Etab­ler­te de­sti­na­sjons­sel­skap

13 ak­tø­rer står bak Vi­sit Al­ta AS.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund [email protected]­ta­pos­ten.no

I for­mid­dag ble av­ta­len un­der­teg­net og Al­ta har fått sitt etter­leng­te­de de­sti­na­sjons­sel­skap. – Det er en his­to­risk be­gi­ven­het for Al­ta og reise­livs­sat­sin­gen i byen. Når hele 13 ak­tø­rer øns­ker å va­ere med på det­te his­to­ris­ke løf­tet, be­tyr det at man­ge ser be­ho­vet, sier di­rek­tør Kje­til Kris­ten­sen, som har va­ert sen­tral i ar­bei­det med Vi­sit Al­ta.

Kva­li­tet i høy­se­tet

Han me­ner mu­lig­he­te­ne står i kø. – Vei­en er sta­ket ut gjen­nom mas­ter­pla­nen, mar­ke­det ven­ter på oss og vi har fått flin­ke folk i sty­ret som skal job­be for vekst og ut­vik­ling, sier Kris­ten­sen, som igjen på­pe­ker vik­tig­he­ten av å sat­se på kva­li­tet i ste­det for vo­lum. – Vi må set­te Al­ta på kar­tet på våre pre­mis­ser, på­pe­ker han.

Føl­gen­de be­drif­ter har gått inn på ei­er­si­den:

Al­ta­pos­ten/nordavis AS

Al­ta Na­e­rings­for­ening

Glød Ex­plo­rer AS

Sor­risni­va AS

Scan­dic Al­ta

Thon Ho­tel Al­ta

Tra­vel Finn­mark v/jarl In­ge Rox­rud

Al­ta Event AS

North Ad­ven­tu­re AS

Al­ta Kom­mu­ne

Tras­ti & Tri­ne AS

Sar­ves AS

Ver­dens­arv­sen­te­ret for berg­kunst – Al­ta Museum

Det nye sty­ret:

Tor Sara – Le­der Ani­ta Tapio – Nest­le­der Kje­til Kris­ten­sen – styre­med­lem Tryg­ve Ny­gård – Styre­med­lem Jan Ro­ger Erik­sen – Styre­med­lem Lin­da Helt­ne - Vara Syn­nø­ve Op­gård An­der­sen - Vara

GÅR SAM­MEN: I for­mid­dag ble Vi­sit Al­ta stif­tet. Hele 13 in­ter­es­sen­ter er med på sat­sin­gen. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.