Mø­ter kon­kur­ran­se med nytt «rå­skinn»

Altaposten - - Sidan 1 - Av bjar­[email protected]­ta­pos­ten.no Bjar­ne Krog­stad

An­der­sen Ar­beids­dyk­king tar et nytt stup inn i fram­ti­den med ar­beids­bå­ten «Ko­mag­fjord» til 12 mil­lio­ner kro­ner. – Den er byg­get for frem­ti­den og for­ster­ket kon­kur­ran­se, sier brød­re­ne Vik­tor og Ulf-sti­an An­der­sen.

Med det ny­inn­kjøp­te mil­lion­gli­set «Ko­mag­fjord» er det in­gen opp­drag An­der­sen Ar­beids­dyk­king ikke kan gjø­re. Sist uke ble bå­ten, pro­du­sert av Kåre Holthe & Søn­ner, en LDC Light di­ving craft, over­le­vert til to gla­de alta­va­e­rin­ger. Den har al­le­re­de fått prøvd seg i uva­er på ha­vet, med Vik­tor og Ulf-sti­an An­der­sen er sik­re på at de har gjort en rett in­ves­te­ring. Med en ho­ved­leng­de på 50 fot, og na­er fem me­ter bred, er det hel­ler in­gen små­båt det er snakk om. Den nyte bå­ten har en pris­lapp på rundt 10 mil­lio­ner kro­ner. Med alt ut­styr, er det snakk om rundt 12 mil­lio­ner kro­ner to­talt.

– Den er hånd­byg­get etter våre øns­ker og den er byg­get for frem­ti­den. Nå når de nye kra­ve­ne om fire mann på jobb un­der dykke­opra­sjo­ner kom­mer, vil den­ne bå­ten va­ere klar for det. Sam­me med det nye dyk­ker­ut­sty­ret om­bord. Det er split­ter nytt og topp mo­der­ne. Bå­ten er ut­styrt med en rek­ke ka­me­ra­er som gjør at vi kan, blant an­net, opp­da­ge folk som lig­ger i sjø­en på 400-500 me­ter.

– Vi har al­le­re­de fått tes­ten den i dår­lig va­er og den fun­ge­rer helt per­fekt, sier Ulf-sti­an An­der­sen en­tu­si­as­tisk. Man­ge om bei­net Brød­re­ne An­der­sens dyk­ker­fir­ma star­tet i 2014. Cir­ka 80 pro­sent av opp­drags­meng­den er dyk­ker­opp­drag for opp­dretts­bran­sjen, men det er man­ge som vil ha en bit av den kaka.

– Kon­kur­ran­sen be­gyn­ner å hard­ne til i det­te seg­men­tet. Det be­tyr at vi må le­ve­re kva­li­tet i al­le ledd. Bå­ten er ett av dis­se led­de­ne. Den må kun­ne gå uan­sett va­er og vind – og va­ere en sik­ker ar­beids­platt­form for våre an­sat­te. Bå­ten er blant an­net ut­styrt med så­kal­te IPS-ER, som gjør at pro­pel­le­ne kan snus 360 gra­der un­der van­net og kan der­med gå side­lengs i hard sjø, sier An­der­sen. Men de er hel­ler ikke kres­ne på opp­dra­ge­ne de tar på seg.

– Vi tar det vi kla­rer, uten­om de kon­trak­te­ne vi al­le­re­de står i. Nrs-finn­mark er godt for­nøy­de med oss. Vi er nok også de enes­te som dri­ver med inn­ven­dig vas­king av mer­der, gjen­nom dat­ter­sel­ska­pet Al­ta aqua ser­vice. Frem­ti­den An­der­sen Ar­beids­dyk­king AS om­sat­te i 2017 for 9,3 mill. og end­te med et års­re­sul­tat på 2,1 mill. De er for­nøy­de med tal­le­ne, men sier sam­ti­dig at det kan bli stør­re.

– To mil­lio­ner i over­skudd kan vir­ke mye, men i den­ne na­e­rin­ga kan et ha­va­ri kos­te be­drif­ten en mil­lion – el­ler mer. Da er plut­se­lig et over­skudd på to mil­lio­ner ikke så mye. Vi er nødt til å ha sto­re buf­fe­re. – Hva ser dere for dere i frem­ti­den?

– Vi ser på mu­lig­he­ter for å ut­vi­de drif­ten. Øns­ket er å få en kon­trakt til på dyk­king for å få fullt be­legg på bå­ten. Men, som sagt, be­gyn­ner kon­kur­ran­sen å bli hard. Vi kon­kur­re­rer med de bes­te i Nor­ge. Det er ikke leng­re noen gren­ser for hvor man job­ber i lan­det. Vi hå­per og tror at med ny in­ves­te­ring i ny båt og ut­styr vil stå ster­ke­re, sier Ulf-sti­an An­der­sen. n «Ko­mag­fjord» dø­pes fre­dag 14. de­sem­ber

STOL­TE EI­ERE: Ulf-sti­an An­der­sen (t.h) og bro­ren Vik­tor An­der­sen. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

FULLSPEKKET: Plas­ten st­ter fort­satt på sto­le­ne i det nye fø­rer­hu­set, som er kom­bi­nert med opp­holds­rom og kjøk­ken for de om­bord «Ko­mag­fjord». Ulf-sti­an An­der­sen er me­get for­nøyd, da de tid­li­ge­re har job­bet un­der det de selv be­skri­ver som kum­me­li­ge for­hold. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.