Kom­mer til Al­ta for å få hjelp

Opp­tre­nings­sen­te­ret har skaf­fet seg unik kom­pe­tan­se.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jarle Mjø­en [email protected]­ta­pos­ten.no

Ved den pri­va­te helse­in­sti­tu­sjo­nen, Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark AS (OIF), fin­nes et spe­sia­li­sert til­bud som er unikt i sitt slag i Nor­ge. Ei­er Svein Mjø­en er selv lege som har spe­sia­li­sert seg på å dia­gnos­ti­se­re og be­hand­le pa­si­en­ter med svim­mel­het og ba­lanse­vans­ker. Mjø­en er i dag pen­sjo­nist og job­ber ikke selv med pa­si­en­te­ne i Al­ta, men har sik­ret opp­tre­nings­sen­te­ret topp kom­pe­tan­se in­nen fag­fel­tet.

– Utro­lig hel­dig for pa­si­en­te­ne våre og opp­tre­nings­sen­te­ret at Nar­ve Bjørne­seth er knyt­tet til sen­te­ret som til­rei­sen­de spe­sia­list. Vi har byg­get opp en unik kom­pe­tan­se ved sen­te­ret, en kompe­etan­se som er unik også i na­sjo­nal sam­men­heng, og be­hand­lings­til­bu­det er i dag det enes­te i sitt slag i Nor­ge, for­tel­ler Oif-ei­e­ren.

Vente­tid 40 uker

For Finn­mark og lands­de­len for øv­rig gir det sta­tus å ha ha kom­pe­tan­se og til­bud som er etter­spurt over det gans­ke land. Opp­tre­nings­sen­te­ret har i tre år hatt et til­bud til pa­si­en­ter med lang­va­rig svim­mel­het og ba­lanse­vans­ker. Men me­dal­jen har fak­tisk også en bak­side.

– Helse­til­bu­det er blitt så etter­spurt av pa­si­en­ter fra hele lan­det, at lo­ka­le pa­si­en­ter fra Nord-nor­ge ri­si­ke­rer å kom­me langt bak i køen. Vente­ti­den per dato er rundt 40 uker, på­pe­kes det fra Oif-le­del­sen.

OIF har av­ta­le med Helse Nord, som sik­rer at pa­si­en­te­ne får dek­ket den ve­sent­ligs­te de­len av be­hand­lin­gen gjen­nom of­fent­lig re­fu­sjon. Det be­tyr at pa­si­en­te­ne må ut med egen­an­del, men at det of­fent­li­ge tar stor­par­ten av reg­nin­gen når pa­si­en­te­ne hen­vi­ses til sen­te­ret av lege. Selv om sen­te­ret lig­ger i Finn­mark er pa­si­ent­om­rå­det hele lan­det.

To av pa­si­en­te­ne vi tref­fer da vi be­sø­ker OIF er Tone Rote­vatn fra Ber­gen og Jan Atle Ja­kob­sen fra Sort­land. Sist­nevn­te in­ne på «and­re etap­pe» med 14 da­gers be­hand­lings­opp­hold. – Fan­tas­tisk til­bud. Jeg var så dår­lig ved førs­te opp­hold, at jeg måt­te ha as­si­stan­se un­der fly­rei­sen og kom i rulle­stol. Be­hand­lini­gen har fått meg på bei­na med en utro­lig fram­gang i for­hold til å mest­re dag­lig­li­vet, for­tel­ler Ja­kob­sen og får støt­te av Rote­vatn:

– En­de­lig blir vi tatt på al­vor, og kom­pe­tan­sen som fin­nes her hjel­per oss til å tre­ne fram en en ny og bed­re hver­dag.

Ser mot Al­ta

For noen hel­ger til­ba­ke ble til­bu­det i Al­ta, som dia­gnos­ti­se­rer og be­hand­ler pa­si­en­ter med svim­mel­het og ba­lanse­vans­ker, pre­sen­tert for lan­dets Ønh-le­ger (øre, nese, hals). Det var sam­stemt re­spons fra le­ge­ne på mø­tet om at det­te til­bu­det er svaert vik­tig, og dek­ker et sterkt be­hov hos en lavt prio­ri­tert pa­si­ent­grup­pe.

– Ka­pa­si­te­ten er imid­ler­tid alt for li­ten, og det­te er tatt opp med de­par­te­ment og di­rek­to­rat uten at det fore­lig­ger noe for­slag om å øke den­ne nå, på­pe­ker Svein Mjø­en.

