Vil ha ny bom­de­batt

SVS Ot­to Aas hev­der Al­tas po­li­ti­ke­re vra­ker ut­vik­ling på grunn av feig­het.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­[email protected]­ta­pos­ten.no

Ot­to Erik Aas (SV) me­ner Al­ta ikke har noe valg.

– His­to­ri­en vil døm­me oss hardt for­di vi har stuk­ket ho­det i san­den og ikke turt gjø­re det som er nød­ven­dig for å få løst vei­ut­ford­rin­ge­ne som er i ferd med å leg­ge en klam hånd om Al­tas ut­vik­ling. Jeg kal­ler fra­va­e­ret av en de­batt om bom­pen­ger og al­ter­na­tiv, det at in­gen­ting skjer for å løse Al­tas vei­ut­ford­rin­ger, som feigt. Når jeg sier det­te ram­mer det i høy­es­te grad meg selv og «mine» som har va­ert i po­si­sjon i tre år og nå er inn i vårt fjer­de, ly­der den kla­re mel­din­gen fra SVS Ot­to Aas. Upo­pu­la­ert Han vi­ser til at år­sa­ken til pas­si­vi­te­ten hos po­si­sjo­nen er at det per i dag ikke er fler­tall i kom­mune­sty­ret for en ny Al­ta-pak­ke som kan gi «Ny E6», el­ler av­last­nings­vei. Et en­stem­mig kom­mune­sty­re har satt av tra­sé til av­slast­nings­vei­en, et vei­krav som er 30 år gam­melt. Valg­kam­pen i 2011 hand­let i stor grad om for el­ler mot bom­pen­ger, og par­ti­ene med et klart nei til bom­pen­ger, Høy­re, Frp, Venst­re og Kp, vant mak­ten i Al­ta. Ap og SV som kla­re ja-par­ti tap­te.

– Vel­ger­ne straf­fet oss, og det var na­tur­lig at vi i 2015 holdt en lav profil på bom­pen­ger og vei. Men nå er Al­ta helt ute av NTP som strek­ker seg fram til 2030. Grunn­la­get for rul­le­ring leg­ges i dis­se da­ger hos fag­eta­ten, Sta­tens veg­ve­sen. Etter rul­le­rin­gen vil NTP leg­ge fø­rin­ger fram til 2032. Der­for må Al­ta-po­li­ti­ker­ne våk­ne og ta en de­batt om Al­tas fram­ti­di­ge ut­vik­ling; om vi skal leg­ge til ret­te for fort­satt vekst og ut­vik­ling el­ler ikke. All plan­leg­ging er av­hen­gig av at vi har et vei­sys­tem som fun­ge­rer, det va­ere seg nye bo­lig­are­al, na­e­rings­are­al, kol­lek­tiv­til­bud og ikke minst tra­fikk­sik­ker­het. Vi er på over­tid for å få en slik de­batt. – Men Al­ta vokser til tross for at in­gen­ting har skjedd når det gjel­der vei de sis­te 10 åre­ne? – Ja, men vi ser etter min me­ning en farlig ut­vik­ling. Den jev­ne veks­ten vi har hatt de sis­te 30 år er nå i ferd med å fla­te ut. Bo­lig­pri­se­ne er i ferd med å gå til him­mels, det er en eks­trem man­gel på in­du­s­triog na­e­rings­are­al, na­e­rings­ak­tø­re­ne pres­ses ut på are­al der de ikke skal va­ere, med ulov­li­ge og skjem­men­de etab­le­rin­ger. Vi sli­ter med å fin­ne gode kol­lek­tiv­møns­ter. E6 gjen­nom Al­ta har fle­re ulyk­kes­ut­sat­te punk­ter og fyl­kets trans­port­åre er opp­styk­ket med ned­satt farts­gren­se, fak­tisk helt ned i 30 km/t, på­pe­ker Aas og leg­ger til:

– Det­te er sta­tus i dag. Gjør vi in­gen­ting ty­der alt på at na­er in­tet har skjedd når vi pas­se­rer 2030. Det tar enormt lang tid å få ved­tatt stør­re vei­ut­byg­gin­ger, og enda leng­re å få de plan­lagt og rea­li­sert. I dag er det kun førs­te par­sell fra Hjemme­luft til sen­trum som er fer­dig plan­lagt. På øst­si­den av byen er vi langt unna plan­leg­ging. Ta­per val­get? Sv-top­pen fryk­ter at stem­nin­gen i Al­ta i for­hold til bom­pen­ger ikke er snudd, og at det gjør at po­li­ti­ker­ne kom­mer til å gå inn i en ny valg­kamp uten å set­te en Al­ta-pak­ke på dags­or­den.

