– Selv­be­tje­nin­gen byg­ger på til­lit

Der and­re ned­be­man­ner går Kjell Ray­mond Ny­gård mot strøm­men for å ska­pe en enda bed­re kunde­opp­le­vel­se.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­[email protected]­ta­pos­ten.no

Etter na­er tre år med selv­be­tjen­te kas­ser kan ikke kjøp­mann Ny­gård ved Bunn­pris i Al­ta ten­ke seg å gå til­ba­ke. For han hand­ler det først og fremst om å ska­pe en god og ef­fek­tiv han­del for de­res kun­der.

Fryk­ter ikke ty­ve­ri

Dag­bla­det tok ny­lig for seg selv­be­tje­ning i kas­ser, og her ad­va­res det mot slei­pe triks. Blant an­net slår kun­der inn bil­li­ge­re al­ter­na­ti­ver enn va­re­ne man har pluk­ket. Det­te gjel­der sa­er­lig va­rer som bol­ler og and­re ting som går på løs­vekt.

Kjøp­mann Ny­gård har fått med seg «tren­den», men sier at pro­ble­met er så­pass lite at det så vidt gjør ut­slag på sta­ti­stik­ken:

– Jeg ten­ker at hvis folk skal stje­le, så gjør de det uan­sett. Selv­be­tjen­te kas­ser nok va­ere en «enk­le­re» måte å gjø­re det på, men vi har hatt vel­dig få til­fel­ler av folk som prø­ver å ut­nyt­te seg av syste­met ved å slå feil. Vi har opp­da­get folk som skan­ner små­godt el­ler nøt­ter som ep­ler el­ler ba­na­ner, men de til­fel­le­ne har vi sva­ert få av, sier Ny­gård.

Aer­li­ge kun­der

Skul­le man fal­le for fris­tel­sen og re­gist­re­re feil vare el­ler ikke i det hele tatt slå inn va­ren, for­sik­rer kjøp­man­nen om at de har sys­te­mer på plass som fan­ger opp det­te.

– Det gjen­nom­fø­res stikk­prø­ver, vi har ka­mera­over­våk­ning og bå­de uni­for­mer­te og si­vi­le vek­te­re kan gjen­nom­føre kon­trol­ler. Kassa­punk­te­ne har også sik­ker­hets­sys­te­mer in­ne­byg­get.

– Selv­be­tje­nin­gen byg­ger på til­lit til kun­de­ne. Det fø­ler og me­ner vi også at vi har. Folk flest er aer­li­ge. De kom­mer hel­ler til­ba­ke og be­kla­ger om noe er glemt el­ler gjort feil. Men som sagt. Vil man så kan man stje­le – uav­hen­gig av selv­be­tjen­te kas­ser el­ler ikke.

Vil hele ti­den for­bed­re seg

Ny­gård be­skri­ver seg selv som en kjøp­mann med mot til å prø­ve nye ting. Blant an­net var han den førs­te Bunn­pris-bu­tik­ken i lan­det som sat­set på hånds­kan­ner kun­de­ne kan re­gist­re­re va­re­ne sine un­der­veis med og pak­ke va­re­ne med en gang for å spa­re tid.

– Noen vil nok hus­ke de, men nå er de satt ut av drift. For halv­an­net år si­den byt­tet bunn­pris­kje­den le­ve­ran­dør av data­sys­te­met til kas­se­ne. Det gjør at vi må ven­te på sys­tem­le­ve­ran­dø­ren for å kun­ne bru­ke hånds­kan­ner­ne igjen. Pla­nen var å få det­te på plass i ok­to­ber, men når det ikke fun­ge­rer 100 pro­sent kan det ikke rul­les ut.

På spørs­mål om det, i til­legg til selv­be­tjen­te kas­ser, ikke er mu­lig å tje­ne som kjøp­mann ved å kut­te an­tall an­sat­te, ris­ter han på ho­det. Tvert imot hol­der han på folk for å sik­re bed­re bu­tikk og stør­re flyt av va­rer gjen­nom kas­sa.

– Det er en kamp om kro­ne­ne og det er små mar­gi­ner. Høyt vo­lum må til for å kun­ne dri­ve for­nuf­tig. For noen er nok kutt i an­sat­te fris­ten­de for å spa­re pen­ger. Lønn er ab­so­lutt den størs­te kost­na­den vi har, men vi har ikke tatt i bruk nye løs­nin­ger for å spa­re pen­ger på lønns­kost­na­der.

– Fle­re bu­tik­ker and­re ste­der i lan­det har kun selv­be­tjen­te kas­ser, men da leg­ger man opp til å dri­ve på en helt an­nen måte enn hva vi gjør. Bunn­pris Al­ta på Amfi har va­ert så hel­dig å få en opp­blomst­ring i om­set­nin­gen. Vi har in­ves­tert bå­de tid og sto­re sum­mer for å «freshe» opp bu­tik­ken og sat­se på et godt ut­valg. Det har lønt seg. For oss er det en en po­si­tiv ting at vi har kun­ne an­set­te fle­re. Jeg kun­ne nok ha tjent mer pen­ger i det kor­te løp ved å ned­be­man­ne, men det er ikke in­ter­es­sant for meg.

– For vår del er det utro­lig stas å kun­ne ta inn så man­ge kun­der som vi gjør og va­ere stol­te av å gi de en god handle­opp­le­vel­se. Vi har tre be­tjen­te og to ube­tjen­te kas­ser. Det kom­me all­tid til å va­ere be­tjen­te, slik at vi kan yte det lil­le eks­tra, smi­ler han.

En kasse­løs frem­tid?

Nett­gi­gan­ten Ama­zon fors­ker al­le­re­de på bu­tik­ker uten an­sat­te og uten kas­ser. Bu­tik­ker man bare kan gå rett inn i, pluk­ke det man tren­ger og gå ut igjen. Alt re­gist­re­res av smar­te ka­me­ra­er og and­re sys­te­mer. Be­ta­lin­gen gjør du en­kelt og greit på mo­bi­len din. Om det­te er frem­ti­den er ikke Ny­gård sik­ker på:

– Jeg skal job­be i 30 år til og hå­per ikke noe slikt kom­mer til å skje. Sam­ti­dig er det vans­ke­lig å stå imot den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen. Enn så len­ge vil jeg si at kunde­kon­tak­ten er noe av det vik­tigs­te vi gjør. For meg per­son­lig er det kunde­kon­tak­ten som gir meg mo­ti­va­sjon til å gå på jobb. Å va­ere i kas­sa er det ar­tigs­te jeg gjør noe jeg ikke får gjort ofte nok!

FOR­NØYD KJØP­MANN: Kjell Ray­mond Ny­gård har for det mes­te gode er­fa­rin­ger med selv­be­tjen­te kas­ser.

UTE AV DRIFT: Som enes­te Bunn­pris-bu­tikk i lan­det sat­ses det på så­kal­te hånds­kan­ne­re kun­den kan bru­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.