Rys­tet over ny kutt­plan

Fyl­ket er igjen på jakt etter fer­ga til Årøya.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

As­sis­te­ren­de sam­ferd­sels­sjef i Finn­mark, Jør­gen Blix, be­kref­ter at Bore­al mot­tar sam­me sum som før, selv om fer­ga Ska­get nå går i fast ferge­rute mel­lom Mik­kels­by og Kongs­hus.

Fra Årøya får Al­ta­pos­ten be­kref­tet av hur­tig­bå­ten Alta­fjordx­pres­sen har an­løpt Kongs­hus to gan­ger i 2018.

– Det ble po­li­tisk ved­tatt at strek­nin­gen Mik­kels­by – Kongs­hus skul­le tas ut av hur­tig­båt­kon­trak­ten til Bore­al. Pro­duk­sjo­nen i hur­tig­båt­kon­trak­ten ble flyt­tet inn i Alta­fjordx­pres­sen, blant an­net ru­ten Al­ta-kongs­hus-alt­nes. Fyl­kes­tin­get ved­tok eks­tra­be­vilg­ning for å drif­te strek­nin­gen Mik­kels­by – Kongs­hus av Alta­fjord Opp­drett AS inn­til vi­de­re, sier as­sis­te­ren­de sam­ferd­sels­sjef.

– Hvor man­ge an­løp har Alta­fjordx­pres­sen hatt i år?

– Kongs­hus er et av an­lø­pe­ne Alta­fjordx­pres­sen har på sin rute. Den er på sig­nal, det vil si at det må be­stil­les på for­hånd. Hvor man­ge som går av og på ved Kongs­hus har vi ikke tall på men an­tar det ikke er man­ge si­den det går fer­ge fra ste­det fle­re gan­ger dag­lig.

– Be­tyr det at Bore­al har be­holdt hele sum­men for sam­ban­det, selv etter at Alta­fjord Opp­drett fikk kon­trakt med fyl­kes­kom­mu­nen?

– Pro­duk­sjo­nen er flyt­tet slik at til­skud­det til Bore­al er uend­ret, sva­rer as­sis­te­ren­de sam­ferd­sels­sjef.

Han sier at sig­nal­an­løp vil ha en kost­nad uav­hen­gig av bruk el­ler ikke.

– Størs­te kost­nad i drif­ta er lønn for mann­ska­pet, den skal be­ta­les uav­hen­gig av om bå­ten an­lø­per el­ler ikke. Fu­el­kost­na­den er be­gren­set, sier Blix.

HURTIG OG DYRT: Fyl­kes­råd­man­nen me­ner Alta­fjordx­pres­sen skal frak­te gods og bi­ler til Årøya, men bru­ker­ne vet at det ikke er mu­lig. (Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.