Be­gren­ser is­fis­ket

Altaposten - - Nyheter -

Fefo inn­fø­rer bo­steds­krav i Norge for fiske i pe­rio­den 15. mars – 15. juni. – Inn­lands­fis­ket på Finn­marks­ei­en­dom­men en­ga­sje­rer man­ge, og Fefo skal for­val­te til bes­te for inn­byg­ger­ne i fyl­ket. Med det­te ved­ta­ket tar Fefo hen­syn til et mange­årig krav fra fyl­kets be­folk­ning og be­gren­ser ut­len­din­gers inn­lands­fis­ke i tre må­ne­der om vår­en. Inn­byg­ge­re i Finn­mark skal ha for­trinns­rett, og det­te er et mål­ret­tet til­tak for en pe­rio­de med mye tra­fikk på fyl­kets fiske­vann, sier styre­le­der Máret Guht­tor i en presse­mel­ding. I førs­te halv­del av 2018 gjen­nom­før­te Fefo hø­ring på inn­fø­ring av 5-kilo­me­ter­sonen for ut­len­din­gers inn­lands­fis­ke.

Hø­rings­ut­ta­lel­se­ne vi­ser at ad­gang til is­fis­ke har ført til økt treng­sel på po­pu­la­ere fjell­vann med ut­ford­rin­ger knyt­tet til både mo­to­ri­sert ferd­sel, par­ke­ring, tel­ting og for­søp­ling.

Dis­pen­sa­sjon kan gis, for­trinns­vis til lo­kalt rei­se­liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.