Grans­ker Te­le­nor

Altaposten - - Nyheter -

Svik­ten fre­dag kveld der øst­fyl­ket ble lam­met går ikke upå­ak­tet hen.

Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het (Nkom) er be­kym­ret over at Te­le­nors nett i Øst-finn­mark var nede i over fem ti­mer fre­dag kveld. Fei­len ram­met både fast­te­le­fo­ner, mo­bil­net­tet, nød­net­tet, nød­ra­dio­en til sjøs og bred­bånds­dek­nin­gen.

– Den som ei­er in­fra­struk­tu­ren, har an­sva­ret for at den vir­ker, sier di­rek­tør Eli­sa­beth Aar­saet­her i Nkom til NRK. Man­dag be­gyn­ner grans­kin­gen av Te­le­nor.

Dek­nings­di­rek­tør Bjørn Amund­sen i Te­le­nor be­kla­ger det som skjed­de. Han er ikke over­ras­ket over at brud­det skal grans­kes.

– Det vi har brakt på det re­ne, er at det er en men­nes­ke­lig feil. Jeg vil ikke be­brei­de noen en­kelt­per­son for det­te. Vi må kom­me til­ba­ke når vi har fått alle fakta på bor­det, og det hå­per jeg skjer i lø­pet av kom­men­de uke, sier han til NRK. (NTB)

MÅ SVA­RE FOR SEG: Bjørn Amund­sen og Te­le­nor får kri­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.