– Blir årets høyde­punkt

Altaposten - - Kultur - Av rei­[email protected]­ta­pos­ten.no Rei­ulf Grøn­ne­vik

Al­ta mo­tett­kor lan­se­rer sitt nye jule­al­bu­met un­der sin tra­di­sjons­rike jule­kon­sert. Midt­veis i de­sem­ber har i tra­di­sjon tro Al­ta mo­tett­kor sin år­li­ge jule­kon­sert. I år blir kon­ser­ten som går av sta­be­len i Nord­lyska­te­dra­len søn­dag, ut­vi­det med plate­slipp fram­ført med lo­ka­le mu­si­ke­re. Syn­ger ut ny­al­bu­met – Jule­al­bu­met ble slup­pet på mar­ke­det al­le­re­de 1. de­sem­ber og det­te al­bu­met som he­ter «Lys­fest» blir selv­sagt ho­ved­in­gre­di­en­se­ne un­der kon­ser­ten, sier ko­rets styre­med­lem Ran­di Ryd­land.

Hun er en av de 35 san­ger­ne i ko­ret som skal bi­dra til jule­stem­ning un­der kon­ser­ten.

– I til­legg til at vi skal by på vår nye jule­pla­te, så skal vi også syn­ge noen av lå­te­ne som ikke kom med på ut­gi­vel­sen, så det blir en vel­dig eks­klu­siv kon­sert, sier Ryd­land. – Har dere solgt man­ge pla­ter til nå? – Det har jeg ikke tall på pr nå, men den fin­nes å få kjøpt på cd for de som øns­ker det, men etter­som de fles­te i dag også hø­rer på mu­sikk via net­tet, så lig­ger den til­gjen­ge­lig på al­le di­gi­ta­le platt­for­mer. Søn­dag skal pub­li­kum få høre re­sul­ta­tet li­ve. Med nytt jule­al­bum blir det­te årets høyde­punkt for oss. Fle­re inn­slag enn nor­malt Ar­tis­te­ne som bi­drar på pla­ta skal også va­ere med jule­kon­ser­ten.

– Pet­ter Carl­sen, John-kåre Han­sen og En­sem­ble Noor er med oss på sce­nen. Van­lig­vis va­rer den tra­di­sjons­rike kon­ser­ten i om­lag 75 mi­nut­ter. Men etter­som både Pet­ter og John-kåre skal ha noen egne inn­slag, kom­mer nok årets kon­sert til å vare bitte­litt len­ger enn nor­malt. Bo­nu­sen er jo at man kom­mer i enda mer jule­stem­ning, sier Ryd­land som er glad for at for­hånds­la­get er godt i gang.

– Det førs­te året vi had­de jule­kon­sert i Nord­lyska­te­dra­len had­de vi bare èn kon­sert, men da fikk ikke al­le som øns­ket det bil­lett så i år blir det som i fjor, to kon­ser­ter. De star­ter 17.30 og 20.00 og det hå­per vi gjør sitt til at al­le som vil får bil­lett, sier Ryd­land som på­pe­ker at de også skal syn­ge de gode gam­le jule­klas­si­ker­ne. –«Nord­norsk jule­sal­me», «Dei­lig er jor­den» og «Mitt hjer­te all­tid van­ker» er tre av fle­re lå­ter som all­tid er med på pro­gram­met, lok­ker Ryd­land.

JULE­KON­SERT MED JULETE AL­BUM: Al­ta mo­tett­kor, Pet­ter Carl­sen, John-kåre Han­sen og En­sem­ble Noor ser­ve­rer ny­pla­ta li­ve søn­dag kveld. (Ar­kiv­foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.