Små, le­ven­de«lykke­pil­ler»

Små hun­der av al­le slags ra­ser tar med seg ei­er­ne ut på tur. – Bra for både hund og ei­er, sier små­hunde­ei­ere.

Altaposten - - Sidan 1 - Av ki­[email protected]­ta­pos­ten.no Ki­ta Ei­lert­sen

Lin­da, Vir­gid og Bir­gitt har her­li­ge føl­ge­sven­ner i hver­da­gen.

Vig­dis med sin lang­hå­re­te dachs Til­de, Bir­gitt med bichon-mik­sen Lu­na og Lin­da med noen av de man­ge pud­le­ne sine li­ker å gå på tur.

Hjem­me hos Lin­da Arild får vi også møte ni val­per, de nøye plan­lag­te pe­tit bra­ban­con-val­pe­ne og de mind­re plan­lag­te pud­le­ne. Da­me­ne er nem­lig del av en litt spe­si­ell tur­grup­pe som mø­tes hver tirs­dag kveld: «Hunde­tur med små hun­der i Al­ta». Her fin­ner vi små hun­der i al­le slags ra­ser og de­res ei­er­ne.

– En sel­skaps­hund er en lykke­pil­le på fire bein. Jeg har va­ert al­vor­lig syk, og uten hun­der had­de jeg nok ikke va­ert så oppe­gå­en­de som jeg er idag. De er be­stan­dig glad for å se deg, og man kom­mer seg ut på tur, sier Lin­da Arild.

Man blir kjent med man­ge hyg­ge­li­ge men­nes­ker.

– Å ha hund er bra for blod­tryk­ket, man blir mer so­si­al, man kom­mer seg ut og man blir mer lyk­ke­lig. Jeg les­te fak­tisk at da­mer so­ver mye bed­re med en hund en med en mann i sen­ga, fort­set­ter hun.

– En stør­re hund kre­ver mer. Det­te er stort sett sel­skaps­hun­der, av­let for å va­ere til sel­skap. De er vel­dig so­sia­le, og kan gi vel så mye sel­skap som en stor hund, sier Vig­dis Abra­ham­sen. – De blir vel­dig gla­de når de mø­ter and­re små hun­der. Hun­de­ne har godt av å mø­tes og kun­ne sprin­ge litt løs. Ei­er­ne får seg en so­lid trim, slår Bir­gitt fast.

De for­tel­ler at så snart de slip­per hun­de­ne løse, sprin­ger de og le­ker. Det har ald­ri va­ert slås­sing. Det skjer noe med hun­de­ne når de mø­tes. En hund som tid­li­ge­re har va­ert ut­age­ren­de mot and­re hun­der, knur­ret mot de and­re i star­ten. Det har han slut­ta med etter at han be­gyn­te i grup­pa.

– Det vir­ker som de knek­ker ko­de­ne når de kom­mer i flokk og ei­e­ren ikke blan­der seg.

Noen har va­ert redd for å slip­pe løs hun­den. Men også det går bra. Går vi glipp av en tirs­dag, så er det et savn. Nye ven­ner Gjen­nom det­te har også ei­er­ne fått man­ge nye be­kjent­ska­per. Noen har va­ert på kon­sert ilag, på kafe, man mø­tes uten­om tu­re­ne. Vig­dis ble ale­ne for to år si­den. – Etter tre må­ne­der sa min sønn, «Nå har vi en hund til deg». De send­te et bil­de av en åtte uker gam­mel dachs. Den var sånn en søt­nos så da smel­ta jeg helt, for­tel­ler Vig­dis.

Der­med kom Til­de til Al­ta og Vig­dis. Til­de er glad i barn og opp­merk­som­het og har va­ert lett å opp­dra. Hun har et godt lyn­ne.

– Gjen­nom grup­pa så blir vi kjent med and­re, og det er fan­tas­tisk. Man har hele tida noe å gjø­re og jeg har blitt kjent med man­ge i grup­pa, sier hun. Bir­gitt sin Lu­na Det var Bir­gitt Suhr Jo­han­sen som tok ini­tia­tiv til hunde­tu­re­ne for små hun­der. Det fin­nes en tur­grup­pe for sto­re hun­der også, el­ler for al­le hun­der, men for ves­le Lu­na ble det litt frust­re­ren­de.

– Lu­na er så van­vit­tig glad i and­re hun­der, men bjef­fer og blir stres­set når hun ikke fikk hil­se på de sto­re hun­de­ne. Der­med tenk­te jeg at vi med de små hun­de­ne kun­ne mø­tes, for­tel­ler Bir­gitt.

Hun lag­de en Face­bo­ok-grup­pe og si­den kom man­ge små­hunde­ei­ere til.

–Vi går en hel time på tur, sier hun. Uli­ke tu­rer De drar uli­ke ste­der, men Aslak­hei­men er po­pu­la­ert. Her kan hun­de­ne gå løse, og når det er mørkt går ei­er­ne med hode­lykt.

– Nå har vi også delt grup­pa i to, der halv­par­ten drar ut på tur, og en grup­pe er in­nen­dørs i ride­hal­len, for­tel­ler de.

Også barn og barne­barn er med på tur. Hunde­tu­re­ne skal va­ere et gra­tis lav­ters­kel­til­bud som al­le kan va­ere med på.

– Det er so­si­alt for hun­de­ne og det er so­si­alt for oss, for­tel­ler Vig­dis.

– Når hun­de­ne kom­mer hjem så slok­ner de helt. Ei­e­ren har god sam­vit­tig­het. Og så er man jo litt sli­ten sjøl, etter å ha va­ert ute og gått, for­tel­ler Bir­gitt.

ADVENTSTUR: En av de sis­te tu­re­ne før jul møt­tes den­ne tur­gla­de gjen­gen i Aslak­hei­men i Kven­vik. (Foto: Ulf Dahls­lett)

GODBIT: All­tid godt med litt vei­mat. (Foto: Ulf Dahls­lett)

GOD JUL: Vig­dis og Til­de hil­ser god jul. (Foto: Ulf Dahls­lett)

TRE GODE VEN­NER: Lu­na, Myr­tel og Tim­mi på tur. (Foto: Ulf Dahls­lett)

SJU UKER GAM­LE: Bare en dag skil­ler de to valpe­kul­le­ne. Kan­skje får pe­tit bran­ban­con-val­pen og pud­del­val­pen også va­ere med på tur en dag... (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

NYE VENN­SKAP: Lin­da Arild, Bir­gitt Suhr Jo­han­sen og Vig­dis Abra­ham­sen har blitt gode ven­ner gjen­nom tur­grup­pa. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.