Får ad­vo­kat­støt­te rundt bå­tan­bud

Ad­vo­kat­fir­ma­et Schjødt me­ner det er ad­gang til å stil­le krav om virk­som­hets­over­dra­gel­se for båtam­bu­lan­sen i Vest-finn­mark.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund [email protected]­ta­pos­ten.no

Helt ok å stil­le krav om virk­som­hets­over­dra­gel­se.

– Vi me­ner opp­drags­gi­ve­re har ad­gang til å sik­re ar­beids­ta­ker­nes ret­tig­he­ter ved å stil­le som krav i kon­trak­ten at valg­te le­ve­ran­dør skal føl­ge reg­le­ne om virk­som­hets­over­dra­gel­se, he­ter det i kon­klu­sjo­nen fra det re­nom­mer­te fir­ma­et. I tråd med Eu-prin­sip­per De fast­slår vi­de­re at kra­vet er for­en­lig med grunn­leg­gen­de an­skaf­fel­ses­retts­li­ge prin­sip­per som EU og EØS for­hol­der seg til. – Vur­de­rin­ge­ne vi­ser at et krav om å føl­ge reg­le­ne om virk­som­hets­over­dra­gel­se frem­mer sys­sel­set­ting og so­sia­le hen­syn, samt at det har til­strek­ke­lig til­knyt­ning til an­skaf­fel­sen av am­bu­lanse­bå­ter. Lyt­tet til rå­de­ne Kon­klu­sjo­nen står i sterk kon­trast til de ju­ri­dis­ke rå­de­ne Finn­marks­syke­hu­set og Syke­hus­inn­kjøp ba­ser­te sine vur­de­rin­ger på da an­buds­do­ku­men­te­ne ble sendt ut i sep­tem­ber. – Ju­ris­te­ne er eni­ge om at slike be­tin­gel­ser vil kun­ne va­ere dis­kri­mi­ne­ren­de og be­gren­se den re­el­le kon­kur­ran­sen. Det må vi for­hol­de oss til, men­te kli­nikk­sjef Jør­gen Nil­sen i Finn­marks­syke­hu­set. Det er også råd helse­mi­nis­ter Bent Høie har for­holdt seg til etter at en rek­ke po­li­ti­ke­re har tatt opp sa­ken na­sjo­nalt, blant an­net stor­tings­re­pre­sen­tant In­ga­l­ill Ol­sen.

Si­den har Syke­hus­inn­kjøp kan­sel­lert an­buds­run­den og bedt om en helt ny run­de, slik at man i stør­re grad sik­rer at tje­nes­ten til­pas­ses ope­ra­sjons­om­rå­dets ut­ford­rin­ger. Stil­te seg kri­tisk Det er Norsk sjø­manns­for­bund og Norsk sjø­of­fi­sers­for­bund som har bedt om en ju­ri­disk gjen­nom­gang. De var umid­del­bart kri­tisk til kon­klu­sjo­nen til ad­vo­kat­fir­ma­et Wik­borg Reins og har alt­så der­for bedt om en egen vur­de­ring fra ju­ri­disk hold.

De er bedt om å gjø­re en vur­de­ring av om en of­fent­lig opp­drags­gi­ver i en an­skaf­fel­se av tje­nes­ter har ad­gang til å stil­le krav om at nå­va­eren­de ar­beids­ta­ke­re ved le­ve­ran­dør­skif­te skal stil­les som om det fore­lå en virk­som­hets­over­dra­gel­se.

For­må­let med reg­le­ne om virk­som­hets­over­dra­gel­se er å be­skyt­te ar­beids­ta­ker­nes ar­beids- og lønns­vil­kår ved et slar­beids­gi­ver­skif­te. Reg­le­ne skal sør­ge for at ar­beids­ta­ker­ne be­hol­der de ret­tig­he­te­ne og plik­te­ne som føl­ger av ar­beids­av­ta­le­ne, og at ny ar­beids­gi­ver ikke kan gjø­re end­rin­ger i dis­se ut­over det den gam­le ar­beids­ta­ke­ren også kun­ne gjort, he­ter det i klar­gjø­rin­gen fra Schjødt.

HELT ANNEN KONKLUSJON: I dag er det legeskyss­bå­ten As­heim som tar seg av om­rå­de­ne i Hasvik, Lop­pa og Alta­fjor­den. An­buds­run­den skal kjø­res på nytt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.