– Sats i fjor­den

Altaposten - - Sidan 1 - Av [email protected]­ta­pos­ten.no Rolf Ed­mund Lund

Per Chr. Ellef­sen me­ner øst­si­den av Alta­fjor­den er et pa­ra­dis.

Den kjen­te skue­spil­le­ren og alta­ven­nen Per Chr. Ellef­sen me­ner øst­si­den av Alta­fjor­den kan bli en sam­men­hen­gen­de na­tur­per­le. – Lo­kal- og re­gio­nal­po­li­ti­ker­ne må få opp øyne­ne for de mu­lig­he­te­ne som fin­nes her ute, men da må in­fra­truk­tu­ren va­ere på plass. Da vil om­rå­det blomst­re, sier Ellef­sen, best kjent for sin rol­le som «El­ling» fra nors­ke film­klas­si­ke­re. Han har kjøp­te seg hyt­te på Mik­kelsnes i Kors­fjor­den al­le­re­de i 2005 og me­ner po­ten­sia­let er enormt. Da han ble kjent med fa­ren for ferge­kutt til Årøya, slo han på trå­den til Al­ta­pos­ten med et klart bud­skap. In­ves­to­ren Sort­land – Det vil­le va­ert gal­skap. Det er jo kjent at Jan Sort­land sam­les in­ves­to­rer for å sat­se på nett­opp Årøya, in­ves­te­rin­gen på man­ge hund­re mil­lio­ner kro­ner. Da må det va­ere ferge­drift til øya, i til­legg til at hav­bruk og land­bruk kre­ver skik­ke­lig in­fra­struk­tur, var den kys­t­all­kla­re mel­din­gen til po­li­ti­ker­ne. Nå ble ferge­drif­ten red­det i ved­taks­form, men Ellef­sen me­ner det ufor­løs­te po­ten­sia­let bør ha fle­re tals­menn.

Ellef­sen ble kjent med Al­ta og Kors­fjord gjen­nom sitt ar­beid med Nord­lys­revy­en. I dag er han be­tatt av Alta­fjor­den og me­ner det bør sat­ses of­fen­sivt. Kyst­riks­vei­en – For meg er det ube­gri­pe­lig at man ikke sat­ser på kyst­riks­vei­en mel­lom Al­ta og Ham­mer­fest, både for å slip­pe vaer­har­de Sen­na­lan­det og ut­nyt­te per­le­ne som lig­ger på rek­ke og rad. Jeg skjøn­ner at det kos­ter, men det bør va­ere en po­li­tisk kamp­sak å få byg­get de sis­te kilo­met­re­ne som trengs, sier Ellef­sen en­ga­sjert.

Han har sett det be­drø­ve­li­ge sy­net av ned­lag­te sko­ler og bu­tik­ker som sli­ter i «hytte­by­ene». – Nå har jeg hyt­te sjøl og kom­mer uten­fra, men det kan va­ere der­for jeg ser po­ten­sia­let i det som er hver­dags­kost for dere her oppe. Jeg ser fan­tas­tisk na­tur og et om­rå­de tu­ris­te­ne vil els­ke, men jeg ser også folk med vil­je og evne til å få til å få ting til å skje . Med in­fra­struk­tur og sat­sing er jeg over­be­vist om at både bu­tik­ken og pu­ben og over­nat­tings­ste­det Sel­un­gen her ute vil ska­pe puls, sier Ellef­sen, og tror pla­ne­ne på Årøya er både ge­nui­ne og rea­lis­tis­ke. – Sort­land had­de ikke brukt tid og kref­ter på det­te hvis han ikke men­te al­vor. Jeg kjen­ner han som en me­get vet­tig og hyg­ge­lig per­son med kla­re mål, fast­slår Ellef­sen. Må ha selv­til­li­ten Han me­ner det også hand­ler om å ha trua. – Folk må ha selv­til­lit på de res­sur­se­ne man sit­ter på. Det må ska­pes en­tu­si­as­me og en­ga­sje­ment, noe som igjen vil bety at po­li­ti­ker­ne får trua og ser ver­di­ene, iste­det for å stik­ke kjep­per i jula på de som kjø­rer på. Vi har nord­ly­set som al­le­re­de har blitt stort, vi har det ki­ne­sis­ke mar­ke­det som vi åpne seg enda mer. Her er man­ge ting som al­le­re­de er på plass, sier Ellef­sen. – Sort­land sat­ser mot et smalt mar­ked, folk med tjuk­ke lomme­bø­ker? – Ja, men vi tren­ger det og. Det er in­gen mot­set­ning. Et slikt sted vil gi enor­me ring­virk­nin­ger for både om­rå­det, Al­ta og Finn­mark. Det gikk vek­sel­virk­nin­ger og hen­ger sam­men, fast­slår han.

PA­RA­DIS: Per Chris­ti­an Ellef­sen me­ner Mik­kelsnes og Kors­fjor­den er et pa­ra­dis. – Hele kyst­lin­ja er utro­lig fin. Po­ten­sia­let er eks­tremt, me­ner han. (Foto: Pri­vat)

NATURSKJØNT: – Mye er på plass, men det trengs in­fra­struk­tur for å ska­pe ny op­ti­mis­me, me­ner Ellef­sen. (Foto: Per Chris­ti­an Ellef­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.