To­ve åp­ner hjerte­døra på jul­af­ten

To­ve Dahl tror det er man­ge som ikke har noen å fei­re ju­len med. Det har hun tenkt å gjø­re noe med.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mai­ken Aman­da Brenn­ås mai­[email protected]­ta­pos­ten.no

– In­gen bør sit­te ale­ne i høy­ti­den, sier To­ve Dahl. Hun in­vi­te­rer en­som­me hjem til jule­mid­dag og hyg­ge, sam­men med fa­mi­lie og bik­kja.

Ons­dag la To­ve ut en Face­bo­ok-post, der hun skrev «Noen som gru­er seg til jul og en­som­het? Vi er en li­ten fa­mi­lie som har plass til fem til rundt mat­bor­det vårt. Ikke va­er redd for å sen­de mel­ding, vi er sik­ker på at det blir vel­dig ko­se­lig. Og kjent blir vi nok fort».

In­gen skal tren­ge å va­ere ale­ne

– Jeg sy­nes ikke at noen skal tren­ge å sit­te ale­ne og va­ere en­som­me på jul­af­ten. Vi har jo bord vi kan slå ut og det er ikke noe pro­blem å få lånt sto­ler. Mid­dag skal jeg jo lage uan­sett, om jeg må lage litt eks­tra, så gjør ikke det noe, for­tel­ler Dahl. To­ve har tre barn, to døt­re på 28 og 17 år, en sønn på 16 år og hun­den Di­va. I til­legg kom­mer mam­ma­en til To­ve for å fei­re jul­af­ten med fa­mi­li­en og for­hå­pent­lig­vis fem and­re. – Det­te er egent­lig ikke noe jeg har gått rundt å tenkt på at jeg skal gjø­re len­ge, men jeg be­gyn­te å ten­ke over det her om da­gen. Da spur­te jeg en av un­ge­ne hva de sy­nes om det, og da sa hun ene «Nei, bare ord­ne det du». – Mam­ma kom­mer også. Jeg vet ikke hvor­dan hun kom­mer til å rea­ge­re, men jeg er sik­ker på at det ikke er noe pro­blem for hen­ne hel­ler, sier To­ve.

Gjen­si­dig gle­de

Hun har ikke noen tan­ker om hvem som skal sit­te rundt bor­det på jul­af­ten, men gle­der seg til å bli kjent med gjes­te­ne.

– Det er ei dame som har tatt kontakt al­le­re­de. Jeg vet ikke hvem hun er, men det sy­nes jeg er vel­dig ko­se­lig. For alt jeg vet kan det jo plut­se­lig kom­me noen man kjen­ner og. – Så len­ge det er noen som har lyst og be­hov for det, så må de bare ta kontakt, sier hun. To­ve tror de fles­te har plass til noen eks­tra gjes­ter, og sy­nes fle­re bur­de vur­de­re å gjø­re det sam­me om man har mu­lig­he­ten til det. – Jeg ten­ker ikke på det­te som et pro­blem. Jeg tror det kom­mer til å bli ar­tig og vel­dig fint. Det brin­ger jo noe til oss også. Det er jo ikke snakk om at vi skal bo sam­men, vi skal jo bare til­brin­ge en li­ten stund i lag. – Jula er en tid der de fles­te har det kjem­pe ko­se­lig, og ko­ser seg med fa­mi­lie og ven­ner. Også skal noen sit­te der å ten­ke at oi, jeg har jo in­gen. Det sy­nes jeg ikke er greit. Alle har sik­kert plass til en, el­ler to gjes­ter til, sier hun.

Neste­k­ja­er­lig­het

To­ve har selv kjent på hvor ube­ha­ge­lig tan­ken på å skul­le sit­te ale­ne på jul­af­ten, kan va­ere.

– Det var en jul un­ge­ne ikke skul­le fei­re hos meg. Da satt jeg her å tenk­te at «Oi, herre­gud den­ne ju­len er jeg fak­tisk helt ale­ne». Jeg end­te opp hos ei venn­in­ne og det var jo kjempe­ko­se­lig. Men i ut­gangs­punk­tet så had­de jeg jo grua meg. Jeg viss­te at det var bare meg og det er ikke noe ar­tig, for­tel­ler hun. To­ve tror fa­mi­li­en kom­mer til å få mye til­ba­ke selv, ved å åpne dø­re­ne for and­re som kan­skje ikke har noen å fei­re med, el­ler som ikke rek­ker hjem til sin egen fa­mi­lie på jul­af­ten. – Jeg tror vi kom­mer til å sit­te igjen med mye etter­på, og at vi kom­mer til å ten­ke til­ba­ke på det som noe po­si­tivt. Man blir jo glad av å gjø­re and­re gla­de, sånn er det jo bare. – Un­ge­ne er jo sto­re nå, men de har jo også godt av å dele litt med and­re og gi litt neste­k­ja­er­lig­het, sier To­ve.

IN­GEN BUR­DE VA­ERE ALE­NE: To­ve Dahl tror det er man­ge som ikke har noen å til­brin­ge jul­af­ten med. Der­for in­vi­te­rer hun fem eks­tra gjes­ter, hjem til jul. Her sam­men med dat­te­ren Sti­na Dahl Stri­feldt og hun­den Di­va.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.