Blir Loppa­råd­mann

Frank Baek­ken er kon­sti­tu­ert som ny råd­mann i Lop­pa kom­mu­ne.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Astrid Krogh [email protected]­ta­pos­ten.no

Frank Baek­ken me­ner Lop­pa kan snu tren­den.

Baek­ken har tid­li­ge­re va­ert til­knyt­tet Lop­pa Høy­re, men har nå lagt det po­li­tis­ke vir­ket på hyl­la for å over­ta an­sva­ret for kom­mu­nens øko­no­mi. I slut­ten av no­vem­ber be­kref­tet Ma­rion Høg­mo at hun sa opp sin stil­ling. Rett i for­kant av opp­si­gel­sen had­de hun le­vert sitt bud­sjett­for­slag, som ord­fø­rer Stei­nar Hal­vor­sen var sva­ert kri­tisk til. Høg­mo av­vis­te at det var der­for hun sa opp. – Kan bli best Baek­ken sier han nå vil job­be hardt med å snu en ne­ga­tiv trend. – Vi har mas­se dyk­ti­ge folk i kom­mu­nen, så vi skal snu noe ne­ga­tivt til pos­tivt. Jeg ten­ker at vi kan bli den bes­te kom­mu­nen i fyl­ket og va­ere en fore­gangs­kom­mu­ne. Når vi har fått ting på plass, så kan vi vise vei for and­re. At det går an for små kom­mer. Råd­man­nen sier han vil va­ere med på å styr­ke na­e­rings­ut vik­lin­gen og ska­pe bo­lyst.

– Lop­pa har fått fle­re mil­lio­ner gjen­nom både hav­bruks­fond og grøn­ne kon­se­sjo­ner. Hvor­dan vil du si den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen er? – Den er egent­lig slik som den all­tid har va­ert. Det er po­li­ti­ker­nes opp­ga­ve å dis­po­ne­re de mid­le­ne. Baek­ken har job­bet cir­ka syv-åtte år som be­fal i for­sva­ret. 25 år off­shore, ver­den rundt og lo­kalt på Stjer­nøya. De sis­te tolv åre­ne har han va­ert bo­satt i Lop­pa.

UT AV POLITIKKEN: Frank Baek­ken har va­ert en­ga­sjert i Lop­pa Høy­re. Nå har han lagt bak seg den po­li­tis­ke kar­rie­ren og sat­ser som råd­mann i kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.