For­slag for fra­flyt­ting

Fyl­kes­råd­man­nens for­slag om å kut­te fer­ga til Årøya ska­per rys­tel­ser blant øy­be­boer­ne.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Det er straks klart for sis­te run­de for dem som dri­ver na­e­ring på Årøya. I hvert fall hvis fyl­kes­o­li­ti­ker­ne lyt­ter til ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

Hoved­ut­val­get for kul­tur, sam­ferd­sel og folke­helse be­hand­let tirs­dag for­sla­get fra fyl­kes­råd­man­nen om å spa­re inn på sam­ferd­sels­sek­to­ren. Fyl­kes­råd­man­nen fore­slår i den an­led­ning å leg­ge ned ferge­ruta Mik­kels­by-kongs­hus fra 1. april nes­te år. Det gjør han for­di ny kom­bi­kai i Buk­ta i Al­ta da står fer­dig, og man iføl­ge fyl­kes­råd­man­nen da vil kun­ne bru­ke den­ne kaia og Alta­fjordx­pres­sen mel­lom Buk­ta og Kongs­hus på Årøya.

«Frakt av bi­ler og na­e­rings­trans­port kan da tas med Alta­fjordx­pres­sen [...] be­spa­rel­se ca. 4 mil­lio­ner kro­ner», står det i for­sla­get.

Umu­lig trans­port

Bygde­lags­le­de­ren på Årøya Karl Rød­berg ser svart på si­tua­sjo­nen. En av kon­se­kven­se­ne er nem­lig at stør­re kjøre­tøy ikke kom­mer seg over til øya: – Blir det­te re­sul­ta­tet, så er det over og ut. Da får vi ikke melke­bi­len, kraft­for­bi­len og hel­ler ikke an­nen tyng­re na­e­rings­trans­port knyt­tet til opp­dretts­virk­som­he­ten ut til øya. Unn­skyld ord­bru­ken, men jeg lu­rer vir­ke­lig på om de er rik­ti­ge klo­ke, de som får til å leg­ge fram et slikt for­slag, sier Rød­berg, og fort­set­ter:

– Det blir fram­stilt som om ferge­drif­ten bare er en mer­ut­gift. Det ad­mi­ni­stra­sjo­nen gjør med det­te for­sla­get er å fort­set­te de fei­le­ne som er be­gått tid­li­ge­re. De etter­kom­mer ikke fyl­kes­tin­gets ved­tak fra 29. ok­to­ber 2017, men fort­set­ter i ste­det å put­te pen­ger inn i Bore­al. Fyl­kes­tin­gets ved­tak var nett­opp at Bore­al skul­le ut av det­te sam­ban­det. Fyl­ket mot­tar i dag 22,5 mil­lio­ner kro­ner for ferge­sam­ban­det Mik­kels­by-kongs­hus. Alta­fjord Opp­drett AS har knap­pe 9 mil­lio­ner kro­ner for å drif­te fer­ga, mens mel­lom­leg­get går til Bore­al. Mitt spørs­mål er hvor­for Bore­al skal ha 17,5 mil­lio­ner kro­ner for et rute­opp­legg de ikke drif­ter, sier Karl Rød­berg.

Penge­mis­bruk

Han sier i kla­re orde­lag om hva han ten­ker om det­te:

– Mis­bruk av of­fent­li­ge mid­ler! Nå må fyl­kes­po­li­ti­ker­ne få satt på plass ad­mi­ni­stra­sjo­nen og stil­le dem per­son­lig an­svar­li­ge for alle mil­lio­ne­ne som er kas­tet vekk. Det­te er ba­ja­se­ri. De hol­der folk for narr, sier melke­bon­den på øya. – Nå er snart 300 mill­lio­ner kro­ner ro­tet vekk med kai­byg­ging og feil, så jeg hå­per at Fyl­kes­tin­get er så opp­da­tert at de kan gjen­nom­skuer det­te. Helt utro­lig, sier Karl Rød­berg. – Jeg ikke bare rys­tet, men også mål­laus over at voks­ne folk kan ope­re­re på den­ne må­ten. Nå har vi en må­ned på oss. Kla­rer vi ikke å over­be­vi­se po­li­ti­ker­ne om gal­ska­pen i å ta bort fer­ga, så kan det va­ere over og ut med all na­e­rings­virk­som­het her på øya, sier Karl Rød­berg.

Opp­drett i fare

Rød­berg sier han har va­ert i kon­takt med Frank To­re Ol­sen i Alta­fjord Opp­drett AS.

– Han sier det ikke blir ak­tu­elt å inn­gå noen kort­tids­kon­trakt, for å av­hjel­pe si­tua­sjo­nen når den­ne kon­trak­ten går ut 1. ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.