– Jule­tre­et kan spy­les

Er du redd for at jula skal bli en sam­men­hen­gen­de li­del­ses­his­to­rie med ren­nen­de nese, røde øyne og hode­pine? For­tvil ikke.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­[email protected]­ta­pos­ten.no

Ast­ma- og al­lergi­for­enin­gen med tips om hvor­dan man unn­går å bli syk.

An­ne-kari Isaksen, re­gion­sek­reta­er i ast­ma og al­lergi­for­bun­det, har nem­lig nisses­le­den full av gode råd. Og det kan be­hø­ves.

– Ja, jula er på en måte høy­se­song for de som sli­ter med al­ler­gi, og det er ikke al­le som øns­ker å si fra sjøl, for­di de kan­skje ikke vil skuf­fe de som har ord­net i stand med bloms­ter og pynt. Det er der vi kom­mer inn i bil­det. Vi i ast­ma- og al­lergi­for­bun­det er opp­tatt av å ikke bare for­tel­le folk alt de ikke kan gjø­re el­ler ha i hus, men å vise al­ter­na­ti­ve­ne, sier Isaksen.

Tre­et er selve sym­bo­let på jul og man­ge vil gjer­ne ha ekte vare. Men er det mu­lig hvis bar­net ditt blir rød på øyne­ne og tett i ne­sen straks gra­na er bå­ret over dør­stok­ken?

– For noen kan det nyt­te å spy­le tre­et og la det stå og tør­ke et par døgn til det er helt tørt. Det­te må gjø­res på et sted der den som har al­ler­gi ikke opp­hol­der seg. Det er slik at al­ler­ge­ne­ne er fes­tet til tre­et og da kan en spy­ling hjel­pe. Men al­le tra­er inne­hol­der ter­pen­ti­ner og noen vil rea­ge­re uan­sett. Da er den enes­te ut­vei­en plast, sier Isaksen. – Huff, sier du det? – Ja, he-he, men det fin­nes vel­dig man­ge fine plast­tra­er på mar­ke­det. Det tre­et jeg kjøp­te for 30 år si­den ser vel­dig kuns­tig ut og kan ikke sam­men­lig­nes med da­gens tra­er, sier re­gion­sek­reta­eren, som opp­ly­ser at plast­ut­ga­ve­ne fin­nes i pris­klas­ser fra 500 kro­ner og opp­over. – Noen er til og med fer­dig pyn­tet, så du kan bare hen­te det fra bo­den. I til­legg slip­per du ar­bei­det med å kvit­te deg med det, og du spa­rer inn pri­sen gans­ke raskt. – Hvis man vil ha jule­lukt, er det dumt å spraye det?

– Ja, det er en ting man ikke bør gjø­re, da er man like langt, sier Isaksen, som for­kla­rer at man­ge rea­ge­rer på stof­fe­ne i duft­spray­ene. – Hva med jule­bloms­te­ne? Det flo­re­rer bok­sta­ve­lig talt nå med jule­stjer­ner og svib­ler? – Ja, de to er ver­stin­ge­ne. De er vel­dig fine, men man­ge rea­ge­rer på ak­ku­rat dis­se to. Og det nyt­ter ikke å ta vekk de knop­pe­ne som av­gir pol­len på jul­stjer­na, for he­le plan­ten av­gir stof­fer som ir­ri­te­rer hud og slim­hin­ner. Det sam­me gjel­der al­le løk­plan­ter. Men det som er flott er at det fin­nes man­ge fine al­ter­na­ti­ver, slik som rød asa­lea, ild­topp el­ler julekak­tus. Det hand­ler bare å ten­ke litt nytt, opp­mun­t­rer hun og føy­er til:

– Og de som vil ha jule­stjer­ne kan vel­ge kuns­ti­ge og kom­bi­ne­re med ekte bloms­ter av det de tå­ler. Sal­get av kuns­ti­ge stjer­ner har for­øv­rig fø­ket i va­e­ret og i dag er det nes­ten bare kuns­ti­ge jule­stjer­ner rundt på de lo­ka­le in­sti­tu­sjo­ne­ne og of­fent­li­ge kon­to­re­ne i Al­ta. Det er vi vel­dig gla­de for. – Hvil­ke sym­pto­mer får de som rea­ge­rer ne­ga­tivt?

