En­de­lig sa­misk syke­plei­er­ut­dan­ning

Re­gje­rings­par­ti­ene og Krf sik­rer pen­ger til sa­misk syke­plei­er­ut­dan­ning i Kau­to­kei­no.

Altaposten - - Nyheter - Av bjar­[email protected]­ta­pos­ten.no Bjar­ne Krog­stad

Som Al­ta­pos­ten kun­ne mel­de tors­dag mor­gen, er re­gje­rings­par­ti­ene og Krf er eni­ge om å sik­re syke­plei­er­ut­dan­ning på sa­misk, og om å be­vil­ge mid­ler til 25 stu­die­plas­ser til det­te. Til­bu­det gis via et sam­ar­beid mel­lom UIT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet og Sa­misk høg­sko­le, og vil be­stå av 25 del­tids­stu­die­plas­ser. I til­legg til stu­die­plas­se­ne, gis det mid­ler til ut­vik­lings­kost­na­der til Sa­misk høg­sko­le, for opp­byg­ging av stu­di­et. Til sam­men ut­gjør det­te om lag 2 mil­lio­ner kro­ner i 2019. Ut­dan­nin­gen vil etter det Al­ta­pos­ten er­fa­rer plas­se­res i Kau­to­kei­no og til Sa­misk høg­sko­le. – Et stort na­sjo­nalt pro­sjekt Pro­fes­sor i helse­fag, Ni­na Emaus ved Insti­tutt for helse- og om­sorgs­fag ved UIT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet, sier at ny­he­ten om en sa­misk syke­plei­er­ut­dan­ning er fan­tas­tisk. – Har dere tenkt på plas­se­rin­gen?

– Slik jeg for­står det, og i våre skis­ser i pro­sjek­tet, skal til­bu­det va­ere for­ank­ret og sen­te­ret for ut­dan­nin­gen blir plas­sert i Kau­to­kei­no. Nå ven­ter vi på til­de­lings­bre­vet og fø­rin­ger fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet og lar først ny­he­ten syn­ke inn. Det blir uan­sett et stort na­sjo­nalt pro­sjekt når vi set­ter i gang. Vel­dig gla­de Gun­vor Gutt­orm, rek­tor ved Sá­mi al­laskuv­la, gle­der seg over ny­he­ten:

– Vi har ikke fått til­de­lings­bre­vet enda, så jeg måt­te sjek­ke to gan­ger om det stem­te. Det er klart at vi er vel­dig gla­de for å få det­te på plass.

– For sa­mis­ke syke og eld­re be­tyr det at de i frem­ti­den vil kun­ne få hjelp og pleie på mors­må­let sitt. I et stør­re per­spek­tiv er er det snakk om å byg­ge opp og få på plass et fag­språk på sa­misk, sier hun. Fel­les for­stå­el­se Gutt­orm sier at de i de sis­te fire-fem sis­te åre­ne har job­bet ak­tivt med sa­ken og at de har va­ert i en dia­log med Uni­ver­si­te­tet i Tromsø.

– Vi har hatt en fel­les for­stå­el­se for at det har va­ert vik­tig å få på plass. Det har blitt gjen­nom­ført et forprosjekt som vi­ser at sa­misk helse­per­so­na­le er noe som må på plass. Å sat­se på det­te ale­ne vil­le va­ert å sat­se for bredt, så et sam­ar­beid med UIT er vi me­get for­nøy­de med, sier rek­to­ren.

I dag er det slik at syke­plei­er­ne ut­dan­nes in­nen­for en norsk­ta­len­de kon­tekst. Gutt­orm og Uit-rek­tor An­ne Huse­bekk har tid­li­ge­re ut­talt at det «der­for er vans­ke­lig å opp­nå al­le øns­ke­de mål in­nen­for det sa­mis­ke fel­tet gjen­nom den or­di­na­ere syke­plei­e­ut­dan­nin­ga», og vi­de­re: «Der­for er det også vik­tig at UIT sat­ser på ut­dan­ning i sa­misk kul­tur­for­stå­el­se ge­ne­relt i al­le helse­fag og sa­misk syke­pleie spe­si­elt. Det­te vil bi­dra til en tryg­ge­re helse­tje­nes­te for den sa­mis­ke be­folk­nin­ga både gjen­nom bed­re kva­li­fi­sert per­so­nell, og ved at vi sann­syn­lig­vis vil få enda fle­re enn i dag som øns­ker å fors­ke på sa­misk helse». – En­de­lig Kau­to­kei­no-ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra me­ner at det­te er en nyhet det er verdt å fei­re:

– En­de­lig. Re­gje­rin­gen tar til føl­ge al­le an­be­fa­lin­ge­ne om å star­te syke­plei­er­ut­dan­ning ved Sá­mi al­laskuv­la. Godt job­bet av al­le gode kref­ter som har fått det­te til. Vi har hatt alt fra Fyl­kes­kom­mu­nen, Sa­me­tin­get, Fyl­kes­man­nen, kom­mune­sty­ret og uli­ke par­ti­er på lag - og selv­føl­ge­lig ros til fag­mil­jø­ene ved SA og UIT for å ha fått det­te til som føl­ge av å dyr­ke sam­ar­beid. I dag jub­ler vi, skri­ver han på Face­bo­ok.

Til al­ta­pos­ten gjen­tar han at det har len­ge va­ert et be­hov for sa­misk­ta­len­de syke­plei­ere og at det­te er noe som har blitt job­bet len­ge for.

– Det er po­si­tivt at det blir lyt­tet til be­ho­ve­ne, ikke bare fra det po­li­tis­ke, men også fra tje­neste­yter­ne ute i kom­mu­ne­ne. Vi som verts­kom­mu­ne leg­ger også opp til et sam­ar­beid og åp­ner opp for bruk av vårt helse­ap­pe­rat til bruk i ut­dan­nin­gen. Det å ha cases i en kom­mu­ne med 95 pro­sent sa­misk­ta­len­de vil va­ere unikt, me­ner Va­sa­ra.

EN GLEDENS DAG: Rek­tor ved Sa­misk høg­sko­le, Gun­vor Gutt­orm (inn­felt) sier at de len­ge har job­bet for å få på plass en syke­plei­er­ut­dan­ning for sa­misk­ta­len­de. (Foto: Mag­ne Kve­seth / Sa­misk høg­sko­le)

STOLT: Kau­to­kei­no-ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra me­ner en sa­misk syke­plei­er­ut­dan­ning vil bli unik. (Foto: Mag­ne Kve­seth)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.