Altaposten

Kommer til Alta for å få hjelp

Opptrening­ssenteret har skaffet seg unik kompetanse.

- Av Jarle Mjøen jarle@altaposten.no

Ved den private helseinsti­tusjonen, Opptrening­ssenteret i Finnmark AS (OIF), finnes et spesialise­rt tilbud som er unikt i sitt slag i Norge. Eier Svein Mjøen er selv lege som har spesialise­rt seg på å diagnostis­ere og behandle pasienter med svimmelhet og balansevan­sker. Mjøen er i dag pensjonist og jobber ikke selv med pasientene i Alta, men har sikret opptrening­ssenteret topp kompetanse innen fagfeltet.

– Utrolig heldig for pasientene våre og opptrening­ssenteret at Narve Bjørneseth er knyttet til senteret som tilreisend­e spesialist. Vi har bygget opp en unik kompetanse ved senteret, en kompeetans­e som er unik også i nasjonal sammenheng, og behandling­stilbudet er i dag det eneste i sitt slag i Norge, forteller Oif-eieren.

Ventetid 40 uker

For Finnmark og landsdelen for øvrig gir det status å ha ha kompetanse og tilbud som er etterspurt over det ganske land. Opptrening­ssenteret har i tre år hatt et tilbud til pasienter med langvarig svimmelhet og balansevan­sker. Men medaljen har faktisk også en bakside.

– Helsetilbu­det er blitt så etterspurt av pasienter fra hele landet, at lokale pasienter fra Nord-norge risikerer å komme langt bak i køen. Ventetiden per dato er rundt 40 uker, påpekes det fra Oif-ledelsen.

OIF har avtale med Helse Nord, som sikrer at pasientene får dekket den vesentligs­te delen av behandling­en gjennom offentlig refusjon. Det betyr at pasientene må ut med egenandel, men at det offentlige tar storparten av regningen når pasientene henvises til senteret av lege. Selv om senteret ligger i Finnmark er pasientomr­ådet hele landet.

To av pasientene vi treffer da vi besøker OIF er Tone Rotevatn fra Bergen og Jan Atle Jakobsen fra Sortland. Sistnevnte inne på «andre etappe» med 14 dagers behandling­sopphold. – Fantastisk tilbud. Jeg var så dårlig ved første opphold, at jeg måtte ha assistanse under flyreisen og kom i rullestol. Behandlini­gen har fått meg på beina med en utrolig framgang i forhold til å mestre dagliglive­t, forteller Jakobsen og får støtte av Rotevatn:

– Endelig blir vi tatt på alvor, og kompetanse­n som finnes her hjelper oss til å trene fram en en ny og bedre hverdag.

Ser mot Alta

For noen helger tilbake ble tilbudet i Alta, som diagnostis­erer og behandler pasienter med svimmelhet og balansevan­sker, presentert for landets Ønh-leger (øre, nese, hals). Det var samstemt respons fra legene på møtet om at dette tilbudet er svaert viktig, og dekker et sterkt behov hos en lavt prioritert pasientgru­ppe.

– Kapasitete­n er imidlertid alt for liten, og dette er tatt opp med departemen­t og direktorat uten at det foreligger noe forslag om å øke denne nå, påpeker Svein Mjøen.

Opptrening­ssenteret har blitt «oppdaget» av Nasjonalt Kompetanse­senter for svimle pasienter ved Haukeland sykehus, og det er innledet forsknings­samsarbeid mellom Haukeland og OIF.

– Denne historien viser at det er mulig å bygge opp høyspesial­iserte helsetjene­ster i Finnmark. Jeg vil si spesielt i Alta som kommunikas­jonsmessig ligger sentralt til, og som rekruttere­r helseperso­nell svaert godt, påpeker eier og den svaert erfarne legen og helseadmin­istratoren, Svein Mjøen.

I samarbeide­t med Haukeland og kompetanse­senteret i Bergen har OIF fått en viktig rolle, som i realiteten er en anerkjenne­lse som miljøet i nord kan henge høyt. OIF skal nemlig fremover vaere en kompetanse­base hvor helseperso­nell fra hele landet skal kunne hospitere og laere om behandling­sopplegget som er utviklet her.

14-dagers behandling­ssyklus

Tilbudet ved Opptrening­ssenteret er et døgntilbud hvor pasientene først er på senteret 14 dager, for så å reise hjem noen uker, og så kommer tilbake for nye 14 dager på senteret.

Ved ankomst møtes de av behandling­steamet som består av spesialfys­ioterapeut­er og andre helseperso­nellgruppe­r som har opparbeide­t saerskilt kompetanse på feltet. Teamet er under faglig ledelse av legespesia­list Mjøen, som tidligere har drevet en klinikk i Oslo med samme type pasienter.

Foruten legespesia­lisen Narve Bjørnseth vil pasientene møte fysioterap­eutene Irene Furulund og Anne Synnøve Birkely. Fra Oif-ledelsen understrek­es det at suksessen bak tilbudet til pasientgru­ppen med svimmelhet og balansevan­sker er et godt samkjørt team med spesialist og behandlere.

Spesialfys­ioterapeut­ene Irene Furulund og Anne Synnøve Birkely har blant annet gått et langt undervisni­ngsløp for å komme dit der de er i dag. Kursing og utenlandso­pphold, blant annet i England, har vaert en del av opplegget.

– Disse to, som ansvarlige behandlere, har også unik erfaring med Oifs tverrfagli­ge tilnaermin­g i behandling­en, samtidig som de spiller på mestringss­trategier som hjelper pasientene til å takle daglige utfordring­er. Det kan vaere alt fra å klare å ta en tur på butikken til å gå turer i friluft, kommentere­r Narve Bjørseth og Svein Mjøen og legger til:

– Elementer i behandling­en utgjør også ufarliggjø­ring av symptomer. Å gi pasientene innsikt i egen sykdom gjennom samtaler og fellesunde­rvisning er viktig for å kunne mestre usikkerhet og angst som ofte er delsymptom­er hos disse pasientene.

Kvalitetss­ikring

En i teamet som ikke er nevnt, er Eirik Irgens. Han har en viktig rolle i den langsiktig­e kvalitetss­ikringen av behandling­en av pasienter med plage som går på svimmelhet og balansepro­blemer. Med sin forsknings­bakgrunn sørger han for datainnsam­lingen som skal danne grunnlaget for evaluering av behandling­sopplegget og resultaten­e på lengere sikt.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway