om punk­te­ne som var lagt inn, var å an­se som ik­ke gjen­nom­før­ba­re sett fra de­res stå­sted, ble en ny hø­ring uak­tu­ell. Etter at Amfi be­slut­tet å skrin­leg­ge sine ut­byg­gings­pla­ner på Al­ta sen­trum, og trek­ke plan­sa­ken, har det va­ert dia­log der Amfi nå vur­de­rer å gjen­opp­ta pro­sjek­tet, for­kla­rer Konst. Han er klar på at det er kom­mune­sty­ret som av­gjør hvil­ke løs­nin­ger som skal god­tas i de­talj­re­gu­le­rin­gen. Det var nød­ven­dig å opp­he­ve ved­ta­ket for å få i gang en pro­sess som av­kla­rer hvil­ke løs­nin­ger Amfi me­ner må til for å kun­ne iverk­set­te ut­byg­gin­gen.

Han ser ik­ke på sa­ken som en om­kamp.

– Når Amfi har be­ar­bei­det plan­for­sla­get vil vi kun­ne vur­de­re om det er løs­nin­ger som kre­ver ny hø­ring, og om det er po­li­tisk øns­ke om å imøte­kom­me end­rin­ge­ne. – Hvor lang tid vil det­te ta?

– Som sagt vil mye av­hen­ge av om løs­nings­for­sla­get fra Amfi kre­ver nye hø­rin­ger. Fra ad­mi­ni­stra­sjo­nens side vil vi an­be­fa­le en fel­les bygge­sak, der både re­gu­le­rings­plan og ramme­til­la­tel­se be­hand­les pa­ral­lelt og se­es i sam­men­heng. Da vil løs­nin­ge­ne va­ere mer de­tal­jert og kun­ne vur­de­res i et stør­re bil­de. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen er opp­tatt av å va­ere løs­nings­ori­en­tert og fin­ne for­slag som både Amfi og et po­li­tisk fler­tall kan gå for, sier kom­mu­nal­le­der Odd­var Konst.

MÅ GJEN­NOM HØ­RING: Odd­var Konst sier tids­bru­ken er av­hen­gig av be­ho­vet for en hø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.