Åp­ner for skole­de­batt

Altaposten - - Nyheter - Av [email protected]­ta­pos­ten.no Tom Skog­lund

...men Ulf Bal­lo (Ap) me­ner re­gion­re­for­men må av­kla­res før man tar struk­tur­de­bat­ten for vi­dere­gå­en­de. Det er blitt en år­viss, støye­te øvel­se når klasse­res­sur­se­ne på vi­dere­gå­en­de sko­le skal om­for­de­les. Grun­net stram­me øko­no­mis­ke ram­mer er det ikke rom for å både gi til­bud der det er flest sø­ke­re, og sam­ti­dig opp­rett­hol­de et «godt nok» til­bud ved de mind­re sko­le­ne.

I år la ad­mi­ni­stra­sjo­nen opp til at stor­sko­len i Al­ta skul­le mis­te net­to 2,5 klasse­res­sur­ser, til for­del for mind­re sko­ler. Hoved­ut­val­get for kom­pe­tan­se valg­te der­imot å «skjer­me» til sam­men en klasse­res­surs, IKT Ser­vice­fag (halv res­surs) og In­du­stri­tek­no­lo­gi (halv res­surs). Tok sig­na­le­ne For Ap er det Ulf Bal­lo som ut­ta­ler seg. Han sier til Al­ta­pos­ten at de kraf­ti­ge sig­na­le­ne fra na­e­rings­liv, sko­le og ele­ver gjor­de at de valg­te å snu.

– Slike til­bake­mel­din­ger har kjempe­mye å si. Det tel­ler mye. Og i så måte skal sa­er­lig na­e­rings­li­vet i Al­ta og Ham­mer­fest ha mye skryt, de er vel­dig flin­ke til å si ifra, sier Bal­lo.

– I den of­fent­li­ge de­bat­ten ble det på­pekt at både It-ele­ve­ne, It-la­er­linge­plas­se­ne og It-job­be­ne er i Al­ta. Så dere at det da var galt å kun ha det­te til­bu­det i Vardø?

– Ja­da, vi så jo det. Men ad­mi­ni­stra­sjo­nen må ta fle­re hen­syn. De skal også spre litt ut til and­re til­bud. Vi i Ap har tid­li­ge­re sagt at vi skal opp­rett­hol­de åtte sko­ler, og da kan det kom­me i kon­flikt med in­ter­es­se­ne til ele­ver el­ler til et steds na­e­rings­liv. Ikke låst Fra Høy­res side har både Kris­ten Al­bert El­ling­sen og Jo-inge He­sje­vik for­søkt å få til en de­batt rundt skole­struk­tu­ren, med ut­gangs­punkt i si­tua­sjo­nen som opp­sto i for­ri­ge uke. Fra Aps side har det va­ert pekt på at man tid­li­ge­re har ved­tatt å be­hol­de alle fyl­kets åtte vi­dere­gå­ende­sko­ler.

– Ap-ved­ta­ket om at alle åtte sko­ler skal be­stå er som vi for­står fle­re år gam­melt. Har Ap låst seg til et fle­re år gam­melt ved­tak om å be­hol­de alle sko­ler som i dag?

– Nei, dis­ku­sjo­ne­ne skal vi ta, men tids­punk­tet fø­ler vi ikke er rik­tig. Også med hen­blikk på re­gion­re­for­men som på­går for fullt. Å leg­ge ned kva­li­tets­mes­sig gode sko­ler i en slik si­tua­sjon, før re­gion­re­for­men er av­gjort, vil va­ere uklokt. Snart på tide – Du åp­ner med and­re ord for å leg­ge ned sko­ler når re­gion­re­for­men er av­gjort?

– Det må sty­ret dis­ku­te­re. Nå er det ikke ak­tu­elt, men hva fram­ti­den brin­ger vet jeg ikke.

– Der­med blir det år­li­ge, be­ten­te dis­ku­sjo­ner når det skal kut­tes el­ler om­for­de­les?

– Det blir jo det. Men jeg er enig, det er no­en år si­den vi gjor­de det­te ved­ta­ket, så det er snart på tide å se på sa­ken igjen. Men jeg me­ner fort­satt at det er uhel­dig å be­gyn­ne med slikt mens re­gion­re­for­men på­går, sier Bal­lo. – Strutse­po­li­tikk Høy­re-pro­fil Jo Inge He­sje­vik me­ner på sin side man bør ta de­bat­ten umid­del­bart, slik at man går inn i det nye fyl­ket med en fram­tids­ret­tet struk­tur:

– Å kom­me inn i ny­fyl­ket med en struk­tur som vi har vars­let at vi «skal se på» sig­na­li­se­rer at struk­tu­ren vår er for dyr og ikke for­måls­tje­ne­lig. Det­te er en strutse­po­li­tikk; stik­ker vi ho­det langt nok ned i sanda, så ser de oss ikke. Unn­fal­len­het er år­sa­ken til at ikke noe har va­ert gjort før. Og det vil alle i ny­fyl­ket se, sier He­sje­vik.

Han me­ner at ad­mi­ni­stra­sjo­nen i bunn og grunn er bun­det på hen­der og føt­ter:

– De har tid­li­ge­re kom­met med en klar an­be­fa­ling, men har fått di­rek­te po­li­tis­ke fø­rin­ger på hvor­dan opp­dra­get skal lø­ses – med åtte sko­ler som i dag. Det­te er det po­li­ti­ker­ne som har be­stemt, ikke ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

UENIGE: Ulf Bal­lo (Ap, t.v) er ikke klar til å ta no­en skole­de­batt ennå, Jo Inge He­sje­vik (H) me­ner på sin side at de­bat­ten er over­mo­den. (Ar­kiv­foto: Bjørn Hil­do­nen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.