Opp­tre­nings­sen­te­ret har blitt «opp­da­get» av Na­sjo­nalt Kom­pe­tanse­sen­ter for svim­le pa­si­en­ter ved Hauke­land syke­hus, og det er inn­le­det forsk­nings­sams­ar­beid mel­lom Hauke­land og OIF.

– Den­ne his­to­ri­en vi­ser at det er mu­lig å byg­ge opp høy­spe­sia­li­ser­te helse­tje­nes­ter i Finn­mark. Jeg vil si spe­si­elt i Al­ta som kom­mu­ni­ka­sjons­mes­sig lig­ger sen­tralt til, og som re­krut­te­rer helse­per­so­nell svaert godt, på­pe­ker ei­er og den svaert er­far­ne le­gen og helse­ad­mi­ni­stra­to­ren, Svein Mjø­en.

I sam­ar­bei­det med Hauke­land og kom­pe­tanse­sen­te­ret i Ber­gen har OIF fått en vik­tig rol­le, som i rea­li­te­ten er en an­er­kjen­nel­se som mil­jø­et i nord kan hen­ge høyt. OIF skal nem­lig frem­over va­ere en kom­pe­tanse­base hvor helse­per­so­nell fra hele lan­det skal kun­ne hos­pi­te­re og la­ere om be­hand­lings­opp­leg­get som er ut­vik­let her.

14-da­gers be­hand­lings­syk­lus

Til­bu­det ved Opp­tre­nings­sen­te­ret er et døgn­til­bud hvor pa­si­en­te­ne først er på sen­te­ret 14 da­ger, for så å rei­se hjem noen uker, og så kom­mer til­ba­ke for nye 14 da­ger på sen­te­ret.

Ved an­komst mø­tes de av be­hand­lings­team­et som be­står av spe­sial­fy­sio­te­ra­peu­ter og and­re helse­per­so­nell­grup­per som har opp­ar­bei­det sa­er­skilt kom­pe­tan­se på fel­tet. Team­et er un­der fag­lig le­del­se av lege­spe­sia­list Mjø­en, som tid­li­ge­re har dre­vet en kli­nikk i Oslo med sam­me type pa­si­en­ter.

For­uten lege­spe­sia­li­sen Nar­ve Bjørn­seth vil pa­si­en­te­ne møte fy­sio­te­ra­peu­te­ne Ire­ne Furulund og An­ne Syn­nø­ve Birke­ly. Fra Oif-le­del­sen un­der­stre­kes det at suk­ses­sen bak til­bu­det til pa­si­ent­grup­pen med svim­mel­het og ba­lanse­vans­ker er et godt sam­kjørt team med spe­sia­list og be­hand­le­re.

Spe­sial­fy­sio­te­ra­peu­te­ne Ire­ne Furulund og An­ne Syn­nø­ve Birke­ly har blant an­net gått et langt un­der­vis­nings­løp for å kom­me dit der de er i dag. Kur­sing og uten­lands­opp­hold, blant an­net i Eng­land, har va­ert en del av opp­leg­get.

– Dis­se to, som an­svar­li­ge be­hand­le­re, har også unik er­fa­ring med Oifs tverr­fag­li­ge til­na­er­ming i be­hand­lin­gen, sam­ti­dig som de spil­ler på mest­rings­stra­te­gi­er som hjel­per pa­si­en­te­ne til å tak­le dag­li­ge ut­ford­rin­ger. Det kan va­ere alt fra å kla­re å ta en tur på bu­tik­ken til å gå tu­rer i fri­luft, kom­men­te­rer Nar­ve Bjør­seth og Svein Mjø­en og leg­ger til:

– Ele­men­ter i be­hand­lin­gen ut­gjør også ufar­lig­gjø­ring av sym­pto­mer. Å gi pa­si­en­te­ne inn­sikt i egen syk­dom gjen­nom sam­ta­ler og fel­les­un­der­vis­ning er vik­tig for å kun­ne mest­re usik­ker­het og angst som ofte er del­sym­pto­mer hos dis­se pa­si­en­te­ne.

Kva­li­tets­sik­ring

En i team­et som ikke er nevnt, er Ei­rik Ir­gens. Han har en vik­tig rol­le i den lang­sik­ti­ge kva­li­tets­sik­rin­gen av be­hand­lin­gen av pa­si­en­ter med pla­ge som går på svim­mel­het og ba­lanse­pro­ble­mer. Med sin forsk­nings­bak­grunn sør­ger han for data­inn­sam­lin­gen som skal dan­ne grunn­la­get for eva­lu­e­ring av be­hand­lings­opp­leg­get og re­sul­ta­te­ne på len­ge­re sikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.