Al­ta-fes­ti­va­ler fikk støt­te

Altaposten - - KULTUR -

Kul­tur­rå­det har for­delt over 230 mil­lio­ner til mu­sikk­fes­ti­va­ler over hele lan­det. – Det er utro­lig spen­nen­de å føl­ge ut­vik­lin­gen i fes­ti­val-nor­ge, det blir sta­dig fle­re fes­ti­va­ler og kon­kur­ran­sen blir tøf­fe­re. Det er der­for sva­ert kre­ven­de for ut­val­get å gjø­re nød­ven­di­ge prio­ri­te­rin­ger for å sik­re god ut­vik­ling blant fes­ti­va­le­ne, mel­der Jan Ole Ot­naes som er le­der av Mu­sikk­ut­val­get for ar­ran­gør- og fes­ti­val­støt­te. Ut­val­get har for­delt 230 mil­lio­ner kro­ner til 158 fes­ti­va­ler for­delt på alle lan­dets fyl­ker for bud­sjett­året 2019. Den­ne gang fikk tre fes­ti­va­ler i Finn­mark mid­ler fra Kul­tur­rå­det. Fes­ti­va­le­ne er: Aron­nes­rock­en som søk­te om 250.000 kro­ner, fikk 150.000 kro­ner. Sa­mi Mu­sic We­ek som søk­te om 100.000 kro­ner, fikk 70.000 kro­ner. Va­ran­ger­fes­ti­va­len som søk­te om 1.800.00, fikk 1 200 000 kro­ner.

FIKK STØT­TE: Aron­nes­rock­en er en av fes­ti­va­le­ne som får støt­te fra Kul­tur­rå­det i 2019. (Ar­kiv)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.