Nytt håp for pri­vat­syke­hus

Frp i sam­ta­le med «pri­va­te syke­hus» for å sjek­ke ut etab­le­ring i Al­ta.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­[email protected]­ta­pos­ten.no

Et ferskt stor­tings­ved­tak kan åpne for økt bruk av pri­va­te syke­hus­løs­nin­ger. Frp sjek­ker nå ut mu­lig­he­ten for pri­vat akutt- og ki­rur­gi­til­bud ved Kli­nikk Al­ta.

– Ved­ta­ket kan gi en ny inn­gang for å sik­re akuttil­bud og føde­av­de­ling i Al­ta, me­ner stor­tings­re­pre­sen­tant Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp).

Stor­tings­re­pre­sen­tant Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp) har lig­get lavt i det of­fent­li­ge ord­skif­tet om kra­vet om etab­le­rin­gen av akuttil­bud og føde­av­de­ling i Al­ta stran­det med stor­tin­gets be­hand­ling av dok-8-for­sla­get høs­ten 201. For øv­rig stem­te Frp for dok-8-for­sla­get om å ut­re­de syke­hus­struk­tu­ren i Vest-finn­mark.

– Nå har stor­tin­get gjort et ved­tak som kan gi en ny inn­gang for å sik­re akuttil­bud og føde­av­de­ling i Al­ta. Den nye er at Stor­tin­get har av­vik­let god­kjen­nings­ord­nin­gen for syke­hus, noe som i stør­re grad vil åpne for pri­va­te syke­hus­løs­nin­ger. Det­te er et hand­lings­rom vi ikke har hatt etter at Stor­tin­get for­kas­tet dok-8-for­sla­get og der­med fast­holdt da­gens syke­hus­struk­tur i Finn­mark, for­kla­rer Stri­feldt. Skal i møte Fle­re nå­va­eren­de og tid­li­ge­re Frp-stats­rå­der kom blant an­net i valg­kam­pen i 2017 med kla­re løf­ter om støt­te til kam­pen for føde­av­de­ling og akuttil­bud. En av dis­se var Ter­je Sø­vik­nes som på veg­ne av par­ti­et foran 7.000 ak­sjo­ne­ren­de inn­byg­ge­re fra Al­ta/kau­to­kei­no lov­te at Frp skul­le kjem­pe for at kra­vet om akuttil­bud og føde­av­de­ling ble inn­fridd. Al­ta ble lan­dets størs­te Frp-kom­mu­ne, men i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne ble det få re­sul­ta­ter av løf­te­ne som var gitt av uli­ke par­ti til be­folk­nin­gen i Al­ta.

Det hø­rer med til his­to­ri­en at også Ven­st­res Tri­ne Skei Gran­de, som var på full fart inn i re­gje­rin­gen, had­de va­ert fle­re gan­ger i Al­ta un­der valg­kam­pen og gitt kon­kre­te lov­na­der om både akuttil­bud og føde­av­de­ling, det vil si syke­hus i Al­ta.

I Al­ta Frp hol­des de lø­pen­de ori­en­tert av sin stor­tings­re­pre­sen­tant om mu­lig­hets­rom­met som nå er etab­lert, og de sam­ta­ler Frp sin frak­sjon i helse­ko­mi­te­en skal ha sam­men med Stri­feldt med pri­va­te ak­tø­rer. – Jeg vil ikke navn­gi no­en pri­va­te ak­tø­rer, men vi vil kart­leg­ge mu­lig­he­te­ne og da må vi i dia­log med de som kan le­ve­re slike tje­nes­ter. Vår frak­sjons­le­der i ko­mi­te­en, Ås­hild Bruun-gun­der­sen, har sendt en hen­ven­del­se til pri­va­te ak­tø­rer. Etter ha møtt de vil vi vite mer om hvor rea­lis­tisk en pri­vat løs­ning kan va­ere, klar­gjør Stri­feldt. – Hva ten­ker dere spe­si­elt på av tje­nes­ter?

– Blant an­net akutt­rom og ki­rur­gis­ke tje­nes­ter. Det vil va­ere po­si­tivt med hen­syn til føde­av­de­ling. – Ikke lagt død Ini­tia­ti­vet som er tatt fra Frp-frak­sjo­nen i helse­ko­mi­te­en for­tel­ler at syke­hus­sa­ken ikke er lagt død in­ternt i par­ti­et sen­tralt. En av de som nå vil ta sa­ken vi­de­re er par­ti­ets kron­prin­ses­se, Syl­vi List­haug, som er sen­tral i helse­ko­mi­te­en. I Al­ta Frp er det god mu­sikk at par­ti­et nå øyner mu­lig­het for at valg­løf­te­ne til Frp kan bli rea­li­sert. – Det har kan­skje va­ert lite å høre fra Bengt Ru­ne om syke­hus­sa­ken det­te året, men vi vet hvor mye han har job­bet med den. Tror få i Al­ta er klar over hvil­ken jobb han har gjort på Stor­tin­get. For Al­ta Frp er det in­gen pro­ble­mer der­som helse­tje­nes­te­ne til be­folk­nin­gen kan lø­ses av pri­va­te. Det vik­tigs­te er at be­folk­nin­gen får et til­bud som sik­rer liv og helse, sier le­der i Al­ta Frp, Odd Er­ling Mi­kal­sen. Fi­nan­sie­ring Et mindre­tall i helse­ko­mi­te­en be­stå­en­de av Ap og SV øns­ket å be­hol­de ord­nin­gen med of­fent­lig god­kjen­ning av syke­hus og syke­hus­tje­nes­ter. Ko­mi­te­ens til­rå­ding ble frem­met av med­lem­me­ne fra Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et, Ven­st­re og Kris­te­lig Folke­par­ti. Det vil si par­ti­ene som om no­en uker skal i re­gje­rings­for­hand­lin­ger. Et ube­svart spørs­mål er om det er mu­lig å sik­re av­ta­le med helse­fore­ta­ket for pri­va­te løs­nin­ger i Al­ta – noe som er nød­ven­dig for at et even­tu­elt til­bud skal kun­ne fi­nan­sie­res og der­med rea­li­se­res.

Stri­feldt pe­ker på at der­som vi ser til Tromsø så har Ale­ris bygd opp be­ty­de­lig pri­va­te syke­hus­tje­nes­ter,

blant an­net rønt­gen, CT og MR. I til­legg et bredt spek­ter av full­ver­di­ge ki­rur­gis­ke tje­nes­ter.

– Ale­ris har av­ta­le med Helse Nord slik at pa­si­en­te­ne kan vel­ge til­bu­det gjen­nom fritt syke­hus­valg og be­ta­ler kun sam­me egen­an­del som om tje­nes­ten var le­vert av of­fent­lig­syke­hus, for­kla­rer stor­tings­re­pre­sen­tan­ten.

TIL­BU­DET VIKTIGST: Frp og Bengt Ru­ne Stri­feldt (inn­feldt) hå­per at det åp­ner seg mu­lig­het for at pri­va­te sel­skap kan kom­me inn og styr­ke helse­til­bu­det i Al­ta slik at både akuttil­bud og føde­av­de­ling kan etab­le­res gjen­nom et sam­ar­beid of­fent­lig og pri­vat til­bud. (Foto: Ntb/scan­pix, Mor­ten Krogh)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.