Bare rør for kunst

Gam­mel ut­smyk­ning ved helse­sen­te­ret fikk hard med­fart.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth mag­[email protected]­ta­pos­ten.no

In­gen om­sorg for gam­melt kunst­verk på helse­sen­te­ret.

Al­ta­pos­ten har tid­li­ge­re om­talt at kom­mu­nen har ved­tatt å bru­ke be­ty­de­li­ge sum­mer til ut­smyk­king av både na­er­syke­hu­set og det nye om­sorgs­sen­te­ret.

Men sam­ti­dig fin­nes det en hel del gam­mel kunst på helse­sen­te­ret. Like ved vente­rom­met til rønt­gen­av­de­lin­gen, er noe av bygg­verks eld­re ut­smyk­ning nå «pyn­tet» be­ty­de­lig på. Fle­re rør er kjørt rett gjen­nom kunst­ver­ket, og det er gjort klart til at hele kunst­ver­ket blir kledd inn i veg­gen. Fra Al­ta kom­mu­ne har Al­ta­pos­ten fått vite at nå­va­eren­de rønt­gen­av­de­ling er Al­ta kom­mu­ne sin eien­dom og det er Al­ta kom­mu­ne som drif­ter den­ne. Den nye rønt­gen­av­de­lin­gen er der­imot ikke Al­ta kom­mu­ne sin.

– Bur­de va­ert bøte­lagt

Al­ta­pos­ten har spurt ord­fø­re­ren, og fle­re and­re po­li­ti­ke­re hva de sy­nes om be­hand­lin­gen av den tid­li­ge­re ut­smyk­kin­gen. Ven­st­res Tri­ne Noodt, kunst­ner av yr­ke, rea­ge­rer kraf­tig:

– Det­te er re­spekt­løst! Det gjør vondt å se på det­te. Vi snak­ker om of­fent­lig ut­smyk­ning, som er øde­lagt. Noen har la­get kunst­ver­ket, det er no­ens ånds­verk. Da skal man be­hand­le det or­dent­lig, sier hun. – Når man skal kjø­re fle­re rør gjen­nom en vegg så må man vur­de­re om man kan ta dem gjen­nom and­re ste­der. Even­tu­elt må man kon­tak­te kom­mu­nen og av­kla­re hvor­dan man skal gjø­re det.

– Er det vir­ke­lig et kunst­verk?

Hver­ken Frps gruppe­le­der Ron­ny IKKE GREIT: Kunst­ner og Ven­st­re-po­li­ti­ker, Tri­ne Noodt, li­ker ikke må­ten kunst­ver­ket er be­hand­let i bygge­pro­ses­sen. (Ar­kiv­foto) Berg el­ler Aps Ole Stei­nar Øst­lyn­gen kjen­ner ikke til sa­ken.

– Jeg har in­gen anel­se om hva det­te kunst­ver­ket kos­ter, sier Berg Aps gruppe­le­der OIE Stei­nar Øst­lyn­gen sva­rer slik:

– Sy­nes ikke det­te ser bra ut. Er det vir­ke­lig et kunst­verk? Om det er så, har jeg ikke pei­ling på pris, sier Øst­lyn­gen. Skal re­gist­re­res Kul­tur­le­der i Al­ta kom­mu­ne, Tor Hel­ge Reins­nes Mo­en er hel­ler ikke kjent med hva som har skjedd med kunst­ver­ket. – Sånn umid­del­bart er det­te ukjent for meg. Det vi­ser i hvert fall vik­tig­he­ten med å re­gist­re­re all kunst i Al­ta kom­mu­nes eie i en over­sikt­lig og til­gjen­ge­lig fel­les data­base. Ar­bei­det er så vidt star­tet i re­gi av kul­tur­ad­mi­ni­stra­sjo­nen. – I dag er det litt til­fel­dig om de uli­ke av­de­lin­ger har god over­sikt over kuns­ten. Det er i hvert fall helt sik­kert at det ikke er noen fel­les til­gjen­ge­lig over­sikt. Vi har for en må­neds tid si­den teg­net av­ta­le med Norsk Kunst­data­base, som er et sys­tem både for re­gist­re­ring og for­mid­ling av kunst. Per i dag har vi ikke res­sur­ser til lønn til noen som in­ten­sivt fo­to­gra­fe­rer og re­gist­re­rer kuns­ten – så vi tar det litt etter litt – og reg­ner med at det­te blir et pro­sjekt som strek­ker seg over noe tid. I mel­lom­ti­den får vi inn­sten­dig be byg­nings­drift og and­re om å gjø­re ei kon­ser­va­tiv vur­de­ring av hva som fak­tisk er kunst og and­re ting vi skal ta vare på, sier Tor Hel­ge Reins­nes Mo­en.

FOR­SVIN­NER: Den­ne de­len av tid­li­ge­re ut­smyk­king av helse­sen­te­ret kon­ser­ve­res nå in­ne i en vegg, der nye rør og in­stal­la­sjo­ner i sam­band med na­er­syke­hu­set også skju­les. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.