Vil ska­pe ny jule­tra­di­sjon

Finn­marks­kol­lek­ti­vet in­vi­ter­te til ekte gård­sjule­mar­ked på Spi­ker­gjer­det.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­[email protected]­ta­pos­ten.no

Finn­marks­kol­lek­ti­vets gård­sjule­mar­ked ble godt be­søkt.

Rus- og re­ha­bi­li­te­rings­in­sti­tu­sjo­nen høs­tet så man­ge gode er­fa­rin­ger med gård­sjule­mar­ked i fjor, at de like så godt har be­stemt seg for å gjø­re en tra­di­sjon ut av det hele. Uten­for sen­trum, iso­lert fra både støy og and­re for­styr­rel­ser, lig­ger Finn­marks­kol­lek­ti­vets av­de­ling Spi­ker­gjer­det. Selv om klok­ken så vidt har pas­sert el­le­ve og gård­sjule­mar­ke­det akku­rat har åp­net, er par­ke­rings­plas­sen full og folk strøm­mer til.

På det lil­le gårds­tu­net står det fle­re salgs­bo­der, det har blitt satt opp bål­pan­ner til å var­me seg opp og selv­føl­ge­lig et mat­telt. – Vi har noen helt fan­tas­tis­ke fa­si­li­te­ter på går­den vår, som gjør at det er et inn­by­den­de gårds­tun med et godt gam­mel­dags jule­mar­ked, sier av­de­lings­le­der Alf Ei­nar Jo­han­sen mens han vi­ser frem alt de har å by på.

– Til­bake­mel­din­ge­ne vi fikk i fjor var så hyg­ge­li­ge og po­si­ti­ve, at vi vil gjø­re det­te igjen og ska­pe en tra­di­sjon. Førs­te søn­dag i ad­vent skal det va­ere et or­dent­lig gam­mel­dags jule­mar­ked i Al­ta, pro­kla­me­rer han.

Fle­re bo­der

På gårds­tu­net flok­ker folk seg til. Noen ser på hva som sel­ges i de uli­ke bo­de­ne, mens and­re varmer seg med en kopp kaf­fe rundt

bål­pan­nen. Jo­han­sen tar oss med på en rund­tur.

– Det førs­te du mø­ter er mo­se­nis­se­ne. Her kan du også nyte en god kopp bål­kaf­fe. Vi­de­re har vi mat­tel­tet med jule­grøt, gløgg og kaf­fe og el­lers alt som hø­rer til. Nå er vi vel­dig hel­di­ge med va­e­ret i dag, men det er også godt å ha en varme­sta­sjon, sier han og vi­ser til bål­pan­na som er plas­sert rett uten­for mat­tel­tet.

– Vi­de­re kom­mer salgs­bo­de­ne med uli­ke lo­ka­le ut­stil­le­re, nok en lav­vo, mens vi har gjort om «hunde­dagisen» til en gårds­bu­tikk.

Ved si­den av smult­ring-ut­sal­get står kan­skje den vik­tigs­te bo­den. Her står nem­lig Finn­marks­kol­lek­ti­vets egne og sel­ger sine pro­duk­ter.

– Både syl­te­de ting og godt gam­mel­dags god­te­ri, sier Jo­han­sen og vi­ser iv­rig frem pro­duk­te­ne – og mo­se­nis­se­ne, selv­føl­ge­lig.

Gir til­ba­ke

Som et be­hand­lings­til­bud dri­ver Finn­marks­kol­lek­ti­vet med in­ten­siv og spe­sia­li­sert lang­tids­be­hand­ling av rus­mid­del­av­hen­gig­het. Med så man­ge skjeb­ner, kan ju­len va­ere en spe­si­elt vans­ke­lig tid.

– Man­ge av de har kan­skje ikke fått va­ere med på å ska­pe jule­tra­di­sjo­nen de fles­te and­re har. Sa­er­lig knyt­tet opp mot for­vent­nin­gen til selve jul­af­ten.

– For de som er her er det der­for eks­tra gle­de­lig å kun­ne va­ere med på noe slikt og sam­ti­dig gi noe til­ba­ke til and­re, sier Jo­han­sen.

Det er le­der for Finn­marks­kol­lek­ti­vet, Tru­de Rød, helt enig i.

– Man­ge vel­ger å va­ere her i jula og vi gjør det­te til en så god tid som mu­lig. Nå star­ter vi med et jule­mar­ked her, så fort­set­ter vi med jule­lunsj, kino, ba­king og and­re tilbud, av­slut­ter hun med.

KOS: Finn­marks­kol­lek­ti­vet pyn­tet til jul og gjor­de det eks­tra koselig med et jule­mar­ked søn­dag etter­mid­dag. (Alle foto: Bjar­ne Krog­stad)

BÅLKOS: Skul­le du bli kald, så var det mu­lig å var­me seg med en kopp kaf­fe ved bål­pan­na. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

EN NY TRA­DI­SJON: – Det blir jule­mar­ked førs­te søn­dag i ad­vent frem­over, lo­ver av­de­lings­le­der Alf Ei­nar Jo­han­sen. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

MYE Å VEL­GE I: Finn­mark­kol­lek­ti­vets egen bod solgt blant an­net gam­mel­dags god­te­ri. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

MOSENISSE: Hva med en mosenisse til å ha på ut­si­den? Pro­du­sert av Finn­marks­kol­lek­ti­vet. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.