– Kom som et lite sjokk

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund [email protected]­ta­pos­ten.no

– Får jeg spørs­må­let, ba­erer det inn i tenke­bok­sen. Odd Er­ling Mi­kal­sen var num­mer to på no­mi­na­sjons­lis­ta til Al­ta Frp, men fast­slår at det ikke er noe auto­ma­tikk i at han øns­ker å be­kle 1. plas­sen.

– Da Ron­ny ring­te meg, tenk­te jeg det hand­let om bud­sjet­tet, så jeg må inn­røm­me at jeg fikk et lite sjokk da han vil­le trek­ke seg. Han er en li­ka­nes kar og en bau­ta i vårt par­ti med sin ru­ti­ne. Vi er litt satt ut ak­ku­rat nå, så vi tren­ger alle å ten­ke nøye gjen­nom si­tua­sjo­nen, sier Mi­kal­sen til Al­ta­pos­ten. Han me­ner det er vik­tig at no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en får an­led­ning til å gjen­nom­gå lis­ta og ta en ny prat med kan­di­da­te­ne.

– Noe an­net blir spe­ku­la­sjo­ner. Jeg skal va­ere så aer­lig å si at jeg per­son­lig har va­ert til­bake­hol­den i min po­li­tis­ke kar­rie­re, og har tatt opp­ga­ve for opp­ga­ve som de kom­mer. Å tak­ke ja til å va­ere ord­fø­rer­kan­di­dat vil va­ere både skum­melt og al­vors­fylt, så det må i til­fel­le mø­tes med en grun­dig vur­de­ring fra min side, sier Mi­kal­sen. Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen les­te om Ron­ny Bergs valg på al­ta­pos­ten.no man­dag kveld.

– Det er jo en av­gjø­rel­se som er tatt i et an­net par­ti. Det skal jeg ikke leg­ge meg bort i, men Ron­ny har jo byg­get ru­ti­ne og kom­pe­tan­se, blant an­net som vara­ord­fø­rer og stats­sek­reta­er. Av og til må man li­ke­vel gjø­re and­re valg i for­hold til ar­beid og fa­mi­lie og det kan bety skif­te av mann­skap, sier ord­fø­re­ren, som for­sik­rer at de ikke spret­tet cam­pag­nen da be­skje­den kom. – Vi må for­hol­de oss til de kan­di­da­te­ne som får til­li­ten, og leg­ger opp til gode og sak­li­ge dis­ku­sjo­ner med dem Frp ut­pe­ker i valg­kam­pen, sier Ni­el­sen. FAVORITT: Odd Er­ling Mi­kal­sen for­sik­rer at et spørs­mål om å stil­le på 1. plass for Al­ta Frp vil kre­ve nøye vur­de­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.