Ber­get sko­le­ne inn­til vi­de­re

For­mann­ska­pet er ikke kla­re til å kut­te ung­doms­trin­ne­ne i Tverrelv­da­len, Tal­vik og Rafs­botn.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en jar­[email protected]­ta­pos­ten.no

I for­bin­del­se med bud­sjett­be­hand­lin­gen fore­slo ad­mi­ni­stra­sjo­nen å leg­ge ned ung­doms­trin­ne­ne ved Tverrelv­da­len, Tal­vik og Rafs­botn, et kutt som ven­te­lig vil­le gi full års­virk­ning på 5,9 mil­lio­ner kro­ner.

Men fler­tal­let i for­mann­ska­pet vil­le det an­ner­le­des da de be­hand­let sa­ken tors­dag i for­ri­ge uke.

Be­tyr mye

Le­der for Al­ta Ap, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, sier at han er sva­ert glad for at Ap og bud­sjett­ka­me­ra­te­ne klar­te å fin­ne pen­ger til å vi­dere­føre den de­sen­tra­li­ser­te skole­struk­tu­ren også for skole­året 2019/20:

– Det har va­ert en prio­ri­tert opp­ga­ve å få til et hel­het­lig bud­sjett hvor vi kun­ne sik­re drift ved ung­doms­trin­ne­ne i Tverrel­va­len, Rafs­botn og Tal­vik også fra høs­ten 2019. Når vi valg­te å snu råd­man­nens inn­stil­ling er det for­di dis­se sko­le­ne be­tyr mye for na­er­mil­jø­et på de ste­de­ne det gjel­der, klar­gjør Øst­lyn­gen.

Kort fred­ning

– Vil ord­fø­rer­par­ti­ene gi de de­sen­tra­li­ser­te ung­doms­sko­le­ne «va­rig vern»?

– Jeg skul­le øns­ke at jeg kun­ne sva­re et klart ja på det spørs­må­let, men det kan jeg dess­ver­re ikke. De er sånn at vi har blitt man­ge hund­re faer­re ele­ver i Al­ta-sko­len, kom­mu­nen får mil­lio­ner av kro­ner mind­re i over­fø­rin­ger fra Sta­ten for å dri­ve sko­le av den grunn. Det er øko­no­misk ut­ford­ren­de å ha en skole­struk­tur med halv­ful­le klas­ser og vi blir nødt å gjø­re noe med skole­struk­tu­ren og da kan vi ikke ute­luk­ke at spørs­må­let om de­sen­tra­li­ser­te ung­doms­sko­ler kom­mer opp på nytt.

Mye ar­beid gjen­står

I ak­sjons­grup­pa for å be­va­re ung­doms­skole­trin­ne­ne er tal­s­per­son Geir Ove Manns­verk glad for at Ap ver­ner ung­doms­skole­trin­ne­ne på kort sikt, men skuf­fet over at livs­kraf­ti­ge naer­om­rå­der må leve med usik­ker­he­ten.

– En­ga­sje­men­tet som spon­tant ble ut­løst i høst var utro­lig vik­tig. Men job­ben er ikke gjort, kun førs­te slag er vun­net, sier Manns­verk.

SPA­RER SKOLETRINN: Ung­doms­skole­trin­ne­ne ved de tre dis­trikts­sko­le­ne Tal­vik, Tverrelv­da­len og Rafs­botn blir ikke kut­tet. (Illustrasjonsfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.