– For en jule­gave

Altaposten - - Sidan 1 - Av rei­[email protected]­ta­pos­ten.no Rei­ulf Grøn­ne­vik

Gi­gant-be­vilg­ning til ung­dom i Finn­mark.

Mu­sikk­pro­sjek­tet Gi­gant får 200.000 kro­ner fra Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne. So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti, Ar­bei­der­par­ti­et og Kris­te­lig folke­par­ti i Finn­mark gjor­de sitt til at Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne i går be­vil­get 200.000 kro­ner i 2019 til det sto­re mu­sikk­pro­sjek­tet Gi­gant. – Nå kan hele Finn­mark del­ta Det er mu­sikk i øre­ne Eirik Au­ne Han­sen, som er mu­sikk­an­svar­lig på Hu­set som år­lig ar­ran­ge­rer Gi­gant. Pro­sjek­tet hand­ler kort for­talt om at unge mu­si­ke­re, ar­tis­ter og band spil­ler inn en pla­te med egne lå­ter sam­men med prof­fe men­to­rer.

– Det­te var jo fan­tas­tis­ke ny­he­ter og en skik­ke­lig jule­gave. Vi har, etter at fyl­kes­kom­mu­nen kut­tet støt­ten i 2017, måt­te hal­ve­re til­bu­det til ung­dom­mer fra hele fyl­ket, så det­te var en skik­ke­lig god ny­het, sier Han­sen.

Al­ta kom­mu­ne gikk i 2017 inn med 200.000 kro­ner i støt­te da fyl­kekom­mu­nen kut­tet sin støt­te. I til­legg støt­ter Spare­bank1 Nord-nor­ge pro­sjek­tet med 100.000 kro­ner. Det be­tyr at pro­sjek­tet kan se fram til en stor pott med mid­ler i 2019.

– Nå blir pot­ten gans­ke så mye stør­re, og det gjør sitt til at vi nå skal gå i tenke­bok­sen for hvor­dan vi skal få ut­vik­let pro­sjek­tet. Det at fyl­kes­kom­mu­nen er med på la­get gir jo al­le ung­dom­me­ne i hele fyl­ket mu­lig­he­ten til å del­ta. Og, det er jo der­for vi har Gi­gant, for at hele fyl­ket skal få va­ere med å ut­vik­le seg, sier Han­sen som sier støt­ten kom­mer på et tids­punkt som er i ti­den.

– I noen år har det blitt faer­re ung­doms­band i fyl­ket, men vi ser nå at fle­re star­ter og vil spil­le i band, og det be­tyr at mid­le­ne kom­mer på best mu­lig tids­punkt, sier Han­sen for­nøyd. – Kan bli mye stør­re Tom­my Berg i SV er glad for at hans par­ti, sam­men med AP og KRF stem­te for Gi­gant.

– Al­le vet jo at Gi­gant er et sva­ert vik­tig pro­sjekt for å ut­vik­le unge mu­si­ke­re og låt­skri­ve­re i Finn­mark. Det er på grunn av Gi­gant at vi har fått fram ar­tis­ter som El­la Marie og ban­det ISÀK, samt fle­re unge ar­tis­ter fra Finn­mark som er på na­sjo­nalt nivå. Nå vil mid­le­ne bi­dra til at unge ta­len­ter fra hele fyl­ket kan ut­vik­le seg vi­de­re. Det er vik­tig å hus­ke på at fle­re av dis­se kan ut­vik­le seg stort og så­le­des ska­pe sin egen ar­beids­plass som ar­tist med mer, sier Berg. – Vil pro­sjek­tet også støt­tes etter 2019? – Pr nå er det­te kun for 2019, men jeg ser og opp­le­ver at fle­re og fle­re po­li­ti­ke­re for­står at det­te pro­sjek­tet er vik­tig, så jeg hå­per støt­ten blir fort­satt ved­tatt i åre­ne som kom­mer. Det­te er jo også, selv om det har fore­gått i fle­re år, kun i start­gro­pen, for det­te pro­sjek­tet kan ut­vik­les til å bli enda stør­re, me­ner Berg. Støt­tet ikke den­ne gang Par­ti­et Ven­st­re støt­tet ikke Gi­gant,

noe som kan­skje over­ras­ker med Tri­ne Noodt som spyd­spiss. Hun sier til Al­ta­pos­ten at hun støt­ter Gi­gant som hun sy­nes er et fan­tas­tisk pro­sjekt, men at Ap sitt bud­sjett­for­slag i åre­ne som kom­mer er uan­svar­lig stort og at Ven­st­re der­for ikke vil­le va­ere med på å gi mid­ler til Gi­gant i den­ne om­gang. – Ven­st­re har i sitt for­slag lagt inn for­slag om å styr­ke kul­tu­ren i Finn­mark med èn mil­lion kro­ner, men etter­som Ap, før vi blir et nytt stor­fyl­ke, vil ta opp et lån på 279 mil­lio­ner kro­ner som skal ut­vi­des med 547 mil­lio­ner i 2020, så vil det­te med ren­ter bli enor­me sum­mer som skal be­ta­les. Vi kun­ne og vil­le der­for ikke gi mid­ler til Gi­gant i den­ne om­gang, sier Noodt.

– JIPPI: Eirik Au­ne Han­sen er stor­for­nøyd at Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne har snudd fra nei til ja til å støt­te Gi­gant. – Utro­lig her­lig at po­li­ti­ker­ne ser at det­te kul­tur­pro­sjek­tet er vik­tig for hele Finn­mark, sier Han­sen. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

KULTURPROSJEKT: Gi­gant er et ung­doms­pro­sjekt i regi av Ung­dom­mens hus i Al­ta. Må­let med pro­sjek­tet er gi unge ar­tis­ter og band mu­lig­he­ten til ut­vik­le seg in­nen mu­sikk. (Ar­kiv­foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.