Al­ta IFS nye sjef

Altaposten - - Sidan 1 -

Bry­ant skal føre flagg­ski­pet til­ba­ke til 1. di­vi­sjon

Al­ta If-kap­tein Mats Fre­de Han­sen ser frem til å ta en prat med Bry­ant Laza­ro. Karl Ei­rik Stef­fen­sen Av kal­[email protected]­ta­pos­ten.no Tirs­dag etter­mid­dag ble det klart at ame­ri­ka­ne­ren Bry­ant Laza­ro (30) blir ny ho­ved­tre­ner i Al­ta IF. Han over­tar etter Bård Flo­vik, som sa takk for seg etter én se­song i sjefs­sto­len.

Had­de ikke hørt nav­net før

Al­ta If-kap­tein Mats Fre­de Han­sen var en stor til­hen­ger av Flo­vik, noe som før­te til en litt spe­si­ell si­tua­sjon etter se­song­slutt. Han­sen had­de blitt enig med klub­ben om en kon­trakt­for­len­gel­se, men holdt igjen un­der­skrif­ten da Flo­vik pl­ut­se­lig be­stem­te seg for å flyt­te hjem til Tromsø. Si­den har han og lag­ka­me­ra­te­ne ven­tet på en av­kla­ring rundt tre­ner­spørs­må­let.

– Min førs­te tan­ke er at det­te er et spen­nen­de valg av klub­ben. Men jeg må aer­lig inn­røm­me at jeg ald­ri har hørt om Bry­ant Laza­ro, så det er litt vans­ke­lig å si så mye mer om an­set­tel­sen før jeg får snak­ket med han selv. Jeg ser frem til å ta en prat med han og høre hva han øns­ker av meg og spil­ler­ne, sier Mats Fre­de Han­sen, som li­ker at Laza­ro har en for­tid som al­ders­be­stemt tre­ner i de spans­ke stor­klub­be­ne Se­vil­la og Le­van­te.

– Han har, etter det jeg har hørt og lest, bak­grunn fra spansk fot­ball. Det tror jeg er bra. Vi øns­ker jo å va­ere et spil­len­de lag, og ting kan jo tyde på at Al­ta IF har fun­net en mann som kan vi­dere­ut­vik­le den spille­sti­len Bård Flo­vik sto for den­ne se­son­gen. Jeg er po­si­tiv til det, fast­slår midt­stop­pe­ren.

Stil­ler på tre­ning

Hvis Han­sen får de ret­te sig­na­le­ne fra Laza­ro er det stor sann­syn­lig­het for at han fort­set­ter i klub­ben. Han og Al­ta IF er som nevnt eni­ge om kon­trakts­be­tin­gel­se­ne. Bare sig­na­tu­ren mang­ler.

– Det­te en vik­tig be­slut­ning å ta. Jeg blir 27 år i fe­bru­ar, så det må fø­les rett for meg. Det be­gyn­ner å has­te hvis jeg skal få sjan­sen til å spil­le på et høy­ere nivå. Men sit­ter jeg igjen med fø­lel­sen av at det­te er rett mann for meg og Al­ta IF etter at vi har pra­tet sam­men er det gode mu­lig­he­ter for at jeg for­len­ger kon­trak­ten, for­tel­ler han.

Etter to uker med ro­li­ge tre­nings­øk­ter med av­trop­pen­de tre­ner Bård Flo­vik har Al­ta-spil­ler­ne tatt jule­fe­rie. Den skik­ke­li­ge se­song­opp­kjø­rin­gen star­ter man­dag 7.- el­ler tirs­dag 8. ja­nu­ar.

– Jeg stil­ler på tre­ning i ja­nu­ar, så får vi se hva som skjer vi­de­re, av­slut­ter han.

Les hva Ru­ne Ber­ger sier om ny­an­set­tel­sen på al­ta­pos­ten.no.

PO­SI­TIV: Mats Fre­de Han­sen, som av A-spor­ten ble kå­ret til Årets Al­ta If-spil­ler i 2018, ser frem til å møte klub­bens nye tre­ner Bry­ant Laza­ro (inn­felt).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.