«Krise­møte» etter til­syn

Ord­fø­re­ren inn­kal­ler til eks­tra­or­di­na­ert kom­mune­styre­møte al­le­re­de den­ne uka etter til­syns­rap­por­ten og opp­si­gel­se­ne til le­ge­ne Olav Gun­nar Bal­lo og Paul Olav Røs­bø.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Lop­pa-po­li­ti­ker­ne med ord­fø­re­ren i spis­sen kre­ver svar rundt til­syns­rap­port. Også lege­fluk­ten skal løf­tes inn i et eks­tra­or­di­na­ert kom­mune­styre­møte. Lege Paul Olav Røs­bø me­ner kom­mune­le­del­sen ikke har skjønt al­vo­ret.

Til­syns­rap­por­ten for det kom­mu­na­le helse­ve­se­net og opp­si­gel­se fra to av fast­le­ge­ne kre­ver hand­ling fra den po­li­tis­ke le­del­sen i Lop­pa kom­mu­ne. Kre­ver en plan – Vi har inn­kalt for­mann­ska­pet i mor­gen og kom­mune­sty­ret til eks­tra­or­di­na­ert møte tors­dag, be­kref­ter ord­fø­rer Stei­nar Hal­vor­sen. Han for­tel­ler at po­li­ti­ker­ne nå kre­ver at råd­mann Ma­rion Høg­mo utarbeider en plan for hvor­dan Lop­pa kom­mu­ne skal re­krut­te­re le­ger som er­stat­te­re for Bal­lo og Røs­bø som beg­ge har sagt opp sine stil­lin­ger i Lop­pa. – Vi skal dis­ku­te­re til­syns­rap­por­ten. Der har vi gitt råd­man­nen be­skjed om å lage en kon­kret plan for hva som skal skje for å re­krut­te­re le­ger – og så får vi dis­ku­te­re etter fram­legg av en slik plan om det­te er noe vi kan gå for, sier Hal­vor­sen. – Så dere kan ikke bare skaf­fe dere fle­re tur­nus­kan­di­da­ter nå når kom­mune­over­le­gen og as­sis­te­ren­de kom­mune­over­lege har sagt opp? – Vi er nødt til å ha god­kjen­te le­ger som kan iva­re­ta tur­nus­kan­di­da­ter. Vi har i Lop­pa kom­mu­ne va­ert i en sa­er­stil­ling og har va­ert hel­di­ge som har fått tur­nus­le­ger. Så hå­per vi at råd­man­nen har en god plan for hvor­dan vi skal løse det­te frem­over, sier ord­fø­re­ren til avi­sa.

Råd­mann Ma­rion Høg­mo sier til Al­ta­pos­ten at re­krut­te­rings­ar­bei­det star­tet opp med in­ter­ne plan­leg­gings­mø­ter al­le­re­de i dag man­dag. Øns­ket dis­ku­sjon? Det er sam­ti­dig uro i Lop­pa etter at fyl­kes­le­gen i Aust- og Vest-ag­der fre­dag of­fent­lig­gjor­de til­syns­rap­por­ten om for­hol­de­ne i helse­sek­to­ren, der en rek­ke be­lys­te for­hold vis­te at or­ga­ni­se­rin­gen var man­gel­full.

Det er mye som ty­der på at det er uenighet mel­lom de po­li­tis­ke par­ti­ene i Lop­pa om hvor­dan en vars­let kri­se skal lø­ses. Etter hva avi­sa for­står, er det bare Senterpartiet, So­sia­lis­tisk venstre­par­ti og Høy­re som har øns­ket eks­tra­or­di­na­ert

kom­mune­styre­møte om sa­ken, mens Ar­bei­der­par­ti­et ikke har øns­ket det­te dis­ku­tert i kom­mu­nens øvers­te po­li­tis­ke or­gan.

STARTER I DAG: Råd­mann Ma­rion Høg­mo opp­ly­ser at ar­bei­det med re­krut­te­ring av le­ger inn­le­des med et in­ternt møte i dag.

INN­KAL­LER TIL MØTE: Lop­pa-ord­fø­rer Stei­nar Hal­vor­sen føl­ger opp til­syns­rap­por­ten og lege­opp­si­gel­ser med for­mann­skaps­møte tirs­dag og eks­tra­or­di­na­ert kom­mune­styre­møte tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.