– Noen kan få astma­an­fall, ek­sem, hos­te, ren­nen­de nese, tett nese, røde øyne og man­ge sier at de får hode­pine.

– Er det en løs­ning å spi­se al­lergi­me­dis­ner to uker før jul, hvis man vil ha full «jule­pak­ke»?

– Ja, det kan fun­ke, men det er ikke al­le som vil bru­ke medi­si­ner og noen blir også tret­te av det, for­kla­rer Isaksen. Også var det jule­vas­ken da.

– Man­ge rea­ge­rer på vaske­mid­del, så det bes­te er rent vann og mikro­fi­berk­lut. Og joda, forsk­nin­gen vi­ser at det blir rent, sier Isaksen, som opp­ly­ser at de po­pu­la­ere spray­flas­ke­ne er noe at­s­ma- og al­lergi­for­bun­det ber folk va­ere for­sik­ti­ge med.

– Man kan fak­tisk ut­vik­le ast­ma av dis­se, sier Isaksen. – Fin­nes det al­ler­gi­venn­li­ge vaske­mid­ler?

– Ja, det fin­nes og det be­gyn­ner å bli godt ut­valg i dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne. Det sam­me gjel­der kuns­ti­ge te­lys, som har tatt helt av etter at vi be­gyn­te å set­te fo­kus på at van­li­ge lys kan ska­pe ir­ri­ta­sjon for man­ge. – Hvil­ke ut­ford­rin­ger kan jule­ma­ten gi?

– Det kan va­ere en ut­ford­ring for noen at du skrel­ler en ap­pel­sin el­ler en man­da­rin. Når det gjel­der nøt­ter er det hel­dig­vis ikke så man­ge som rea­ge­rer på det­te i luf­ta, men noen gjør det. El­lers er det vik­tig at man ten­ker over at man­ge barn ikke tå­ler egg el­ler melk, når det de­les ut slikt. Nis­sen set­ter stor pris på å få tips om det hvis noen barn ikke tå­ler twist el­ler pep­per­ka­ker, sier re­gion­sek­reta­eren. – Men er det så ille om et barn får litt vondt i ma­gen for­di han el­ler hun fikk i seg litt melk ek­sem­pel­vis?

– Hvis man får litt vondt i ma­gen kan det va­ere snakk om en lakto­se­in­to­le­ran­se, som ikke er far­lig, men gir ube­hag. Er det snakk om melke­al­ler­gi, el­ler al­ler­gi mot egg, kan det få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, som astma­an­fall el­ler in­flu­ensasym­pto­mer som gjør at man blir lig­gen­de i fle­re da­ger, min­ner Isaksen om. Til sist har Isaksen et råd når det gjel­der bjørke­veden.

– Ved­kub­be­ne inne­hol­der pol­len, så ikke ta med veden inn i stua før du skal bru­ke den. Også er det fint å min­ne folk på at de kan­skje ikke tren­ger ta par­fy­me på seg på jule­fes­ten og at når de vil røy­ke gjør de det uten­dørs, langt unna vin­du. Hvis al­le bare er litt mer be­viss­te så vil jula bli fin for al­le, sier An­ne-kari.

Ved­kub­be­ne inne­hol­der pol­len, så ikke ta med veden inn i stua før du skal bru­ke den. An­ne-kari Isaksen , Ast­ma- og al­lergi­for­bun­det

SPYL TRE­ET: Er man al­ler­gisk mot jule­tre kan man prø­ve å spy­le det først, rå­der An­ne-kari Isaksen i stma- og al­lergi­for­bun­det.

– TENK NYTT: An­ne- Kari Isaksen i ast­ma-og al­lergi­for­bun­det me­ner det bare er små grep som skal til for at jula skal bli god for al­le. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.