Fikk møte ha­vets tung­vek­te­re

Kick­bok­ser-venn­in­ne­ne fra Eng­land fikk stor­slått opp­le­vel­se i Al­ta.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Den­ne uka an­kom en av se­son­gens cruise­skip Al­ta, med drøsse­vis av gjes­ter om bord. Fle­re av dis­se be­nyt­tet seg av by­ens for­skjel­li­ge opp­le­vel­ses­til­bud.

En stør­re grup­pe, blant dem de fire kvin­ne­li­ge kamp­spor­tu­døver­ne Alice Glass­poo, Rachel Sum­mers, Amy Rock­et og Evi­side Ra­ko­lou (de tre førs­te fra Eng­land, sist­nevn­te fra Hel­las) var skik­ke­lig spen­te på tu­ren de skul­le ut på med Sea Run­ner. Kjempe­spen­te på tu­ren – Vi er spen­te, men sam­ti­dig hel­di­ge som har fått det­te til­bu­det om hvalsafari. Helt fra vi star­tet fra Sout­hamp­ton for sju da­ger si­den har vi va­ert fast be­stem­te på å få med oss et slikt na­tu­r­e­ven­tyr. Selv om vi kan­skje ikke er godt nok kledd, så skal vi få varme­dres­ser fra tur­ar­ran­gø­ren, så det kom­mer til å gå fint, sier Glass­pool.

Mer enn 20 pas­sa­sje­rer had­de meldt seg på tu­ren Nord Eks­pe­di­sjon AS kjør­te i sam­ar­beid med Ba­rents Nord. Gjes­te­ne na­er­mest trip­pet etter å kom­me seg om bord.

– Jeg vet ikke om trip­pin­gen var for at de syn­tes det var vel­dig kaldt, el­ler for at de var så spen­te foran tu­ren, sier Hans Pet­ter Frø­haug, den ene av guide­ne som or­ga­ni­ser­te pas­sa­sjer­lis­te­ne før av­gang.

– Vi så jo noen dyr fra cruise­ski­pet da vi an­løp Al­ta, men det var på langt hold. Vi hå­per å kom­me na­er­me­re dem nå. Det blir en stor opp­le­vel­se, sier Glass­pool. Det­te var helt vilt Al­ta­pos­ten had­de ikke an­led­ning til å del­ta på fjord­tu­ren, men etter at bå­ten had­de klap­pet til kai kun­ne Ve­gard Ber­ge Ugle­bak­ken i Nord Eks­pe­di­sjon for­tel­le til avi­sa at tu­ren had­de va­ert helt topp:

– Det­te var helt vilt. Vi så 12 knøl­hva­ler og det gikk to flok­ker med spekk­hog­ge­re helt in­ne ved Klub­be­nes. Det har vi ald­ri før sett så langt in­ne mot Al­ta, sier Ugle­bak­ken. – Er det slik at spekk­hog­ger­ne sta­dig går etter sil­da?

– Jo, det er nok det og vi re­gist­rer­te også at de som el­lers fisker mye len­ger ut mot Stjern­sun­det de lå mye len­ger inn i fjor­den i dag (ons­dag, red. anm), sier Ugle­bak­ken til avi­sa. At tu­ren ble en suk­sess for tu­ris­te­ne er nep­pe noen over­dri­vel­se, for når hval­sa­fa­ri­en får treff på dis­se sjø­patte­dy­re­ne ba­erer det ut på dekk for å fo­to­gra­fe­re. De fire kamp­sports­ut­øver­ne vi snak­ket med, fikk i alle fall øns­ket sitt opp­fylt. – Det er hva­len vi har øns­ket å se, sa de før de «mønst­ret» på. Fjord­opp­le­vel­ser Hans Pet­ter Frø­haug, som sam­men med Astrid Møl­len­hus var guide på tu­ren, sier gjes­te­ne for­uten den fan­tas­tis­ke opp­le­vel­sen

med knøl­hval og spekk­hog­ge­re også fikk vite litt om hele Alta­fjor­den.

– Vi kjø­rer nor­malt tu­rer med Rib'en vår som kan ta 12 pas­sa­sje­rer, men av fle­re år­sa­ker valg­te vi å bru­ke en stør­re båt nå. Hva­len er så langt ute i dag og det har blitt kal­de­re, sam­ti­dig had­de vi fle­re påmeldte enn hva vi kun­ne ha tatt på en tur med Rib'en, sier Frø­haug.

Un­der de gui­de­de tu­re­ne for­tel­ler han gjes­te­ne om Alta­fjor­den, om Al­tas his­to­rie fra hel­le­rist­nin­ge­ne til da­gens mo­der­ne by.

– Vi guid­er dem om fjor­den og Al­tas his­to­rie, slik at ikke alt drei­er seg om hval. Vi ming­ler med gjes­te­ne våre om­bord for de har ofte man­ge spørs­mål som vi så for­sø­ker å be­sva­re så godt vi kan, sier Frø­haug.

KLART SKIP: Astrid Møl­len­hus og Hans Pet­ter Frø­haug har sjek­ket pas­sa­sjer­lis­ten og er klar til av­gang for hval­sa­fa­ri­en.

FULL FART: Ve­gard Ber­ge Ugle­bak­ken ble litt stres­set før av­gang, men var vel­dig for­nøyd med at så­pass man­ge had­de meldt seg på til hval­sa­fa­ri­en.

VARME­DRES­SER: Ve­gard Ber­ge Ugle­bak­ken i Nord Eks­pe­di­sjon fyl­ler Sea Run­ner med eks­tra kla­er til tu­ris­te­ne.

HARDTSLÅENDE VENNINNEGJENG: All grunn til å pas­se seg for den­ne gjen­gen. Alice Glass­pool i midt­en var nem­lig ver­dens­mes­ter i kick­box­ing i 2012, alle de fire venn­in­ne­ne fra Sout­hamp­ton job­ber sam­men i «Next Ge­ne­ra­tion Mar­ti­al Arts», Glass­pools tre­nings­sen­ter med fo­kus på kamp­sport.

ØYE­BLIK­KET: Det var et stort øye­blikk for de en­gels­ke til­rei­sen­de vin­ter­cruise­tu­ris­te­ne da knøl­hva­le­ne og flok­ke­ne med spekk­hog­ge­re duk­ket opp i Stjern­sun­det. (Foto: Nord Eks­pe­di­sjon AS)

SPEN­NEN­DE: Hans Pet­ter Frø­haug gle­det seg til å guide vin­ter­cruise­tu­ris­te­ne ut til om­rå­det mel­lom Stjer­nøya og Yst­ne­set i Lop­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.