Hed­ret med pri­ser og sti­pend

Tre kul­tur­per­son­lig­he­ter og en ild­sjel ble løf­tet fram i høy­ti­de­lig se­an­se.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­[email protected]­ta­pos­ten.no

Tors­dag var det høy­ti­de­lig ut­de­ling av Al­ta kom­mu­nes kul­tur­pris, kul­tur­sti­pend og ild­sjel­pris på Al­ta museum. Det ble en flott se­an­se, med bå­de tå­rer og lat­ter.

– Gir and­re selv­ti­litt

I år fikk Mo­ni­ca Holst-ol­sen og Ida Holm Olaus­sen kul­tur­sti­pen­det som er på 15.000 kro­ner hver. Olav S. Ol­sen, som gjen­nom hele sitt voks­ne liv har ar­bei­det ak­tivt for å leg­ge til ret­te are­na­er/ak­ti­vi­tets­om­rå­der for idrett og fy­sisk ak­ti­vi­tet i naer­om­rå­de­ne Ner­sko­gen/ Sa­ga/ Tverrelv­da­len og Kais­ku­ru fikk ild­sjel­rpi­sen, mens Al­tas sto­re show­mann og mu­si­ker, Gun­nar «Pus­kas» Schwai­ger fikk kul­tur­pri­sen.

Al­tas ord­fø­rer, Mo­ni­ca Ni­el­sen, åp­net det hele med å hol­de en tale om fa­mi­lie­man­nen og show­man­nen Pus­kas.

– Gjen­nom man­ge år har Gun­nar gitt oss kul­tur­opp­le­vel­ser og uli­ke mu­sikk­til­bud i Al­ta. En av tin­ge­ne han har bi­dratt med er at bå­de barn og unge, samt voks­ne, har fått ta del i kul­tur­li­vet i Al­ta. Man blir også i godt humør av hans na­er­va­er, for han sprer gle­de hvor enn han er og gir and­re selv­til­lit og mu­lig­het til å prø­ve, fei­le og lyk­kes. Jeg me­ner der­for at alle kom­mu­ner skul­le hatt en Pus­kas, sa ord­fø­re­ren til til­hø­rer­ne, som nik­ket på be­skri­vel­sen av Schwai­ger.

– Du har dre­vet en le­gen­da­risk plate­bu­tikk og du har all­tid bydd på god ser­vice. Du har en pa­sjon for mu­sikk og en pa­sjon av å gle­de and­re, av­slut­tet Ni­el­sen.

Bød på ny låt

Gun­nar «Pus­kas» Schwai­ger, som var rørt til tå­rer da han tok i mot pri­sen, for­tal­te med sin sed­van­li­ge hu­mor at han vil­le tak­ket seg selv for pri­sen, til stor lat­ter i sa­len.

– Jeg vil ikke hol­de noen tale, men spil­le en ny låt som jeg har la­get. Den hand­ler om meg selv, og den spil­let jeg for å «øde­leg­ge» litt av den gode stem­nin­gen her i dag, spøk­te Pus­kas, til stor lat­ter.

Før han bød på lå­ten om seg selv, tak­ket han fa­mi­li­en for pri­sen.

– Jeg er glad i fa­mi­li­en som har be­tydd alt for meg. De har støt­tet meg uan­sett hva jeg har fun­net på, så de vil jeg også tak­ke, sa Pus­kas, før han trøk­ket til med sin nye blue­ak­ti­ge kom­po­si­sjon.

Del­te pri­sen

I til­legg til kul­tur­pri­sen, fikk Mo­ni­ca Holst-ol­sen og Ida Holm Olaus­sen ut­delt kul­tur­sti­pen­det. Holm Olaus­sen kun­ne dess­ver­re ikke va­ere til­ste­de grun­net et spille­opp­drag.

– Bå­de Mo­ni­ca og Ida har gjort seg be­mer­ket på sine in­stru­men­tet trom­pet og walt­horn. Når dere er ute i ver­den å spil­ler, så skal dere vite at alta­va­e­rin­gen er stol­te av dere, og vi hå­per dere kom­mer til­ba­ke til Al­ta når dere er klar for det. Vi ser frem til å bå­de se og høre fra dere i åre­ne som kom­mer, sa Ni­el­sen, som av­slut­tet med å hed­re Olav S. Ol­sen som i år fikk ild­sjel­pri­sen.

– Fan­tasisk å få en den­ne he­der­li­ge pri­sen som jeg fak­tisk vil dele med fle­re fan­tas­tis­ke ild­sje­ler som har bi­dratt til å ut­vik­le unge folk som vil dri­ve med idrett. Pri­sen de­ler jeg selv­sagt med Ner­sko­gen idretts­lag, tak­ket en rørt Ol­sen. EN EKTE ILD­SJEL: Olav S. Ol­sen som i alle år har ar­bei­det ak­tivt for å leg­ge til ret­te for at barn og unge skal få dri­ve med idrett og fy­sisk ak­ti­vi­tet i naer­om­rå­de­ne Ner­sko­gen/sa­ga/ Tverrelv­da­len og Kais­ku­ru, fikk årets ild­sjel­pris. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

FIKK KUL­TUR­PRI­SEN: Gun­nar «Pus­kas» Schwai­ger var rørt over å få årets kul­tur­pris, som han tak­ket for med en ny­skre­vet låt for an­led­nin­gen. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.