Skal ta Sveins livs­verk vi­de­re

Da in­gen lo­ka­le had­de musk­ler til å kjø­pe Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark, valg­te Svein Mjø­en det nest­bes­te al­ter­na­ti­vet.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­[email protected]­ta­pos­ten.no

Helse­grün­de­ren Svein Mjø­en sel­ger livs­ver­ket han har bygd opp i Al­ta. Vik­ti­ge­re enn pen­ge­ne han sit­ter igjen med er tro­en på at Helse­part­ner Nord-norge vil for­val­te opp­tre­nings­tsen­te­ret og ut­vik­le be­drif­ten vi­de­re for pa­si­en­ter, an­sat­te og lo­kal­mil­jø. – Vi er yd­myk over­for «ar­ven» vi over­tar fra sel­ge­ren. Der­som det om ett års tid ikke er fle­re an­sat­te ved Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark enn de rundt 60 som i dag er på løn­nings­lis­ten, skal både vi og lo­kal­sam­fun­net ha lov å va­ere skik­ke­lig skuf­fet, sier styre­le­der Bjørn Hest­ha­mar i det ny­star­te­de selskapet Helse­part­ner Nord-norge.

Godt for­nøyd

De an­sat­te ved Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark (OIF) ble man­dag mor­gen ori­en­tert om at selskapet har skif­tet ei­er og er blitt en vik­tig del av et nytt stort nord­norsk, privat fir­ma som le­ve­rer helse­tje­nes­ter til det of­fent­li­ge. Det nye selskapet Helse­part­ner Nord-norge hvi­ler sin ope­ra­ti­ve virk­som­het på to bein, Privat Om­sorg Nord (PON) og Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark (OIF). År­lig to­tal­om­set­ning for dis­se to har va­ert 130 mil­lio­ner kro­ner. Sel­ska­pe­ne har til­sam­men 300 an­sat­te og yter år­lig tje­nes­ter til over 1.300 pa­si­en­ter og bru­ke­re. Dag­lig le­der for Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark, An­nie Abra­ham­sen Wik, for­tel­ler om god stem­ning blant opp­tre­nings­sen­te­rets 60 an­sat­te.

– Vi har in­for­mert om at Svein øns­ket å sel­ge, og at det var en pro­sess på gang med fle­re in­ter­es­ser­te kjø­pe­re. Når vi nå har fått en sterk nord­norsk ei­er med kla­re am­bi­sjo­ner om å ut­vik­le OIF vi­de­re, er vi kjempe­godt for­nøyd. OIF har, slik vi selv opp­fat­ter det, va­ert best i Nord-norge på re­ha­bi­li­te­rings­tje­nes­ter, og nå står vi foran en ny fase hvor vi skal ut­vi­de til­bu­de­ne og bli enda vik­ti­ge­re for pa­si­en­te­ne i nord, kon­sta­te­rer Abrahm­sen Wik.

– Pen­ge­ne avgjør ikke

Styre­le­der Bjørn Hest­ha­mar ga­ran­te­rer at OIF ikke skal bli spist opp som et selv­sten­dig sel­skap med sin egen pro­fil. Der­for blir Oif-nav­net be­holdt og sel­ska­pets lo­ka­le for­ank­ring vi­dere­ført.

Helse­part­ner Nord-norge vil va­ere en pa­ra­ply og ei­er av uli­ke sel­ska­per in­nen­for sat­sings­om­rå­de­ne pleie og om­sorg, bru­ker­styrt per­son­lig as­si­stan­se, re­ha­bi­li­te­ring og be­drifts­helse­tje­nes­ter. Ved opp­star­ten vil Helse­part­ner Nord-norge be­stå av sel­ska­pe­ne Privat Om­sorg Nord og Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark. Dis­se vil be­stå som egne virk­som­he­ter, hel­eid av Helse­part­ner Nord-norge. Ini­tia­tiv­ta­ker og ho­ved­ei­er er Nord Ka­pi­tal­for­valt­ning. – Må­let er først og fremst å av­las­te og sup­ple­re kom­mu­ner og helse­fore­tak i lands­de­len, sier Hest­ha­mar og leg­ger til:

– Helse­part­ner er for alle prak­tis­ke for­mål en privat ak­tør som står for de­ler av det of­fent­li­ge tje­neste­til­bu­det. Vi sel­ger så­le­des ikke tje­nes­ter til pri­vat­per­soner, men le­ve­rer tje­nes­ter på veg­ne av helse­fore­tak og kom­mu­ner. Tje­neste­til­bu­det vårt er ba­sert på at pa­si­en­te­ne har lav egen­an­del, den sam­me som ved of­fent­li­ge tilbud. Vi er en stor til­hen­ger av mo­del­len med et sterkt of­fent­lig helse­ve­sen hvor pri­va­te kan va­ere et sup­ple­ment og ikke minst en ka­pa­si­tets­av­las­ter.

I topp­di­vi­sjo­nen

Tru­de Wes­ter, som star­tet Privat Om­sorg Nord (PON) i Tromsø i 2001 blir med som be­ty­de­lig med­ei­er når Helse­part­ner Nord-norge nå over­tar ak­sje­ne i selskapet hun har byg­get opp. Hun går også gå inn i rol­len som dag­lig le­der i Helse­part­ner Nord-norge. PON har vokst seg stor de se­ne­re år, og Helse­part­ner Nord-norge vil med sine 300 an­sat­te bli et av Nord-nor­ges størs­te pri­va­te sel­ska­per.

– Med PON og OIF har vi al­le­re­de vist at vi er i topp­di­vi­sjo­nen in­nen helse­tje­nes­ter. En fort­satt sat­sing på kom­pe­tan­se skal sik­re vår po­si­sjon, lo­ver styre­le­de­ren.

I Finn­mark ser de nye ei­er­ne OIF som et red­skap for å styr­ke pa­si­ent­til­bu­det i Øst-finn­mark. Om det blir en egen av­de­ling el­ler am­bu­le­rings­ord­nin­ger er det ikke tatt noen av­gjø­rel­se på. Det som er gans­ke klart er at OIF nå vil ut­vi­de da­gens tilbud til å bli en ak­tør som le­ve­rer be­drifts­helse­tje­nes­ter og vur­de­rer å byg­ge opp tje­nes­ter for bru­ker­styrt per­son­lig as­si­stan­se (BPA).

STOR I NORD: Helse­part­ner Nord-norge kjø­per opp­tre­nings­sen­te­ret i Al­ta og gjør det til et av to vik­ti­ge bein for det nye nord­nors­ke helse­kon­ser­net. Styre­le­der i kon­ser­net, Bjørn Hest­ha­mar, lo­ver sam­men med dag­lig le­der An­nie Abra­ham­sen Wik i OIF at det blir sat­sing på nye om­rå­der – og eks­pan­sjon. (Foto: Jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.