Topp­trim­met kor

For­ny­el­se og tra­di­sjon var man­tra­et da Al­ta Mo­tett­kor med gjes­ter ga en jule­kon­sert for minne­boka.

Altaposten - - SIDAN 1 -

Plate­ak­tu­el­le Al­ta mo­tett­kor im­po­ner­te stort i ka­te­dra­len.

Søn­dag kveld ga plate­ak­tu­el­le Al­ta Mo­tett­kor sin tra­di­sjo­nel­le jule­kon­sert. I år be­sto re­per­toa­ret rett og slett av hele den blod­fers­ke jule­pla­ta «Lys­fest», pluss et knip­pe san­ger til. Og som Al­ta­pos­ten har be­ret­tet tid­li­ge­re: det­te al­bu­met er et opp­kom­me av for­ny­el­se og tra­di­sjon, med dis­tinkt nord­norsk og sa­misk til­snitt, og der alt sam­men er for­me­lig oser av kort­reist kva­li­tet. Li­ve-frem­fø­rin­ga av «Lys­fest» var in­tet unn­tak i så måte – sna­re­re tvert imot. Å opp­le­ve et kor som ikke bare strut­ter av sa­er­de­les gode fer­dig­he­ter, men også av for­mid­lings­gle­de, ut­strå­ling og ener­gi, er selv­sagt enda bed­re i le­ven­de li­ve enn i Cd-spil­le­ren el­ler på Spo­ti­fy. Det er en fryd å kon­sta­te­re at di­ri­gent Per An­ders­son tar Al­ta Mo­tett­kor til sta­dig nye høy­der. Legg til et første­klas­ses, her­va­eren­de kam­mer­or­kes­ter, to pro­fe­sjo­nel­le mu­si­ke­re kul­tur­byen Al­ta har fost­ret, og ikke minst vår al­les Nord­lyska­te­dral, og ønske­lis­ta er kom­plett.

Frik­sjon, ner­ve og dyb­de

Tra­di­sjo­nen tro mar­sjer­te kor­san­ger­ne syn­gen­de inn og ut av kir­ka, med hen­holds­vis «Mitt hjer­te all­tid van­ker» og «Stil­le natt», og med lys i hen­de­ne. Tra­di­sjo­nen ble også iva­re­tatt, og vel så det, med «Nord­norsk jule­sal­me», «Jul, jul, strå­len­de jul» og selv­sagt «Dei­lig er jor­den». En an­nen klas­sisk jule­sal­me, «Det hev ei rose sprun­ge», ble frem­ført i et mo­der­ne ar­ran­ge­ment sig­nert Nils An­ders Mor­ten­sen der spe­si­elt cel­list Ni­ko­lay Gi­ru­nyan sør­get for at arve­søl­vet ble tatt vare på med ner­ve og frik­sjon, og med det­te en ny form dyb­de.

Nils An­ders Mor­ten­sen sto for ikke mind­re enn seks ar­ran­ge­men­ter, og «Gul­let bu­o­ri sá­ga» (sun­get a cap­pel­la) var kan­skje det mest fa­sci­ne­ren­de og for ko­ret kre­ven­de; full­rig­ge­ren blant fyl­kets kor mest­ret også den­ne opp­ga­ven med bra­vur. Mor­ten­sen har jeg slut­tet å for­und­re meg over; det vir­ker som om alt den jo­via­le 47-årin­gen gir seg i kast med, får et kva­li­tets­løft til in­ter­na­sjo­nalt nivå.

Tre lo­ka­le kom­po­nis­ter

To av de frems­te mu­si­ker­ne Al­ta har fost­ret på 1990-tal­let, Pet­ter Carl­sen og John-kåre Han­sen, sat­te en eks­tra spiss på jule­kon­ser­ten. De­res «Jule­kveld i nord» er spe­sial­skre­vet for Mo­tett­ko­rets jule­pla­te, men jeg syns at en an­nen, helt ny sang på ski­va, nem­lig mo­tett­kor-so­pran Astrid Hei­mens «De­sem­ber­sang», er hak­ket bed­re. Carl­sen & Co im­po­ner­te li­ke­vel stort med 39-årin­gens smått klas­sis­ke lå­ter «Ho­me» (ak­kom­pag­nert av ko­ret) og «You go bird» (ak­kom­pag­nert av or­kes­te­ret), og i sist­nevn­te til­før­te John-kåre Han­sen og Nils An­ders Mor­ten­sen lå­tas epis­ke slutt­se­kvens en ny

di­men­sjon. Han­sen glit­ret med sin in­stru­men­tal-jazz-kom­po­si­sjon «Si­lent Snow Cat­hed­ral» (til­eg­net Nord­lyska­te­dra­len), hvor Ing­rid Wil­las­sen og Nils An­ders Mor­ten­sen had­de hver sin solo på hen­holds­vis fio­lin og fly­gel. Al­ta Mo­tett­kor er i prakt­slag, og de­res jule­kon­sert anno 2018 holdt sky­høyt nivå over hele fjø­la. I til­legg var den en opp­vis­ning i veks­ling mel­lom tra­di­sjon og for­ny­el­se. Hver gang det meld­te seg en ald­ri så li­ten tan­ke om at det her var i mes­te la­get mo­der­ne, kom for­løs­nin­gen i form av en kjent og kja­er jule­sal­me. Slik skal det gjø­res! Bern­hard Hi­e­ner­wadel

DEI­LIG ER JOR­DEN: Di­ri­gent Per An­ders­son fikk også i år fle­re hund­re pub­li­kum­me­re til å del­ta i all­san­gen.

TROLLMANN, IKKE BARE BAK TANGENTENE: I til­legg til å spil­le or­gel og fly­gel, sto Nils An­ders Mor­ten­sen for kor- og/el­ler or­kes­ter­ar­ran­ge­men­te­ne i seks av num­re­ne på pro­gram­met. (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

VISER MUSIKALSK TEFT I STA­DIG NYE SJANGERE: Pet­ter Carl­sen sang blant an­net «Jule­kveld i nord» som han og John-kåre Han­sen i år har kom­po­nert til Al­ta Mo­tett­kors jule­pla­te. (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

SO­PRAN OG KOM­PO­NIST: Astrid Hei­men, her un­der ko­rets stem­nings­ful­le inn­marsj, har skre­vet nye og ny­de­li­ge «De­sem­ber­sang». (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

VAKKERT OG VART I TÅRNROMMET: John-kåre Han­sen ak­kom­pag­ner­te ko­ret un­der sin kom­po­si­sjon «Nás­teálbmi», og han star­tet frem­fø­rin­gen ba­kerst i kir­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.