Må­ler­byt­te har hind­ret bran­ner

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­[email protected]­ta­pos­ten.no

De nye smart-må­ler­ne som Al­ta kraft­lag har inn­s­tal­lert, har for­hind­rer 3-4 po­ten­si­elt livs­far­li­ge bran­ner.

De nye Ams-må­ler­ne har hind­ret tre-fire bo­lig­bran­ner i Al­ta Inn­fø­rin­gen av Ams-må­le­re, så­kal­te smart-må­le­re, lan­det over har skapt støy: En­kelt­kun­der har nek­tet bruk av av må­ler­ne med uli­ke be­grun­nel­ser. Det få er klar over, er at må­ler­ne i til­legg til å gi pre­si­se og lett til­gjen­ge­lig in­for­ma­sjon om strøm­for­bruk, også kan av­dek­ke og alar­me­rer kraft­la­get om po­ten­si­el­le brann­fel­ler i el-an­leg­get.

– Vi har al­le­re­de av­dek­ket minst tre-fire po­ten­si­el­le, livs­far­li­ge brann­til­løp ute hos kun­de­ne bare ved å un­der­sø­ke jord­feil­alar­mer fra må­ler­ne, sier kva­li­tets­le­der og Ams-an­svar­lig Sil­je ln­ge­brigt­sen hos Al­ta Kraft­lag. Stikk­flam­me Al­ta­pos­ten fikk tid­li­ge­re i høst tips fra en kil­de i elek­tro­bran­sjen om at «alarm­funk­sjo­nen» i Ams-må­ler­ne had­de for­hind­ret det som kun­ne blitt en tra­gisk bo­lig­brann – og at det kun­ne va­ert snakk om bare ti­mer før bran­nen vil­le ha va­ert et fak­tum om ikke kraft­la­get had­de kom­met. Iføl­ge kil­den stod stikk­flam­men ut da tek­ni­ke­ren åp­net kon­troll­pa­ne­let på varmt­vann­s­tan­ken i bo­lig­hu­set.

Al­ta Kraft­lag har en mind­re dra­ma­tisk måte å for­tel­le noe av det sam­me.

– I til­legg til or­di­na­ere jord­feil hos kun­der har vi fun­net fle­re til­fel­ler av varm­gang i elek­trisk an­legg og ut­styr, livs­far­li­ge be­rø­rings­spen­nin­ger og også fle­re brann­til­løp som po­ten­si­elt kun­ne fått fa­ta­le føl­ger, sier tek­nik­ker Arnt Si­gurd Nil­sen som kraft­la­get sen­der ut «når alar­men går».

Nil­sen for­tel­ler om en takk­nem­lig og gi­ven­de jobb.

– Kun­de­ne som får be­søk og blir gjort opp­merk­som på fei­le­ne i sitt elek­tris­ke an­legg, er selv­føl­ge­lig vel­dig takk­nem­li­ge for at vi tar det­te på al­vor og mel­der fra før de selv mer­ker noe til det­te. Langt frem­me Fag­bla­det «Energi­tek­nikk» sat­te for kort tid til­ba­ke fo­kus på sik­ker­hets­ge­vins­ten ved det nye Ams-må­ler­ne som etter krav fra na­sjo­na­le myn­dig­he­ter nå er mon­tert opp hos kun­de­ne. Om­leg­gin­gen til bruk av Ams-må­le­re har mil­li­ard­kost­nad for lan­dets strøm­kun­der, en kost­nad som nett­sel­ska­pet først tar for i nes­te om­gang dek­ke de inn via nett­leia. Hoved­be­grun­nel­sen for inn­fø­rin­gen er miljø­ge­vinst ved at kun­de­ne får et bed­re verk­tøy for å spa­re ener­gi.

Al­ta Kraft­lag har brukt noe tid på å gjen­nom­føre må­ler­byt­tet, men er i mål. Al­ta­pos­ten får opp­lyst at det har va­ert sva­ert få ne­ga­ti­ve kunde­re­ak­sjo­ner. Sik­ker­hets­ge­vins­ten som nå åpen­ba­rer seg vil styr­ke om­døm­met til ny­må­ler­ne yt­ter­li­ge­re.

– At vi hånd­te­rer data fra Ams-må­le­ren på den­ne må­ten gir utvil­somt en stor ge­vinst for både oss og kun­de­ne våre. Vi får bed­re over­sikt over net­tet vårt, og kan ta kunde­ser­vi­cen til et nytt nivå ved å job­be mer sys­te­ma­tisk med le­ve­rings­kva­li­te­ten til kun­de­ne våre, på­pe­ker In­ge­brigt­sen. I front av ut­vik­lin­gen Energi­tek­nikk trakk fram Al­ta Kraft­lag og Hauga­land Kraft som to av nett­sel­ska­pe­ne som har kom­met lengst med å hen­te ut sik­ker­hets­ge­vins­ten de nye må­ler­ne gir. Energi­tek­nikk skri­ver at fle­re nett­sel­ska­per har be­gynt å høs­te av «de la­vest hen­gen­de fruk­te­ne» av Ams-sys­te­me­ne og ny in­stru­men­te­ring av nett­sta­sjo­ne­ne. Al­ta Kraft­lag er et av de førs­te sel­ska­pe­ne som har in­stal­lert et så­kalt (lkt­topp­sys­tem)), som sam­ler data fra fle­re av be­drif­tens fag­sys­te­mer som AMS, SCADA, NLS, KIS. Det­te bru­ker de til å ana­ly­se­re si­tua­sjo­nen hos kun­de­ne og i net­tet samt fil­tre­re, sam­men­stil­le og pre­sen­te­re det­te for ope­ra­tø­re­ne.