– In­gen øns­ker bom­pen­ger, men alle øns­ker vei og ut­vik­ling. Vi åp­net sist uke tun­ne­len som mar­ker­te at E6 vest for Al­ta nå er fer­dig­stilt. Et fan­tas­tisk pro­sjekt; men det vil­le ikke blitt rea­li­sert uten at Ap, SV og KRF ak­sep­ter­te bom­pen­ger som da­va­eren­de Sp-stats­råd Mag­nild Mel­tveit Klep­pa sat­te som et ufra­vi­ke­lig krav for at Stor­tin­get ikke skul­le stop­pe ut­byg­gin­gen. Hel­dig­vis, og all hon­ør til Frp og Høy­re-re­gje­rin­gen, ble bom­men ald­ri tatt i bruk.

– Så nå vil du at Ap, SV og KRF skal si ja til av­last­nings­vei­en og håpe at vi har en Frp-re­gje­ring som fjer­ner bom­men når vei­en er fer­dig? – Vi vet ikke om sys­te­met med bom­pen­ger er rå­den­de også om ti år. I dag er mot­stan­den over det gans­ke land enorm, men både i re­gje­rin­gen og på Stor­tin­get gjel­der kun én ting; bom­pen­ger el­ler in­gen vei. Så min ut­ford­ring er føl­gen­de: Der­som vi ikke ak­sep­te­rer bom­pen­ger, hvor­dan skal vi da løse vei­ut­for­din­ge­ne? Er vi vil­lig til å ak­sep­te­re tap av vekst og ut­vik­ling i Al­ta-sam­fun­net i vår mot­stand mot bom­pen­ger? Da vi tap­te val­get i 2015 lov­te de som tok over at førs­te par­sell av av­last­nings­vei­en skul­le rea­li­se­res uten bom­pen­ger, og vis­te til at de had­de full støt­te for det­te hos sine i Stor­tin­get. Frp har le­det sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet si­den 2013 og nå byg­ger vi bom­penge­fi­nan­sier­te vei­er i Nor­ge som ald­ri tid­li­ge­re – og vi har ikke fått ei kro­ne til vei i Al­ta. Fak­tisk er vi ikke en­gang kom­met med i NTP som strek­ker seg fram til 2030. Bom­pen­ger gjel­der Senterpartiets stor­tings­re­pre­sen­tant fra Finn­mark, Geir Iver­sen, be­far­te om­rå­det langt E6 rundt Al­ta­brua sist uke. Iver­sen ved­gikk ut fra det han så at noe må gjø­res, og at Al­ta og Finn­mark ikke kan leve

med en E6 gjen­nom Al­ta som ikke tak­ler fort­satt vekst.

– Jeg vet at Al­ta Sen­ter­par­ti er opp­tatt av å løse ut­ford­rin­ge­ne i Al­ta uten bom­pen­ger. De er også opp­tatt av at av­last­nings­vei­en vil leg­ge be­slag på mye pro­duk­tiv mat­jord. Det blir opp til Senterpartiet og de øv­ri­ge po­li­ti­ker­ne i Al­ta å fin­ne gode løs­nin­ger, men på Stor­tin­get i dag er det en ting som rå­der for å få bygd vei; bom­pen­ger. Det er rea­li­te­te­ne, og da vil det va­ere enor­me ut­ford­rin­ger for Al­ta å kun­ne få til sto­re stat­li­ge in­ves­te­rin­ger sam­ti­dig som man sier nei til bom­pen­ger. Senterpartiet er po­si­tiv til å fin­ne løs­nin­ge­ne, men om det er rea­lis­tisk er en an­nen sak, sier Iver­sen.

TA DE­BAT­TEN: Ot­to Aas vil svel­ge en løs­ning med med­fi­nan­sie­ring der­som det kan løse vei­ut­ford­rin­ge­ne og Al­tas fram­ti­di­ge vekst. Det vik­tigs­te er at po­li­ti­ker­ne nå tør stå opp og ta de­bat­ten med tan­ke på at NTP nå leg­ges fram til 2032. (Foto: Jar­le Mjø­en)

VANS­KE­LIG: Stor­tings­re­pre­sen­tant Geir Iver­sen ved­går at det vil va­ere vans­ke­lig å få til sto­re vei­in­ves­te­rin­ger i Al­ta det na­er­mes­te ti­året der­som kom­mu­nen står fast på ved­ta­ket om å si nei til bom­pen­ger. (Foto: Jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.