– Do­b­ler bo­lig­skat­ten

Venstre ro­per var­sko: – Ei­en­doms­skat­ten på van­li­ge bo­lig­hus i Al­ta øker med 92 pro­sent.

Altaposten - - Nyheter - Av Jarle Mjø­en [email protected]­ta­pos­ten.no

En­ten po­li­ti­ker­ne vil el­ler ikke, må de tirs­dag 18. de­sem­ber ta stil­ling til om hvem som skal be­ta­le for at Al­ta kom­mu­ne skal kun­ne opp­rett­hol­de kva­li­te­ten på sko­le og helse.

– Sier po­li­ti­ker­ne nei til ei­en­doms­skatte­øk­nin­gen jeg har lagt inn i bud­sjet­tet må de en­ten fin­ne and­re inn­tek­ter el­ler kut­te i til­tak som er tatt inn i mitt bud­sjett­for­slag, ut­tal­te råd­mann Bjørn-at­le Han­sen da han la fram sitt bud­sjett­for­slag.

Urett­fer­dig

Ven­st­res Tri­ne Noodt er enig med råd­man­nen i at kutt i ei­en­doms­skatt må ba­lan­se­res ved å fin­ne and­re inn­tek­ter el­ler nye kutt i tje­neste­til­bu­det. Hun og Venstre ak­sep­te­rer å øke skatte­sat­sen for ver­ker og bruk, som i all ho­ved­sak ram­mer sto­re na­e­rings­livs­ak­tø­rer med ho­ved­sete uten­for kom­mu­nen.

– Det Venstre ikke kan ak­sep­te­re er at van­li­ge Al­ta-fa­mi­li­er skal ta en ve­sent­lig stør­re del av reg­nin­gen enn na­e­rings­li­vet. Sp­leise­la­get blir skeivt når fa­mi­li­er med egen bolig får økt ei­en­doms­skatte­reg­nin­gen med 92 pro­sent, mot na­e­rings­li­vet på rundt 40 pro­sent. Der­for vil Venstre skjer­me ei­er­ne av pri­vat­bo­lig og fri­tids­ei­en­dom­mer ved å inn­føre et bunn­fra­drag, for­kla­rer Noodt.

Kla­re tall

Tall Noodt har hen­tet inn fra råd­ma­nenn vi­ser at skatte­inn­tek­te­ne fra bolig i råd­man­nens for­slag øker fra 16,2 mil­lio­ner kro­ner i 2018 til 31,0 i 2019. Det er iføl­ge Noodts ma­te­ma­tikk en øk­ning på 92 pro­sent. Øk­nin­gen til­skri­ves ei­en­doms­skatte­lo­vens be­stem­mel­ser om tak­se­ring som skal legges til grunn for å ut­skri­ve ei­en­doms­skatt på bolig. Al­ta har lo­vens mi­ni­mums skatte­sats på bolig, to pro­mil­le. Ny tak­se­ring kan kun skje hvert 10. år og ble sist fore­tatt i 2009 i Al­ta.

– Det er vik­tig å un­der­stre­ke at skatte­reg­nin­gen ikke vil øke med 92 pro­sent for den en­kel­te fra 2018 til 2019. Øk­nin­gen vil sam­sva­re med ny takst. For ei­en­dom­mer sen­tralt kan øk­nin­gen i pro­sent bli langt over 92 pro­sent, for her er det grunn til å anta at verdi­stig­nin­gen har va­ert størst, på­pe­ker Noodt. For de som be­ta­ler skatt for na­e­rings­ei­en­dom ty­der alt på en guns­ti­ge­re øk­ning. Her vi­ser tal­le­ne at kom­mu­nen i år hen­ter inn 16,2 mil­lio­ner kro­ner og at det­te øker til 22 mil­lio­ner kro­ner i 2019. For ver­ker og bruk, hvor Al­ta Kraft­verk er størs­te skatte­yter, fjer­nes nå alt­så ra­bat­ten som ble gitt i 2009. Der­med øker inn­tek­te­ne fra 15,5 til 19,1 mil­lio­ner kro­ner.

– Na­e­ring får en be­ty­de­lig la­ve­re pro­sent­vis øk­ning enn på bolig, på­pe­ker Noodt.

Størst pro­sent­vis øk­ning kom­mer på hyt­te- og fri­tids­ei­en­dom­mer som går fra 1,6 mil­lio­ner kro­ner til 3,4 mil­lio­ner kro­ner. Bøn­de­ne i Al­ta be­tal­te lite ei­en­doms­skatt i 2018, kun 1,7 mil­lio­ner kro­ner. I 2019 re­du­se­res det­te yt­ter­li­ge­re, til 1,0 mil­lio­ner.

– Må vur­de­res

Al­ta Frp og de­res toppo­li­ti­ke­re har tid­lig gitt sig­nal at de ak­sep­te­rer den lov­mes­si­ge re­tak­se­rin­gen.

– Vi har også sagt at der­som vi ser at re­tak­se­rin­gen gir uhel­di­ge og uak­sep­tab­le ut­slag, må vi vur­de­re til­tak, det va­ere seg bunn­fra­drag el­ler an­net. En an­nen udis­ku­ta­bel for­ut­set­ning er at ei­en­doms­skat­ten ikke bru­kes som al­ter­na­tiv til å om­stil­lings- og ef­fek­ti­vi­se­rings­til­tak, klar­gjor­de Odd Er­ling Mi­kal­sen i for­mann­ska­pet sist uke.

Ap la fram sitt bud­sjett­for­slag sist tors­dag i for­mann­ska­pet. For­sla­get ba­se­rer seg på råd­man­nens for­slag med en øk­ning av ei­en­doms­skat­ten årets 52 mil­lio­ner kro­ner til over 80 mil­lio­ner kro­ner i 2019.

DOB­BEL SKATT: Rundt 3.000 kro­ner i år­lig ei­en­doms­skatt på en nor­mal­bo­lig har va­ert gans­ke van­lig. Nå kan ei­en­doms­skat­ten dob­les fra 2019. I dag byg­ges det stort og dyrt i til­legg til at tomte­pri­se­ne er sky­høye, noe som gjør at nye nor­ma­le ene­bo­li­ger lig­ger på fem til seks mil­lio­ner kro­ner. Det vil gi en år­lig ei­en­doms­skatt på 10.000 til 12.000 kro­ner. (Foto: Jarle Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.