Nett­opp sli­ke data­ana­ly­ser har gjort at Al­ta Kraft­lag har iden­ti­fi­sert ri­siko­an­legg ute hos kun­de­ne. Eks­trem brann­fare Etter at Al­ta Kraft­lag had­de satt i gang inn­sam­lin­gen av Ams-data fra de nye smar­te må­ler­ne gjen­nom topp­sys­te­met «Con­nected Grid fra es­mart Systems», opp­da­get de en rek­ke alar­me­ren­de feil hos fle­re av sine nett­kun­der.

– Jord­feil­alar­me­ne fra Kamstrups må­le­re gir oss vel­dig pre­sis og ret­nings­be­stemt in­for­ma­sjon om jord­fei­len, hvor al­vor­lig den er og ikke minst hvor den lig­ger – om fei­len lig­ger i vårt an­legg, om den lig­ger hos en kun­de og hvil­ken kun­de. Vi har også opp­da­get både kop­lings­feil og and­re av­vik på an­leg­ge­ne med den­ne me­to­den, sier kraft­la­gets kva­li­tets­le­der.

Ams-må­ler­ne må­ler, i til­legg til for­bru­ket, blant an­net jord­feil­strøm­mer og spen­nings­nivå, og Al­ta Kraft­lag har den­ne høs­ten job­bet med å ak­ti­ve­re jord­feil­alar­mer på må­ler­ne. Ved jord­feil­strøm­mer over git­te grense­ver­di­er sen­des en alarm fra må­le­ren som fan­ges opp av sys­te­met in­ne hos kraft­la­get.

– Dis­se føl­ges så opp av net­t­in­ge­ni­ør Rolf Erik Jens­sen og tek­ni­ker Arnt Si­gurd Nil­sen. For å ana­ly­se­re og la­ere å tol­ke alar­me­ne har vi nå i star­ten valgt å fy­sisk be­sø­ke alle ak­tu­el­le an­legg som mel­der om feil. Arnt Si­gurd er vår mann i felt og han har hit­til va­ert ute og sjek­ket i un­der­kant av 300 an­legg, og an­slår at det er fun­net fak­tis­ke feil og av­vik på rundt halv­par­ten av dis­se. Må la­ere å tol­ke alar­me­ne

Hun for­tel­ler at de har de sis­te par må­ne­de­ne gått sys­te­ma­tisk gjen­nom mer enn 200 alar­mer og sendt ut folk for å sjek­ke og even­tu­elt re­pa­re­re, el­ler de har på­lagt kun­den å kon­tak­te in­stal­la­tør som kan ut­bed­re fei­le­ne.

– Ut­ford­rin­gen fram­over blir å la­ere å tol­ke alar­me­ne med et sik­kert re­sul­tat for å kun­ne ut­vik­le gode, in­ter­ne pro­ses­ser og å auto­ma­ti­se­re dem. Så kan vi sen­de var­sel til kun­de­ne og iverk­set­te ef­fek­ti­ve til­tak selv. Sel­ska­pet har i lø­pet av det kom­men­de året pla­ner om å få til­sva­ren­de data fra nett­sta­sjo­ner inn i topp­sys­te­met, samt å ut­vi­de re­per­toa­ret av alar­mer fra Ams-må­ler­ne.

Kva­li­tets­le­de­ren me­ner kom­bi­na­sjo­nen av fle­re alarm­ty­per fra må­ler­ne og mu­lig­he­ten til å sam­men­stil­le dis­se med data fra nett­sta­sjo­ne­ne vil gi uan­te mu­lig­he­ter for nett­drif­ten frem­over.

– Når vi ser ver­di­en det­te har for både oss og kun­de­ne våre, er vi ikke i tvil om at ar­bei­det med nett­nyt­te blir et vik­tig sats­nings­om­rå­de for Al­ta Kraft­lag frem­over, sier ln­ge­brigt­sen.

HIND­RET BRANN: Net­t­in­ge­ni­ør Rolf Erik Jens­sen og tek­ni­ker Arnt Si­gurd Nil­sen har i fel­les­skap etter å ha ana­ly­sert data fra de ny smart­må­ler­ne iden­ti­fi­sert po­ten­si­el­le brann­far­li­ge el-an­legg. I tre fire av til­fel­le­ne had­de en brann va­ert et fak­tum om ikke tek­nik­ke­ren fra kraft­la­get had­de duk­ket opp og fått av­dek­ket fei­len. (Foto: Al­ta Kraft­lag)

JORD­FEIL: I til­legg til or­di­na­ere jord­feil hos kun­der har Kraft­la­get også fun­net fle­re til­fel­ler av varm­gang i elek­trisk an­legg og ut­styr. Det er også av­dek­ket livs­far­li­ge be­rø­rings­spen­nin­ger på grunn av jord­feil. I til­legg til or­di­na­ere jord­feil hos kun­der har vi fun­net fle­re til­fel­ler av varm­gang i elek­trisk an­legg og ut­styr, livs­far­li­ge be­rø­rings­spen­nin­ger og også fle­re brann­til­løp

AMS-SJEF: Sil­je In­ge­brigt­sen i Al­ta Kraft­lag ap­plau­de­rer de nye Ams-må­ler­ne.(foto: Al­ta Kraft­lag)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.